Regulamin konkursu „TV Okazje od kuchni”

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu „TV Okazje od kuchni” (dalej jako „Konkurs”) jest spółka pod firmą TVO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (81-366) przy ulicy Stefana Batorego 28-32, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000508462, NIP 9581665816, REGON 222079828 (dalej jako „Organizator”).

 2. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 01 lutego 2020 roku do 29 lutego 2020 roku (dalej jako „Czas Trwania Konkursu”).

 4. Konkurs nie stanowi loterii promocyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. Poz. 847, z późn. zm.).

§ 2

Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Konkurs skierowany jest do osób, które w Czasie Trwania Konkursu dokonają zakupu produktu (produktów) znajdujących się w ofercie Organizatora.

 2. Uczestnikiem Konkursu (dalej jako „Uczestnik”) może być osoba fizyczna, która ukończyła 18. rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i będąca konsumentem w rozumieniu przepisu art. 22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (tekst. jedn. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1145, z późn. zm.; dalej jako „Kodeks cywilny”) albo prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą.

 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani osoby najbliższe wobec pracowników Organizatora, to jest ich wstępni, zstępni, rodzeństwo i małżonkowie, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu.

 4. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.

 5. Aby wziąć udział w Konkursie należy w Czasie Trwania Konkursu:

 1. zaznaczyć podczas składania zamówienia potwierdzenie chęci uczestnictwa w Konkursie – w przypadku zakupów dokonywanych za pośrednictwem strony internetowej Organizatora prowadzonej pod adresem www.tvokazje.pl;

 2. wyrazić zgodę na uczestnictwo w Konkursie – w przypadku zakupów dokonywanych w ramach telesprzedaży prowadzonej przez Organizatora (poprzez dział call center Organizatora).

§ 3

Nagroda

 1. W Konkursie została przewidziana główna nagroda w postaci wizyty w studiu filmowym podczas przeprowadzania nagrania filmów telezakupowych Organizatora i spotkania z prezenterami filmów telezakupowych (dalej jako „Nagroda”). Wizyta będzie trwała około 2-3 godzin.

 2. Studio filmowe znajduje się w Warszawie (03-872) przy ulicy Łubinowej 4A.

 3. Koszt dojazdu do studia filmowego i z powrotem nie jest pokrywany przez Organizatora.

 4. Uczestnicy, którzy zajęli drugie i trzecie miejsce zostaną nagrodzeni kuponami zniżkowymi o wartości 300 zł.

§ 4

Zasady przyznania Nagrody

 1. Zwycięzcą Konkursu zostanie Uczestnik, który w Czasie Trwania Konkursu dokona zakupów produktu (produktów) – za pośrednictwem strony internetowej Organizatora prowadzonej pod adresem www.tvokazje.pl lub w ramach telesprzedaży prowadzonej przez Organizatora (poprzez dział call center Organizatora) – za najwyższą kwotę spośród wszystkich Uczestników Konkursu.

 2. Przez dokonanie zakupu rozumie się zamówienie, którego złożenie zostało potwierdzone przez Organizatora, z uwzględnieniem ustępu 4 niniejszego paragrafu.

 3. Wszystkie zakupy dokonane przez jednego Uczestnika w Czasie Trwania Konkursu są sumowane.

 4. Przy zliczaniu łącznej kwoty zakupów brane są pod uwagę wyłącznie zamówienia opłacone. Dotyczy to także zamówień, w których płatność ma nastąpić gotówką przy odbiorze produktu (produktów), to jest „za pobraniem”. W takim przypadku opłacenie zamówienia może nastąpić po upływie Czasu Trwania Konkursu.

 5. Wartość produktu (produktów) zwróconych przez Uczestnika w wyniku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży nie jest brana pod uwagę przy zliczaniu łącznej kwoty zakupów.

 6. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu będzie czuwać komisja konkursowa.

 7. Komisja konkursowa składa się z 3 (słownie: trzech) osób.

 8. Skład komisji konkursowej ustala Organizator.

 9. Ustalenie zwycięzcy Konkursu przez komisję konkursową nastąpi w dniu 31 marca 2020 roku. Komisja konkursowa sporządzi protokół z podaniem wyników Konkursu. Uczestnik Konkursu może zapoznać się z protokołem na swoje żądanie w siedzibie Organizatora.

