搂 1

Postanowienia og贸lne
1
Organizatorem konkursu 鈥濪zie艅 dziecka鈥 (dalej jako 鈥濳onkurs鈥) jest sp贸艂ka pod firm膮 TVO sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 z siedzib膮 w Gdyni (81-303) przy ulicy Kieleckiej, wpisana do rejestru przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego prowadzonego przez S膮d Rejonowy Gda艅sk-P贸艂noc w Gda艅sku, Wydzia艂 VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego, pod numerem KRS 0000508462, NIP 9581665816, REGON 222079828 (dalej jako 鈥濷rganizator鈥).
2
Konkurs odbywa si臋 na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3
Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/tvokazje orazhttps://instagram.com/tvokazje.pl?igshid=YmMyMTA2M2Y= (dalej jako 鈥濬anpage Organizatora鈥).
4
Konkurs trwa w dniach od 25 maja 2022 roku od og艂oszenia Konkursu do 31 maja 2022 roku do godz. 23:59 (dalej jako 鈥濩zas Trwania Konkursu鈥).
5
Organizator nie ponosi odpowiedzialno艣ci za jakiekolwiek zak艂贸cenia w dzia艂aniu 艂膮cz teleinformatycznych, serwer贸w, interfejs贸w, przegl膮darek oraz portalu Facebook oraz Instagram.
6
Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
7
Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z tym, 偶e jego uczestnik zapozna艂 si臋 z niniejszym regulaminem konkursu i go akceptuje.
8
Konkurs nie stanowi loterii promocyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. Poz. 847, z p贸藕n. zm.).

搂聽2

Warunki uczestnictwa w Konkursie
1
Konkurs skierowany jest do os贸b, kt贸re lubi膮 Fanpage Organizatora oraz os贸b, kt贸re w Czasie Trwania Konkursu polubi膮 Fanpage Organizatora, przebywaj膮cych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2
Uczestnikiem Konkursu (dalej jako 鈥濽czestnik鈥) mo偶e by膰 osoba fizyczna, kt贸ra uko艅czy艂a 18. rok 偶ycia, posiadaj膮ca pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, maj膮ca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i b臋d膮ca konsumentem w rozumieniu przepisu art. 22鹿 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku 鈥 Kodeks cywilny (tekst. jedn. Dz. U. z 2020 r. Poz. 1740; dalej jako 鈥濳odeks cywilny鈥) albo prowadz膮ca jednoosobow膮 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮.
3
W Konkursie nie mog膮 bra膰 udzia艂u pracownicy Organizatora, osoby wsp贸艂pracuj膮ce z Organizatorem, a tak偶e cz艂onkowie najbli偶szej rodziny tych os贸b (wst臋pni, zst臋pni, rodze艅stwo, ma艂偶onkowie, osoby pozostaj膮ce w stosunku przysposobienia), jak r贸wnie偶 pracownicy agencji i podmiot贸w reklamowych wsp贸艂pracuj膮cych z Organizatorem.
4
Aby wzi膮膰 udzia艂 w Konkursie nale偶y w Czasie Trwania Konkursu zamie艣ci膰 w komentarzu pod postem og艂aszaj膮cym Konkurs informacj臋 o najbardziej magicznym wspomnieniu z dzieci艅stwa dalej jako 鈥瀂g艂oszenie鈥).
5
Jeden Uczestnik mo偶e dokona膰 wi臋cej ni偶 jednego Zg艂oszenia.
6
Zg艂oszenia zawieraj膮ce tre艣ci obra藕liwe lub obel偶ywe, naruszaj膮ce czyje艣 prawa autorskie, zawieraj膮ce tre艣ci erotyczne, niecenzuralne, o艣mieszaj膮ce, naruszaj膮ce powszechnie akceptowane zasady moralno艣ci, naruszaj膮ce godno艣膰 osobist膮, nawi膮zania do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych, a tak偶e takie, kt贸re nie zawieraj膮 podstawowych wymaga艅 stawianych przez warunki Konkursu, zostan膮 usuni臋te przez Organizatora.
7
W Konkursie wezm膮 udzia艂 wy艂膮cznie Zg艂oszenia, kt贸re dotr膮 do Organizatora w Czasie Trwania Konkursu. Wp艂yw Zg艂oszenia jest rejestrowany przez portal Facebook i Instagram. Data i godzina wp艂ywu Zg艂oszenia zostanie ustalona na podstawie daty i godziny zarejestrowanej przez portal Facebook.

