Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. (RODO) informujemy, że TVO Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni jest administratorem Pana/Pani danych osobowych. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych następuje w sposób zgodny z prawem, gwarantujący ich należyte bezpieczeństwo. W ramach strony internetowej używana jest technologia plików „cookies”, która w szczególności jest wykorzystywana w celu analizowania ruchu na stronie, a także do personalizowania treści, które mogą być do Pana/Pani kierowane. Jeśli Pan/Pani nie wyraża na to zgody, można wyłączyć obsługę cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Nie zmieniając ustawień, akceptują Państwo zapisywanie plików „cookies” przez przeglądarkę. Więcej informacji na ten temat w: Polityce prywatności i Polityce plików cookies.

Regulamin promocji „Rabat 10% na zakup produktów z kategorii Moda i Uroda”

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji „Rabat 10% na zakup produktów z kategorii Moda i Uroda” obejmującej możliwość otrzymania 10% rabatu na zakup produktu z kategorii Moda i Uroda, po spełnieniu warunków zawartych w niniejszym Regulaminie (dalej jakoPromocja”), jest spółka pod firmą TVO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (81-366) przy ulicy Stefana Batorego 28-32, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000508462, NIP 9581665816, REGON 222079828 (dalej jako „Organizator“).

 2. Organizator prowadzi sklep internetowy pod adresem www.tvokazje.pl (dalej jako „Sklep”).

Zasady promocji

 1. Promocja dotyczy wyłącznie zakupów dokonanych w sklepie internetowym pod adresem www.tvokazje.pl.

 2. Promocja obowiązuje w dniu 09 grudnia 2019 roku (dalej jako „Okres Promocji”).

 3. Promocja obejmuje osobę, która w Okresie Promocji zakupi dowolny produkt lub produkty należące do kategorii Moda i Uroda (dalej jako „Uczestnik”). Do kategorii Moda i Uroda należą produkty, które wyświetlają się po otwarciu zakładki Moda i Uroda na stronie internetowej Sklepu. Rabat w wysokości 10% wartości produktu zostanie naliczony automatycznie po umieszczeniu produktu w Koszyku (dalej jako „Rabat”).

 4. Umowa winna zostać zawarta w Okresie Promocji.

 5. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania jakiegokolwiek ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w miejsce Rabatu.

 6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

 7. Promocja nie obejmuje kosztów dostawy. Opłata za dostawę do Uczestnika zakupionych w ramach Promocji produktów, o których mowa w ustępie 3 zdanie drugie powyżej, jest zgodna z cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej www.tvokazje.pl w zakładce „Zwroty, Reklamacje i Koszty Dostawy”.

 8. Promocja nie obejmuje kosztów zakupu gwarancji rozszerzonej.

 9. Udział w Promocji wymaga przestrzegania warunków opisanych w niniejszym Regulaminie.

Reklamacje

 1. Reklamacje co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane przez Uczestnika na adres siedziby Organizatora, telefonicznie: pod numerem (+48) 58 880 83 31, lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: serwis@tvo.pl – z dopiskiem Promocja Rabat 10% na zakup produktów z kategorii Moda i Uroda. W treści Reklamacji należy wskazać imię i nazwisko, adres zamieszkania Uczestnika, oraz opisać przyczynę złożenia Reklamacji.

 2. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

 3. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu w przedmiocie reklamacji pisemnie za pośrednictwem poczty lub pocztą elektroniczną.

 4. Powyższe postanowienia i procedura reklamacyjna przyjęta przez Organizatora nie naruszają uprawnień przyznanych Uczestnikowi na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.tvokazje.pl.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych przyczyn:

 1. zmiany przepisów prawa regulujących sprzedaż towarów lub świadczenie usług drogą elektroniczną wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie o świadczenie usług lub umowie sprzedaży zawieranej pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem;

 2. przedłużenia okresu trwania Promocji;

 3. konieczności dostosowania działalności Organizatora do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z decyzji właściwego organu administracji publicznej lub orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Organizatora, wpływających na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie sprzedaży zawieranej pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem;

 4. zmiany sposobu świadczenia usług w ramach telesprzedaży przez Organizatora spowodowanej wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi, zmiany zakresu lub zasad świadczenia przez Organizatora usług świadczonych w ramach telesprzedaży, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Organizatora dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem i oferowanych Uczestnikowi;

 5. połączenia, podziału albo przekształcenia Organizatora lub zmiany innych danych identyfikacyjnych Organizatora określonych w Regulaminie.

 1. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki umowy sprzedaży zawartej przez Organizatora i Uczestnika przed zmianą Regulaminu.

 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu na stronie internetowej www.tvokazje.pl.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy obowiązującego prawa, w tym Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. Poz. 134, z późn. zm.).