Regulamin konkursu „Jesienne wieczory”

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu „Jesienne wieczory” (dalej jako „Konkurs”) jest spółka pod firmą TVO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (81-303) przy ulicy Kieleckiej, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000508462, NIP 9581665816, REGON 222079828 (dalej jako „Organizator”).
 2. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/tvokazje (dalej jako „Fanpage Organizatora”).
 4. Konkurs trwa w dniach od 23 listopada 2020 roku od ogłoszenia Konkursu do 30 listopada 2020 roku do godz. 23:59 (dalej jako „Czas Trwania Konkursu”).
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz portalu Facebook.
 6. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
 7. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z tym, że jego uczestnik zapoznał się z niniejszym regulaminem konkursu i go akceptuje.
 8. Konkurs nie stanowi loterii promocyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. Poz. 847, z późn. zm.).

§ 2

Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Konkurs skierowany jest do osób, które lubią Fanpage Organizatora oraz osób, które w Czasie Trwania Konkursu polubią Fanpage Organizatora, przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Uczestnikiem Konkursu (dalej jako „Uczestnik”) może być osoba fizyczna, która ukończyła 18. rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i będąca konsumentem w rozumieniu przepisu art. 22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (tekst. jedn. Dz. U. z 2020 r. Poz. 1740; dalej jako „Kodeks cywilny”) albo prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby współpracujące z Organizatorem, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób (wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, osoby pozostające w stosunku przysposobienia), jak również pracownicy agencji i podmiotów reklamowych współpracujących z Organizatorem.
 4. Aby wziąć udział w Konkursie należy w Czasie Trwania Konkursu zamieścić w komentarzu pod postem ogłaszającym Konkurs informację w jaki sposób są spędzane jesienne wieczory z rodziną lub znajomymi w domu oraz zdjęcie pokazujące tę czynność (dalej jako „Zgłoszenie”).
 5. Jeden Uczestnik może dokonać więcej niż jednego Zgłoszenia.
 6. Zgłoszenia zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające czyjeś prawa autorskie, zawierające treści erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające godność osobistą, nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych, a także takie, które nie zawierają podstawowych wymagań stawianych przez warunki Konkursu, zostaną usunięte przez Organizatora.
 7. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w Czasie Trwania Konkursu. Wpływ Zgłoszenia jest rejestrowany przez portal Facebook. Data i godzina wpływu Zgłoszenia zostanie ustalona na podstawie daty i godziny zarejestrowanej przez portal Facebook.
 8. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie Zgłoszenia, co do których Uczestnik posiada zgody dotyczące publikacji wizerunku osób, które są przedstawione na zdjęciu.

§ 3

Nagrody

 1. W Konkursie zostały przewidziane następujące nagrody: gra planszowa Tajniacy Obrazki o wartości 59,90 zł brutto – dwa egzemplarze.
 2. Fundatorem nagród jest Organizator.
 3. Organizator ufunduje dodatkowe nagrody pieniężne na pokrycie podatku dochodowego od wygranych oraz przekaże podatek do właściwego urzędu skarbowego.

§ 4

Zasady przyznania Nagród

 1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu będzie czuwać komisja konkursowa.
 2. Komisja konkursowa składa się z 3 (słownie: trzech) osób.
 3. Skład komisji konkursowej ustala Organizator.
 4. Nagrodę otrzyma dwóch Uczestników, których Zgłoszenia zostaną wybrane przez komisję konkursową ze względu na pomysłowość spędzania jesiennych wieczorów z rodziną lub znajomymi w domu.
 5. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.
 6. Ustalenie zwycięzców Konkursu przez komisję konkursową nastąpi w dniu 02 grudnia 2020 roku. Komisja konkursowa sporządzi protokół z podaniem wyników Konkursu. Uczestnik Konkursu może zapoznać się z protokołem na swoje żądanie w siedzibie Organizatora.
 7. Ogłoszenie zwycięzców Konkursu nastąpi w dniu 02 grudnia 2020 roku do godz. 15:00 na Fanpage’u Organizatora pod wpisem konkursowym oraz w osobnym poście informującym o wyłonieniu zwycięzców.