 10. Ogłoszenie zwycięzcy Konkursu nastąpi w dniu 31 marca 2020 roku na stronie internetowej Organizatora.

§ 5

Realizacja Nagrody

 1. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcą Konkursu telefonicznie – na numer telefonu wskazany podczas składania zamówienia – w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia ustalenia zwycięzcy Konkursu. W przypadku, gdy nie powiedzie się trzykrotna próba kontaktu (w trzech różnych dniach roboczych), Organizator może wyłonić innego zwycięzcę, stosując procedurę określoną w § 4 niniejszego regulaminu.

 2. Dzień realizacji Nagrody zostanie ustalony przez Organizatora w porozumieniu ze zwycięzcą Konkursu, z uwzględnieniem dat przeprowadzania nagrań filmów telezakupowych.

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z błędnego podania przez zwycięzcę Konkursu danych koniecznych do realizacji Nagrody.

 4. Nagroda nie podlega wymianie na inną nagrodę ani ekwiwalent pieniężny.

 5. Zwycięzca Konkursu może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 6

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator. Organizator informuje, że dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „RODO”.

 2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, jak również z wnioskami dotyczącymi woli skorzystania z przysługujących praw, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych, na adres poczty elektronicznej: iod@tvo.pl.

 3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora za zgodą Uczestnika w celach z związanych z organizacją Konkursu, w tym w celu ustalenia zwycięzcy, wydania Nagrody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora, w tym rozpatrywania ewentualnych reklamacji i w celach dowodowych na potrzeby obrony w sprawach dotyczących roszczeń związanych z Konkursem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 4. Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest warunkiem koniecznym wzięcia udziału w Konkursie. Niepodanie danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w Konkursie.

 5. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika zgody na wykorzystanie kanału komunikacji (telefon/e-mail) Organizatora będzie mógł się kontaktować z Uczestnikiem w celach marketingowych, w tym w celu informowania o nowych produktach, promocjach i usługach oferowanych przez Organizatora.

 6. Wszystkie dane osobowe Uczestnika, to jest imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz ewentualnie wskazany numer telefonu będą przechowywane i zabezpieczone przez Administratora danych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych.

 7. Uczestnikowi w każdym czasie przysługuje prawo do cofnięcia zgody, prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie ich przetwarzania niezgodnie z prawem – w sytuacjach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

 8. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Uczestnika znajdują się w Polityce prywatności zamieszczonej na stronie internetowej Organizatora pod adresem https://www.tvokazje.pl/content/13-polityka-prywatnosci

§ 7

Reklamacje

 1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane przez Uczestnika na adres siedziby Organizatora, telefonicznie: pod numerem (+48) 58 880 83 31, lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: serwis@tvo.pl – z dopiskiem Konkurs __. W treści Reklamacji należy wskazać imię i nazwisko, adres zamieszkania Uczestnika, oraz opisać przyczynę złożenia Reklamacji.

 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

 3. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu w przedmiocie reklamacji pisemnie za pośrednictwem poczty lub pocztą elektroniczną.

 4. Powyższe postanowienia i procedura reklamacyjna przyjęta przez Organizatora nie naruszają uprawnień przyznanych Uczestnikowi na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.tvokazje.pl.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w czasie trwania Konkursu w celu zapewnienia bezpiecznego jego funkcjonowania, zapobiegania nadużyciom, usunięcia niejasności, uproszczenia, wprowadzenia dodatkowych opcji, istotnych potrzeb dotyczących Organizatora, z tym jednak zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez Uczestników przed dokonaniem zmiany będą respektowane. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu będą obowiązywały od dnia następującego po dniu ich opublikowania na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.tvokazje.pl.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy obowiązującego prawa, w tym kodeksu cywilnego.

 4. Z chwilą przyznania prawa do nagrody, zwycięzca Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne korzystanie przez Organizatora ze swojego wizerunku lub wypowiedzi w całości lub w wybranych fragmentach w związku z Konkursem, w tym w celach reklamy i promocji.