搂 1

Postanowienia og贸lne
1
Organizatorem promocji 鈥濪zie艅 Matki鈥 obejmuj膮cej mo偶liwo艣膰 zakupu okular贸w Perfect Zoom za 1 z艂, po spe艂nieniu warunk贸w zawartych w niniejszym Regulaminie (dalej jako 鈥濸romocja鈥), jest sp贸艂ka pod firm膮 TVO sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 z siedzib膮 w Gdyni (81-303) przy ulicy Kieleckiej 5, wpisana do rejestru przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego prowadzonego przez S膮d Rejonowy Gda艅sk-P贸艂noc w Gda艅sku, Wydzia艂 VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego, pod numerem KRS 0000508462, NIP 9581665816, REGON 222079828 (dalej jako 鈥濷rganizator鈥).
2
Organizator prowadzi sklep internetowy pod adresem www.tvokazje.pl (dalej jako 鈥濻klep鈥).

搂聽2

Zasady promocji
1
Promocja dotyczy wy艂膮cznie zakup贸w dokonanych w Sklepie.
2
Promocja obowi膮zuje w dniach od 20 maja 2022 roku do 22 maja 2022 roku (dalej jako 鈥濷kres Promocji鈥).
3
Promocja obejmuje osob臋, kt贸ra w Okresie Promocji dokona zakup贸w produkt贸w znajduj膮cych si臋 w zak艂adce 鈥濪zie艅 Matki鈥 oraz w za艂膮czniku do niniejszego Regulaminu za minimum 199,99 z艂 (dalej jako 鈥濽czestnik鈥).
4
Produkt za 1 z艂 w postaci okular贸w Perfect Zoom zostanie umieszczony w Koszyku po umieszczeniu produktu (produkt贸w) w Koszyku i wprowadzeniu kodu DZIENMATKI (dalej jako 鈥濺abat鈥).
5
Umowa sprzeda偶y winna zosta膰 zawarta w Okresie Promocji.
6
Promocja nie 艂膮czy si臋 z innymi promocjami, w tym z kodami rabatowymi z Newslettera oraz program贸w afiliacyjnych.
7
Promocja nie obejmuje koszt贸w zakupu gwarancji rozszerzonej.
8
Promocja nie obejmuje koszt贸w dostawy. Op艂ata za dostaw臋 do Uczestnika zakupionych w ramach Promocji produkt贸w, o kt贸rych mowa w ust臋pie 3 powy偶ej, jest zgodna z cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej www.tvokazje.pl w zak艂adce 鈥瀂wroty, Reklamacje i Koszty Dostawy鈥.
9
Uczestnikowi nie przys艂uguje prawo do otrzymania jakiegokolwiek ekwiwalentu pieni臋偶nego lub rzeczowego w miejsce Rabatu.
10
Udzia艂 w Promocji wymaga przestrzegania warunk贸w opisanych w niniejszym Regulaminie.

搂聽3

Reklamacje
1
Reklamacje co do przebiegu Promocji mog膮 by膰 zg艂aszane przez Uczestnika na adres siedziby Organizatora, telefonicznie: pod numerem (+48) 58 880 83 31 lub drog膮 elektroniczn膮 na adres poczty elektronicznej: serwis@tvo.pl 鈥 z dopiskiem Promocja 鈥濪zie艅 Matki鈥. W tre艣ci Reklamacji nale偶y wskaza膰 imi臋 i nazwisko, adres zamieszkania Uczestnika, oraz opisa膰 przyczyn臋 z艂o偶enia Reklamacji.
2
Reklamacje rozpatrywane b臋d膮 w terminie 14 (s艂ownie: czternastu) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
3
Uczestnik zostanie powiadomiony o rozstrzygni臋ciu w przedmiocie reklamacji pisemnie za po艣rednictwem poczty lub poczt膮 elektroniczn膮.
4
Powy偶sze postanowienia i procedura reklamacyjna przyj臋ta przez Organizatora nie naruszaj膮 uprawnie艅 przyznanych Uczestnikowi na mocy powszechnie obowi膮zuj膮cego prawa, w tym mo偶liwo艣ci dochodzenia roszcze艅 na drodze post臋powania s膮dowego.

