1. Postanowienia ogólne

2. Zasady promocji

3. Reklamacje

4. Postanowienia końcowe

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji „Sportowe Duety” obejmującej możliwość otrzymania 10% rabatu na zakup wybranych produktów, po spełnieniu warunków zawartych w niniejszym Regulaminie (dalej jako „Promocja”), jest spółka pod firmą TVO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (81-303) przy ulicy Kieleckiej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000508462, NIP 9581665816, REGON 222079828 (dalej jako „Organizator”).

2. Organizator prowadzi sklep internetowy pod adresem www.tvokazje.pl (dalej jako „Sklep”).

Zasady promocji

1. Promocja dotyczy wyłącznie zakupów dokonanych w Sklepie.

2. Promocja obowiązuje w dniach od 08 do 31 stycznia 2021 roku (dalej jako „Okres Promocji”).

3. Promocja obejmuje osobę (dalej jako „Uczestnik”) będącą konsumentem w rozumieniu przepisu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (tekst. jedn. Dz. U. z 2020 r. Poz. 1740; dalej jako „Kodeks cywilny”), która w Okresie Promocji zakupi produkt objęty Promocją w danym tygodniu (dalej jako „Produkt główny”) i dodatkowo zakupi jeden z trzech produktów objętych Promocją w danym tygodniu (dalej jako „Produkt dodatkowy”), zgodnie ze schematem wskazanym poniżej:

a) od 08 do 10 stycznia 2021 roku – Produkt główny: Wonder Core Genius, Produkty dodatkowe: InstaLife+, Mata do ćwiczeń fitness FLEXMAX V, Zestaw 3 gum do ćwiczeń;

b) od 11 do 17 stycznia 2021 roku – Produkt główny: Pistolet do masażu Percussion massager, Produkty dodatkowe: InstaLife+, Mata do ćwiczeń fitness FLEXMAX V, Zestaw 3 gum do ćwiczeń;

c) od 18 do 26 stycznia 2021 roku – Produkt główny: Wonder Core Genius, Produkty dodatkowe: Mata do akupresury, Mata do ćwiczeń fitness FLEXMAX V, Zestaw 3 gum do ćwiczeń;

d) od 27 do 31 stycznia 2021 roku – Produkt główny: Slim Fold Treadmill, Produkty dodatkowe: Mata do jogi Mandala Mat, Zestaw gum do ćwiczenia, AB Squat;

4. Rabat w wysokości 10% na Produkt główny i Produkt dodatkowy zostanie naliczony w przypadku wykorzystanie kodu który pojawi się po dodaniu duety do koszyka. 

5. W przypadku umieszczenia w Koszyku dwóch lub więcej produktów dodatkowych, rabatem będzie objęty tylko jeden produkt dodatkowy. W przypadku umieszczenia więcej niż jednego Produktu głównego rabat będzie objęty tylko na jeden produkt główny. 

6. Odstąpienie od umowy sprzedaży może zostać dokonane tylko łącznie co do Produktu głównego i Produktu dodatkowego.

7. Umowa sprzedaży winna zostać zawarta w Okresie Promocji.

8. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

9. Promocja nie obejmuje kosztów dostawy. Opłata za dostawę do Uczestnika zakupionych w ramach Promocji produktów, o których mowa w ustępie 3 powyżej, jest zgodna z cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej www.tvokazje.pl w zakładce „Zwroty, Reklamacje i Koszty Dostawy”.

10. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania jakiegokolwiek ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w miejsce darmowego zwrotu.

11. Udział w Promocji wymaga przestrzegania warunków opisanych w niniejszym Regulaminie.

Reklamacje

1. Reklamacje co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane przez Uczestnika na adres siedziby Organizatora, telefonicznie: pod numerem (+48) 58 880 83 31, lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: serwis@tvo.pl – z dopiskiem Promocja „Sportowe Duety”. W treści Reklamacji należy wskazać imię i nazwisko, adres zamieszkania Uczestnika, oraz opisać przyczynę złożenia Reklamacji.

2. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

3. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu w przedmiocie reklamacji pisemnie za pośrednictwem poczty lub pocztą elektroniczną.

4. Powyższe postanowienia i procedura reklamacyjna przyjęta przez Organizatora nie naruszają uprawnień przyznanych Uczestnikowi na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.tvokazje.pl.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych przyczyn:

a) zmiany przepisów prawa regulujących sprzedaż towarów lub świadczenie usług drogą elektroniczną wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie o świadczenie usług lub umowie sprzedaży zawieranej pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem;

b) przedłużenia okresu trwania Promocji;

c) konieczności dostosowania działalności Organizatora do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z decyzji właściwego organu administracji publicznej lub orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Organizatora, wpływających na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie sprzedaży zawieranej pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem;

d) zmiany sposobu świadczenia usług w ramach telesprzedaży przez Organizatora spowodowanej wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi, zmiany zakresu lub zasad świadczenia przez Organizatora usług świadczonych w ramach telesprzedaży, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Organizatora dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem i oferowanych Uczestnikowi;

e) połączenia, podziału albo przekształcenia Organizatora lub zmiany innych danych identyfikacyjnych Organizatora określonych w Regulaminie.

3. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki umowy sprzedaży zawartej przez Organizatora i Uczestnika przed zmianą Regulaminu.

4. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu na stronie internetowej www.tvokazje.pl.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy obowiązującego prawa, w tym Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.