搂聽3

Nagrody
1
W Konkursie zosta艂y przewidziane nast臋puj膮ce nagrody: lampka nocna magiczny duszek lub czarodziejski dinozaur o warto艣ci 59,99 z艂 brutto.
2
Fundatorem nagr贸d jest Organizator.
3
Organizator ufunduje dodatkowe nagrody pieni臋偶ne na pokrycie podatku dochodowego od wygranych oraz przeka偶e podatek do w艂a艣ciwego urz臋du skarbowego.

搂聽4

Zasady przyznania nagr贸d
1
Nad prawid艂owym przebiegiem Konkursu b臋dzie czuwa膰 komisja konkursowa.
2
Komisja konkursowa sk艂ada si臋 z 4 (s艂ownie: czterech) os贸b.
3
Sk艂ad komisji konkursowej ustala Organizator.
4
Nagrod臋 otrzyma trzech Uczestnik贸w, kt贸rych Zg艂oszenia zostan膮 wybrane przez komisj臋 konkursow膮 ze wzgl臋du na najciekawsze magiczne wspomnienie z dzieci艅stwa.
5
Jeden Uczestnik mo偶e otrzyma膰 tylko jedn膮 nagrod臋.
6
Ustalenie zwyci臋zc贸w Konkursu przez komisj臋 konkursow膮 nast膮pi w dniu 1 czerwca 2022 roku. Komisja konkursowa sporz膮dzi protok贸艂 z podaniem wynik贸w Konkursu. Uczestnik Konkursu mo偶e zapozna膰 si臋 z protoko艂em na swoje 偶膮danie w siedzibie Organizatora.
7
Og艂oszenie zwyci臋zc贸w Konkursu nast膮pi w dniu 1 czerwca 2022 roku do godz. 18:00 na Fanpage鈥檜 Organizatora pod wpisem konkursowym, relacji oraz w osobnym po艣cie informuj膮cym o wy艂onieniu zwyci臋zc贸w.

搂 5

Realizacja nagrody聽
1
Organizator skontaktuje si臋 ze zwyci臋zcami Konkursu za pomoc膮 komentarza umieszczonego pod wpisem konkursowym. Zwyci臋zca wyra偶a r贸wnie偶 zgod臋 na oznaczenie jego profilu na Fanpage鈥檜 Organizatora.
2
Nagroda zostanie wys艂ana za po艣rednictwem Poczty Polskiej lub kurierem na koszt Organizatora w obr臋bie granic Rzeczypospolitej Polskiej.
3
Zwyci臋zcy w terminie 7 (s艂ownie: siedmiu) dni od odbioru nagrody s膮 zobowi膮zani do przes艂ania na adres konkurs@tvokazje.pl skanu podpisanego protoko艂u odbioru nagrody, kt贸ry b臋dzie zamieszczony w przesy艂ce z nagrod膮.
4
Uczestnik traci prawo do nagrody r贸wnie偶 w przypadku, gdy odm贸wi przyj臋cia lub nie odbierze przesy艂ki.
5
Organizator nie ponosi odpowiedzialno艣ci za nieprawid艂owo艣ci wynikaj膮ce z b艂臋dnego podania przez zwyci臋zc臋 Konkursu danych koniecznych do realizacji nagrody.
6
Nagrody nie podlegaj膮 wymianie na inn膮 nagrod臋 ani ekwiwalent pieni臋偶ny. W zamian za zrzeczenie si臋 nagrody nie przys艂uguje ekwiwalent pieni臋偶ny ani jakakolwiek inna nagroda.

