Regulamin promocji „Regulamin promocji „Drugi produkt 30% taniej”

1. Postanowienia ogólne

2. Zasady promocji

3. Reklamacje

4. Postanowienia końcowe

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji „Drugi produkt 30% taniej” obejmującej możliwość otrzymania 30% rabatu na zakup drugiej sztuki tego samego produktu, po spełnieniu warunków zawartych w niniejszym Regulaminie (dalej jakoPromocja”), jest spółka pod firmą TVO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (81-366) przy ulicy Stefana Batorego 28-32, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000508462, NIP 9581665816, REGON 222079828 (dalej jako „Organizator”).
 2. Organizator prowadzi sklep internetowy pod adresem www.tvokazje.pl.

Zasady promocji

 1. Promocja dotyczy wyłącznie zakupów dokonanych w sklepie internetowym pod adresem www.tvokazje.pl.
 2. Promocja obowiązuje w dniu 11 Marca 2020 roku (dalej jako „Okres Promocji”).
 3. Promocja obejmuje osobę, która w Okresie Promocji zakupi dwie sztuki tego samego produktu z oferty sklepu internetowego (dalej jako „Uczestnik”). Cena drugiej sztuki zostanie obniżona o 30% względem ceny danego produktu obowiązującej w Okresie Promocji.
 4. Rabat zostanie naliczony automatycznie po umieszczeniu dwóch sztuk tego samego produktu w Koszyku (dalej jako „Rabat”).
 5. Umowa winna zostać zawarta w Okresie Promocji.
 6. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania jakiegokolwiek ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w miejsce Rabatu.
 7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
 8. Promocja nie obejmuje kosztów dostawy. Opłata za dostawę do Uczestnika zakupionych w ramach Promocji produktów, o których mowa w ustępie 3 zdanie drugie powyżej, jest zgodna z cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej www.tvokazje.pl w zakładce „Zwroty, Reklamacje i Koszty Dostawy”.
 9. Promocja nie obejmuje kosztów zakupu gwarancji rozszerzonej.
 10. Produkt główny wraz z produktem promocyjnym tworzą łącznie zestaw promocyjny. Uczestnik jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży łącznie wszystkich produktów wchodzących w skład zestawu promocyjnego, to jest produktu głównego i produktu promocyjnego. Uczestnik nie może odstąpić od umowy sprzedaży tylko co do jednego z produktów tworzących łącznie zestaw promocyjny.
 11. Udział w Promocji wymaga przestrzegania warunków opisanych w niniejszym Regulaminie.
 12. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży w odniesieniu do jednej sztuki produktu. Organizator zwraca cenę produktu tańszego.
 13. Z Promocji wyłączone są następujące produkty:
 • Evobox Stream ID2605, Indeks EVOBOX
 • Szczoteczka soniczna Xiaomi Mi Electric Toothbrush ID-2630, Indeks SZCZSONI
 • Końcówki do szczoteczki sonicznej Xiaomi Mi Electric Toothbrush, Indeks SZCZSONIUP
 • Canvas Select Plus microSD 32 GB (adapter SD w zestawie) Indeks KINMICSDHC32GB
 • Lusterko samochodowe z rejestratorem i kamerą cofania ID 2604, Indeks V190
 • SPIN Psi Patrol Mighty Pups Patrolowiec, ID 2643, Indeks PSIPATROL
 • Zabawka Interaktywna Jessie z Toy Story, ID 2729, Indeks JESSIETOYSTROY
 • Zabawka interaktywna Sztuciek z Toy Story, ID 2728, Indeks FORKYTOYSTORY
 • Zabawka Buzz Astral z Toy Story, ID 2641, Indeks BUZZTOYSTORY
 • Zabawka Szeryf Chudy z Toy Story, ID 2640, Indeks CHUDTOYSTORY
 • SPIN MASTER Air Hogs Upriser Ducati Panigale V4 S RC motor zdalnie sterowany, ID 2642, Indeks AIRHOGS
 • Hot Wheels tor wyścigowy, ID 2646, Indeks HOTWHEELS
 • John Deere Zbuduj Traktor, ID 2644, Indeks JOHODEERE 
 • Zabawka interaktywna - Dźwig Play Doh, ID 2697, Indeks DZWIGPLAYDOH

Reklamacje

 1. Reklamacje co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane przez Uczestnika na adres siedziby Organizatora, telefonicznie: pod numerem (+48) 58 880 83 31, lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: serwis@tvo.pl – z dopiskiem Promocja „Drugi produkt 30% taniej”. W treści Reklamacji należy wskazać imię i nazwisko, adres zamieszkania Uczestnika, oraz opisać przyczynę złożenia Reklamacji.
 2. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 3. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu w przedmiocie reklamacji pisemnie za pośrednictwem poczty lub pocztą elektroniczną.
 4. Powyższe postanowienia i procedura reklamacyjna przyjęta przez Organizatora nie naruszają uprawnień przyznanych Uczestnikowi na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.tvokazje.pl.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych przyczyn:

 1. zmiany przepisów prawa regulujących sprzedaż towarów lub świadczenie usług drogą elektroniczną wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie o świadczenie usług lub umowie sprzedaży zawieranej pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem;

 2. przedłużenia okresu trwania Promocji;

 3. konieczności dostosowania działalności Organizatora do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z decyzji właściwego organu administracji publicznej lub orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Organizatora, wpływających na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie sprzedaży zawieranej pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem

 4. zmiany sposobu świadczenia usług w ramach telesprzedaży przez Organizatora spowodowanej wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi, zmiany zakresu lub zasad świadczenia przez Organizatora usług świadczonych w ramach telesprzedaży, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Organizatora dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem i oferowanych Uczestnikowi;

 5.  połączenia, podziału albo przekształcenia Organizatora lub zmiany innych danych identyfikacyjnych Organizatora określonych w Regulaminie.

 1. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki umowy sprzedaży zawartej przez Organizatora i Uczestnika przed zmianą Regulaminu.

 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu na stronie internetowej www.tvokazje.pl.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy obowiązującego prawa, w tym Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. Poz. 134, z późn. zm.).