搂聽4

Postanowienia ko艅cowe
1
Niniejszy Regulamin dost臋pny jest na stronie internetowej www.tvokazje.pl.
2
Administratorem danych osobowych Uczestnik贸w jest Organizator. Wi臋cej informacji o zasadach przetwarzania danych, w tym o celach i przys艂uguj膮cych prawach dost臋pne jest w Polityce prywatno艣ci dost臋pnej na stronie: https://www.tvokazje.pl/content/13-polityka-prywatnosci.
3
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wyst膮pienia przynajmniej jednej z poni偶ej wskazanych przyczyn:
 1. zmiany przepis贸w prawa reguluj膮cych sprzeda偶 towar贸w lub 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮 wp艂ywaj膮ca na wzajemne prawa i obowi膮zki okre艣lone w umowie o 艣wiadczenie us艂ug lub umowie sprzeda偶y zawieranej pomi臋dzy Organizatorem a Uczestnikiem;
 2. przed艂u偶enia okresu trwania Promocji;
 3. konieczno艣ci dostosowania dzia艂alno艣ci Organizatora do nakaz贸w, orzecze艅, postanowie艅 lub wytycznych wynikaj膮cych z decyzji w艂a艣ciwego organu administracji publicznej lub orzeczenia s膮dowego znajduj膮cego zastosowanie w zakresie dzia艂alno艣ci Organizatora, wp艂ywaj膮cych na wzajemne prawa i obowi膮zki okre艣lone w umowie sprzeda偶y zawieranej pomi臋dzy Organizatorem a Uczestnikiem;
 4. zmiany sposobu 艣wiadczenia us艂ug w ramach Sklepu lub telesprzeda偶y przez Organizatora spowodowanej wy艂膮cznie wzgl臋dami technicznymi lub technologicznymi, zmiany zakresu lub zasad 艣wiadczenia przez Organizatora us艂ug 艣wiadczonych w ramach Sklepu lub telesprzeda偶y, do kt贸rych stosuj膮 si臋 postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikacj臋 lub wycofanie przez Organizatora dotychczasowych funkcjonalno艣ci lub us艂ug obj臋tych Regulaminem i oferowanych Uczestnikowi;
 5. po艂膮czenia, podzia艂u albo przekszta艂cenia Organizatora lub zmiany innych danych identyfikacyjnych Organizatora okre艣lonych w Regulaminie.
4
Zmiana Regulaminu nie wp艂ywa na tre艣膰 i warunki umowy sprzeda偶y zawartej przez Organizatora i Uczestnika przed zmian膮 Regulaminu.
5
W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Organizator udost臋pni tekst jednolity Regulaminu na stronie internetowej www.tvokazje.pl.
6
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem maj膮 zastosowanie odpowiednie przepisy obowi膮zuj膮cego prawa, w tym Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

