Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. (RODO) informujemy, że TVO Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni jest administratorem Pana/Pani danych osobowych. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych następuje w sposób zgodny z prawem, gwarantujący ich należyte bezpieczeństwo. W ramach strony internetowej używana jest technologia plików „cookies”, która w szczególności jest wykorzystywana w celu analizowania ruchu na stronie, a także do personalizowania treści, które mogą być do Pana/Pani kierowane. Jeśli Pan/Pani nie wyraża na to zgody, można wyłączyć obsługę cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Nie zmieniając ustawień, akceptują Państwo zapisywanie plików „cookies” przez przeglądarkę. Więcej informacji na ten temat w: Polityce prywatności i Polityce plików cookies.

Regulamin promocji „2 × Kubek Ultramaxx TO-GO za 1 gr”

Postanowienia ogólne

Organizatorem promocji „2 × Kubek Ultramaxx TO-GO za 1 gr” obejmującej możliwość zakupu w ramach jednej umowy sprzedaży dodatkowego produktu, to jest 2 (słownie: dwóch) Kubków Ultramaxx TO-GO, za 1 gr, po spełnieniu warunków zawartych w niniejszym Regulaminie (dalej jako „Promocja”), jest spółka pod firmą TVO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (81-366) przy ulicy Stefana Batorego 28-32, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000508462, NIP 9581665816, REGON 222079828 (dalej jako „Organizator“).
Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach telesprzedaży prowadzonej przez Organizatora (poprzez dział call center Organizatora).
Promocja rozpoczyna się w dniu 31 maja 2019 roku i trwa do dnia 30 czerwca 2019 roku lub do wyczerpania zapasów (dalej jako „Okres Promocji”).
W Promocji może wziąć udział wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 18. rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu przepisu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (tekst. jedn. Dz. U. z 2018 r. Poz. 1025, z późn. zm.; dalej jako „Kodeks cywilny”), dalej jako „Uczestnik”.

Zasady promocji

Promocja obejmuje wyłącznie osoby znajdujące się w bazie klientów Organizatora, które w okresie do dnia 1 maja 2018 roku dokonały nabycia Blendera Ultramaxx. Z tymi osobami skontaktują się konsultanci działu call center Organizatora, którzy zaoferują nabycie następujących produktów: Slim Jeggings w cenie 49,90 lub Super Slicer w cenie 69,90 zł. Uczestnik, który dokona zakupu przynajmniej jednego z produktów wymienionych w zdaniu poprzedzającym, uzyskuje prawo do zakupu w ramach jednej umowy dodatkowego produktu, to jest 2 (słownie: dwóch) Kubków Ultramaxx TO-GO w cenie 1 gr za oba Kubki Ultramaxx TO-GO.
Umowa winna zostać zawarta w Okresie Promocji.
W ramach jednej umowy Uczestnik ma możliwość skorzystania z Promocji jednorazowo, co nie wyklucza skorzystania przez Uczestnika w Okresie Promocji z Promocji również w ramach kolejnych, odrębnych zamówień.
Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania jakiegokolwiek ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w miejsce promocyjnej ceny zakupu dodatkowego produktu, to jest 2 (słownie: dwóch) Kubków Ultramaxx TO-GO.
Opłata za dostawę do Uczestnika zakupionych w ramach Promocji produktów, o których mowa w ust. 1 zdanie drugie powyżej, jest zgodna z cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej www.tvokazje.pl w zakładce „Zwroty, Reklamacje i Koszty Dostawy”, z tym zastrzeżeniem, że dostawa dodatkowego produktu, to jest 2 (słownie: dwóch) Kubków Ultramaxx TO-GO, jest darmowa.
Udział w Promocji wymaga przestrzegania warunków opisanych w niniejszym Regulaminie.

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator. Organizator informuje, że dane osobowe Uczestnika korzystającego z Promocji na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz innymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. z 2018 r. Poz. 1000, z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji Promocji, w tym zawarcia umowy sprzedaży oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celach marketingowych, w tym w celu informowania Uczestnika o nowych produktach, promocjach i usługach oferowanych przez Organizatora. Wszystkie dane osobowe Uczestnika, to jest imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu będą przechowywane i zabezpieczone przez Administratora danych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych. Uczestnikowi w każdym czasie przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, ich sprostowania, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie ich przetwarzania niezgodnie z prawem – w sytuacjach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Uczestnika znajdują się w Polityce prywatności zamieszczonej na stronie internetowej www.tvokazje.pl.

Reklamacje

Reklamacje co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane przez Uczestnika na adres Organizatora: ul. Hutnicza 53, 81-061 Gdynia, telefonicznie: pod numerem (+48) 58 880 83 31, lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: serwis@tvo.pl – z dopiskiem Promocja „2 × Kubek Ultramaxx TO-GO za 1 gr”. W treści Reklamacji należy wskazać imię i nazwisko, adres zamieszkania Uczestnika, oraz opisać przyczynę złożenia Reklamacji.
Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
Uczestnik zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu w przedmiocie reklamacji pisemnie za pośrednictwem poczty lub pocztą elektroniczną.
Powyższe postanowienia i procedura reklamacyjna przyjęta przez Organizatora nie naruszają uprawnień przyznanych Uczestnikowi na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.tvokazje.pl.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych przyczyn:
zmiany przepisów prawa regulujących sprzedaż towarów lub świadczenie usług drogą elektroniczną wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie o świadczenie usług lub umowie sprzedaży zawieranej pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem;
przedłużenia okresu trwania Promocji;
konieczności dostosowania działalności Organizatora do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z decyzji właściwego organu administracji publicznej lub orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Organizatora, wpływających na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie sprzedaży zawieranej pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem; zmiany sposobu świadczenia usług w ramach telesprzedaży przez Organizatora spowodowanej wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi, zmiany zakresu lub zasad świadczenia przez Organizatora usług świadczonych w ramach telesprzedaży, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Organizatora dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem i oferowanych Uczestnikowi; połączenia, podziału albo przekształcenia Organizatora lub zmiany innych danych identyfikacyjnych Organizatora określonych w Regulaminie.
Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki umowy sprzedaży zawartej przez Organizatora i Uczestnika przed zmianą Regulaminu.
W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu na stronie internetowej www.tvokazje.pl.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy obowiązującego prawa, w tym Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. Poz. 134, z późn. zm.). Uczestnik ma możliwość odstąpienia sprzedaży od umowy w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia od objęcia produktów w posiadanie bez podawania przyczyny, z tym zastrzeżeniem, że odstąpienie musi dotyczyć wszystkich produktów nabytych umową sprzedaży.