搂 6

Dane osobowe
1
Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator. Organizator informuje, 偶e dane osobowe Uczestnika b臋d膮 przetwarzane zgodnie z rozporz膮dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych) 鈥 dalej jako 鈥濺ODO鈥, oraz innymi przepisami o ochronie danych osobowych.
2
Dane osobowe Uczestnika b臋d膮 przetwarzane przez Organizatora za zgod膮 Uczestnika wyra偶on膮 przez aktywne dzia艂anie jakim jest wzi臋cie udzia艂u w konkursie zgodnie z warunkami okre艣lonymi w 搂 2 w celach zwi膮zanych z organizacj膮 Konkursu, w tym w celu ustalenia zwyci臋zc贸w, wydania nagrody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a tak偶e w celach zwi膮zanych z realizacj膮 prawnie usprawiedliwionych interes贸w Organizatora, w tym rozpatrywania ewentualnych reklamacji i w celach dowodowych na potrzeby obrony w sprawach dotycz膮cych roszcze艅 zwi膮zanych z Konkursem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3
Dane b臋d膮 przetwarzane przez Administratora do czasu rozstrzygni臋cia konkursu i wydania nagr贸d, nie d艂u偶ej ni偶 do czasu przedawnienia roszcze艅 (maksymalnie 3 lata). Dane b臋d膮 przetwarzane na Fanpage Organizatora do czasu usuni臋cia wpisu przez Uczestnika, Organizatora lub Facebook.
4
Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomo艣ci, 偶e podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest warunkiem koniecznym wzi臋cia udzia艂u w Konkursie. Niepodanie danych osobowych b臋dzie skutkowa膰 brakiem mo偶liwo艣ci uczestnictwa w Konkursie.
5
Dost臋p do danych mog膮 mie膰 dostawcy system贸w teleinformatycznych, podmioty 艣wiadcz膮ce us艂ugi pocztowe lub kurierskie. A w przypadku ewentualnych roszcze艅 r贸wnie偶 kancelarie prawne.
6
Uczestnikowi w ka偶dym czasie przys艂uguje prawo dost臋pu do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, ich sprostowania, uzupe艂nienia, uaktualnienia, sprostowania, 偶膮dania zaniechania przetwarzania, usuni臋cia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych, cofni臋cia zgody na ich przetwarzanie 鈥 wi臋cej informacji w art. 12-23 RODO. Nadto przys艂uguje mo偶liwo艣膰 z艂o偶enia skargi do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych.
7
Szczeg贸艂owe postanowienia dotycz膮ce ochrony danych osobowych Uczestnika znajduj膮 si臋 w Polityce prywatno艣ci zamieszczonej na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.tvokazje.pl.

搂 7

Prawa autorskie
1
W przypadku, gdyby Zg艂oszenie mia艂o charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1231, z p贸藕n. zm.), Uczestnik bior膮c udzia艂 w Konkursie udziela Organizatorowi nieodp艂atnej, niewy艂膮cznej licencji, z prawem do udzielania sublicencji do tego utworu, bez ogranicze艅 czasowych i terytorialnych, na nast臋puj膮cych polach eksploatacji:
 • u偶ywanie i wykorzystanie utwor贸w w dzia艂alno艣ci Organizatora, w tym dzia艂alno艣ci promocyjnej, reklamowej, informacyjnej i us艂ugowej;
 • wytwarzanie, utrwalanie i zwielokrotnianie egzemplarzy utwor贸w dowoln膮 technik膮 (w tym technik膮 zapisu magnetycznego oraz technik膮 cyfrow膮) i w dowolnej formie oraz w dowolnej liczbie egzemplarzy, a tak偶e ich rozpowszechnianie;
 • wprowadzanie do obrotu, w tym jego zbywanie, najem, dzier偶aw臋 i u偶yczenie;
 • wprowadzanie do pami臋ci dowolnej liczby komputer贸w;
 • wprowadzanie i udost臋pnianie w sieci Internet, Intranet i innych sieciach komputerowych;
 • publiczne wykonanie, wystawienie i wy艣wietlanie utwor贸w (w tym publiczne udost臋pnianie utwor贸w w taki spos贸b, aby ka偶dy m贸g艂 mie膰 do nich dost臋p w miejscu i czasie przez siebie wybranym) oraz publiczne odtworzenie;
 • wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie autorskich praw zale偶nych;
 • dokonywanie skr贸t贸w, ci臋膰, przemontowa艅, t艂umacze艅;
 • modyfikowanie ca艂o艣ci utwor贸w oraz ich pojedynczych fragment贸w, w tym mi臋dzy innymi prawo do korekty, dokonywania przer贸bek, zmian i adaptacji;
 • 艂膮czenie utwor贸w oraz ich fragment贸w z innymi utworami, tak偶e takimi, kt贸re nie powsta艂y w wyniku dzia艂a艅 Uczestnika;
 • odtwarzanie i reemitowanie utwor贸w;
 • nadawanie utwor贸w za pomoc膮 wizji przewodowej, bezprzewodowej oraz za po艣rednictwem satelity;
 • swobodne u偶ywanie i korzystanie z utwor贸w oraz ich pojedynczych element贸w w zakresie reklamy i promocji Zamawiaj膮cego oraz podmiot贸w od niego zale偶nych, a tak偶e dzia艂aj膮cych z nim na zasadzie wsp贸艂pracy;
 • zale偶ne prawa autorskie.
 • 搂 8