搂 5

Za艂膮cznik - lista produkt贸w obj臋tych promocj膮
1
Lista kod贸w produkt贸w obj臋ta promocj膮:
 • LOOP12
 • LOOP15
 • M12156
 • ND0019
 • ND0112
 • ND0113
 • ND0121
 • ND0130
 • VDPGYCIND0106
 • WONDERGENIUS
 • 1722274
 • MOCIS
 • ND0019
 • V0101148
 • Kombinacja
 • Kombinacja
 • BCityYellowkat
 • ND0130
 • WTECH
 • Kombinacja
 • Kombinacja
 • DRMINGSET2
 • HLXDRMS
 • M17892
 • MICEAR2
 • ND0019
 • VMDVACIND0013
 • VPRESS
 • BTBPRO
 • CELLUWRAPSET
 • DRMSB
 • DRMSFT
 • EVO-HIG-AC001
 • EVO-HIG-AC002
 • EVO-HIG-IR002
 • EVO-HIG-IR003
 • EVO-HIG-SC002
 • EVO-HIG-SC004
 • HCDRS
 • ION-SeiBINCHOCHARCOAL
 • ION-SeiCOMPACTSOFT
 • ION-SeiDAYWHITE
 • ION-SeiLAKEBLUE
 • ION-SeiMOONGREY
 • ION-SeiSAKURAPINK
 • ION-SeiSOFT
 • ION-SeiSTANDARD
 • ION-SeiTRAVELPOUCH
 • KPLND0217ND0224
 • MAGSER
 • TNSL60
 • VMDVACIND0013
 • Kombinacja
 • Kombinacja
 • Kombinacja
 • Kombinacja
 • BDERMFRESH
 • F60301
 • F60323
 • SC-FM20104
 • V0100953
 • V0101131
 • V0101148
 • VCSVFCSET0035
 • B40453
 • BAB2513PE
 • BAB2515PE
 • BAB5395PE
 • BABAS950E2ACC
 • BABAS960
 • BABC260E
 • BABC271E
 • BABC319E
 • BABC325E
 • BABC332E
 • BABC338E
 • BABC619E
 • BABMS22E
 • F2690002
 • F2695540
 • FLK101
 • HC5001BK
 • HS9006RD
 • REMAS1220
 • REMCI5318
 • REMD1500
 • REMD5000
 • REMD5210
 • REMS7750
 • REMS9500
 • SC-074
 • SC-HAS73I23
 • SC-HD70I18
 • SC-HD70I26
 • SC-HD70I67
 • SC-HD70I69
 • SC-HD70I84
 • SC-HD70IT24
 • SC-HS60600
 • SC-HS60674
 • SC-HS60T81
 • SC-HS60T83
 • STHC0325PINK
 • STHC7210NEW
 • STHC7370czarna
 • HD200Black
 • HD200Red
 • HD300Black
 • HD800Black
 • HD800Red
 • HE05Black
 • HE05Red
 • HE05White
 • HE06Black
 • HE06Red
 • HE08Black
 • HE08White
 • HF130Black
 • HF130Red
 • HF130White
 • HF140Black
 • HF140Red
 • HF140White
 • HF170White
 • HQ08Black
 • HT05Black
 • HT05White
 • HT18Black
 • HT18White
 • HT28White
 • HT30
 • HT38Black
 • HT38White
 • HU75
 • M-107CF
 • M-220CF
 • M-278BTB
 • QE03Black
 • QE03Red
 • XBL-AUD-SL007
 • XBL-AUD-SL008
 • M-308BT
 • M-370DJ
 • M-730DJ
 • FW22
 • FW23CZARNY
 • FW23ROZOWY
 • FW34SILVER
 • FW20SoftZIELONY
 • FW20SoftCZARNY
 • "FW35AURUMROZOWY "
 • MK241
 • MK281
 • MM111
 • MM135
 • MM139M
 • MM139Z
 • MM236
 • MM244
 • MM320
 • MM32D
 • MM35D
 • MM36D
 • MM426
 • MM428
 • MM461
 • MM462
 • MM471
 • MM471B
 • MM715
 • MM721
 • MM730
 • MM735
 • MM740
 • MM750
 • MM751
 • MM760
 • MM760B
 • MM760CZ
 • MM817CZ
 • MM818
 • MM818CZCZ
 • MM818CZN
 • MM824
 • MM824CZ
 • MM825
 • MM831
 • MOTOROLAT42CZERW
 • MOTOROLAT42MIX
 • MOTOROLAT42NIEB
 • MOTOROLAT42quad
 • MOTOROLAT62CZERW
 • MOTOROLAT62NIEB
 • MOTOROLAT82
 • MOTOROLAT82EX
 • MOTOROLAT82EXQUAD
 • MOTOROLAT92H20
 • MOTOROLAXT420
 • MS571
 • MS572
 • LB0129
 • LB0130
 • LB0131
 • LB0132
 • LB0177
 • LB0178
 • LB0179
 • ABM1
 • AR200PRO
 • AR250NV
 • AR280DUAL
 • HDMIRCAM
 • MR155NV
 • MR250NV
 • MR450GPS
 • MSR550NV
 • R1000
 • R200NV
 • R250DUAL
 • R300 GPS
 • R400NV
 • R450NV
 • R600GPS
 • R600QHD
 • R650NV
 • R800
 • RS2DUO
 • SH1000PRO
 • SMARTBOXMAX
 • SolarCarBT
 • TRACER1
 • TRACER5
 • UC323
 • AM21
 • COMFORT45
 • EASE34
 • EASE35
 • MBP481
 • MBP482
 • MBP55
 • MBP667CONNECT
 • NEN-BAB-BT001
 • NEN-MAM-LK001
 • NEN-MAM-LK002
 • NEN-MAM-TE001
 • NEN-MAM-TE002
 • A2836/00
 • CRONOS1
 • NOVEEN187
 • NOVEEN188
 • NOVEEN189
 • NOVEEN190
 • NOVEEN191
 • NOVEEN192
 • NOVEEN208
 • NOVEEN209
 • NOVEEN33
 • NOVEEN34
 • NOVEEN58
 • NOVEEN87
 • SC-AH986M21
 • STAH2106
 • STAH2107
 • STAH2108
 • STAH2109
 • STAH2110
 • STAH2113
 • VHGSLCIND0061
 • CUBE1
 • PURIZEUVA