  Reklamacje
  1
  Reklamacje co do przebiegu Konkursu mog膮 by膰 zg艂aszane przez Uczestnika pisemnie na adres siedziby Organizatora lub drog膮 elektroniczn膮 na adres poczty elektronicznej: serwis@tvokazje.pl鈥 z dopiskiem Konkurs 鈥濪zie艅 dziecka鈥. W tre艣ci Reklamacji nale偶y wskaza膰 imi臋 i nazwisko, adres zamieszkania Uczestnika, oraz opisa膰 przyczyn臋 z艂o偶enia Reklamacji i j膮 uzasadni膰.
  2
  Termin na zg艂oszenie reklamacji up艂ywa po 14 (s艂ownie: czternastu) dniach od zako艅czenia Czasu Trwania Konkursu.
  3
  Reklamacje b臋d膮 rozpatrywane w terminie 14 (s艂ownie: czternastu) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
  4
  Uczestnik zostanie powiadomiony o rozstrzygni臋ciu w przedmiocie reklamacji pisemnie za po艣rednictwem poczty lub poczt膮 elektroniczn膮.
  5
  Powy偶sze postanowienia i procedura reklamacyjna przyj臋ta przez Organizatora nie naruszaj膮 uprawnie艅 przyznanych Uczestnikowi na mocy powszechnie obowi膮zuj膮cego prawa, w tym mo偶liwo艣ci dochodzenia roszcze艅 na drodze post臋powania s膮dowego.

  搂 9

  Postanowienia ko艅cowe
  1
  Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez portal Facebook.
  2
  Niniejszy regulamin dost臋pny jest na Fanpage鈥檜 Organizatora i na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.tvokazje.pl.
  3
  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w czasie trwania Konkursu w celu zapewnienia bezpiecznego jego funkcjonowania, zapobiegania nadu偶yciom, usuni臋cia niejasno艣ci, uproszczenia, wprowadzenia dodatkowych opcji, istotnych potrzeb dotycz膮cych Organizatora, z tym jednak zastrze偶eniem, 偶e uprawnienia nabyte przez Uczestnik贸w przed dokonaniem zmiany b臋d膮 respektowane. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu b臋d膮 obowi膮zywa艂y od dnia nast臋puj膮cego po dniu ich opublikowania na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.tvokazje.pl.
  4
  Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie mo偶e uzyska膰 wysy艂aj膮c wiadomo艣膰 e-mail na adres: konkurs@tvokazje.pl.
  5
  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem maj膮 zastosowanie odpowiednie przepisy obowi膮zuj膮cego prawa, w tym Kodeksu cywilnego.
  6
  Akceptuj膮c niniejszy regulamin Uczestnik wyra偶a zgod臋 na opublikowanie Zg艂oszenia na Fanpage鈥檜 Organizatora, na Instagramie Organizatora oraz we wpisie blogowym Organizatora. Uczestnik zamieszczaj膮cy Zg艂oszenie publikuje je na w艂asne ryzyko i ponosi odpowiedzialno艣膰 za ewentualne naruszenie praw os贸b trzecich wynikaj膮ce z zamieszczenia Zg艂oszenia na Fanpage鈥檜 Organizatora, na Instagramie Organizatora oraz we wpisie blogowym Organizatora.
  7
  Z chwil膮 przyznania prawa do nagrody, zwyci臋zca Konkursu o艣wiadcza, 偶e wyra偶a zgod臋 na wielokrotne, nieodp艂atne korzystanie przez Organizatora ze swojego wizerunku lub wypowiedzi w ca艂o艣ci lub w wybranych fragmentach w zwi膮zku z Konkursem, w tym w celach reklamy i promocji.