§ 5

Realizacja nagrody

 1. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami Konkursu za pomocą komentarza umieszczonego pod wpisem konkursowym. Zwycięzca wyraża również zgodę na oznaczenie jego profilu na Fanpage’u Organizatora.
 2. Nagroda zostanie wysłana za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kurierem na koszt Organizatora w obrębie granic Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Zwycięzcy Konkursu w celu realizacji nagrody są zobowiązani do podania Organizatorowi w terminie siedmiu dni od otrzymania wiadomości o wygranej aktualnego miejsca zamieszkania, a w przypadku jego zmiany są zobowiązani niezwłocznie poinformować Organizatora o tym fakcie. Zaniechanie tego obowiązku lub podanie nieprawidłowego adresu spowoduje brak możliwości realizacji nagrody i utratę prawa Uczestnika do nagrody.
 4. Zwycięzcy w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od odbioru nagrody są zobowiązani do przesłania na adres konkurs@tvokazje.pl skanu podpisanego protokołu odbioru nagrody, który będzie zamieszczony w przesyłce z nagrodą.
 5. Uczestnik traci prawo do nagrody również w przypadku, gdy odmówi przyjęcia lub nie odbierze przesyłki.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z błędnego podania przez zwycięzcę Konkursu danych koniecznych do realizacji nagrody.
 7. Nagrody nie podlegają wymianie na inną nagrodę ani ekwiwalent pieniężny. W zamian za zrzeczenie się nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 6

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator. Organizator informuje, że dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „RODO”, oraz innymi przepisami o ochronie danych osobowych.
 2. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora za zgodą Uczestnika wyrażoną przez aktywne działanie jakim jest wzięcie udziału w konkursie zgodnie z warunkami określonymi w § 2 w celach związanych z organizacją Konkursu, w tym w celu ustalenia zwycięzców, wydania nagrody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także w celach związanych z realizacją prawnie usprawiedliwionych interesów Organizatora, w tym rozpatrywania ewentualnych reklamacji i w celach dowodowych na potrzeby obrony w sprawach dotyczących roszczeń związanych z Konkursem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Dane będą przetwarzane przez Administratora do czasu rozstrzygnięcia konkursu i wydania nagród, nie dłużej niż do czasu przedawnienia roszczeń (maksymalnie 3 lata). Dane będą przetwarzane na Fanpage Organizatora do czasu usunięcia wpisu przez Uczestnika, Organizatora lub Facebook.
 4. Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest warunkiem koniecznym wzięcia udziału w Konkursie. Niepodanie danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w Konkursie.
 5. Dostęp do danych mogą mieć dostawcy systemów teleinformatycznych, podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie. A w przypadku ewentualnych roszczeń również kancelarie prawne. 
 6. Uczestnikowi w każdym czasie przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, ich sprostowania, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie – więcej informacji w art. 12-23 RODO. Nadto przysługuje możliwość złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Uczestnika znajdują się w Polityce prywatności zamieszczonej na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.tvokazje.pl.

§ 7

Prawa autorskie

W przypadku, gdyby Zgłoszenie miało charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1231, z późn. zm.), Uczestnik biorąc udział w Konkursie udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji, z prawem do udzielania sublicencji do tego utworu, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:

 1. używanie i wykorzystanie utworów w działalności Organizatora, w tym działalności promocyjnej, reklamowej, informacyjnej i usługowej;
 2. wytwarzanie, utrwalanie i zwielokrotnianie egzemplarzy utworów dowolną techniką (w tym techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową) i w dowolnej formie oraz w dowolnej liczbie egzemplarzy, a także ich rozpowszechnianie;
 3. wprowadzanie do obrotu, w tym jego zbywanie, najem, dzierżawę i użyczenie;
 4. wprowadzanie do pamięci dowolnej liczby komputerów;
 5. wprowadzanie i udostępnianie w sieci Internet, Intranet i innych sieciach komputerowych;
 6. publiczne wykonanie, wystawienie i wyświetlanie utworów (w tym publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym) oraz publiczne odtworzenie;
 7. wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie autorskich praw zależnych;
 8. dokonywanie skrótów, cięć, przemontowań, tłumaczeń;
 9. modyfikowanie całości utworów oraz ich pojedynczych fragmentów, w tym między innymi prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian i adaptacji;
 10. łączenie utworów oraz ich fragmentów z innymi utworami, także takimi, które nie powstały w wyniku działań Uczestnika;
 11. odtwarzanie i reemitowanie utworów;
 12. nadawanie utworów za pomocą wizji przewodowej, bezprzewodowej oraz za pośrednictwem satelity;
 13. swobodne używanie i korzystanie z utworów oraz ich pojedynczych elementów w zakresie reklamy i promocji Zamawiającego oraz podmiotów od niego zależnych, a także działających z nim na zasadzie współpracy;
 14. zależne prawa autorskie.

§ 8

Reklamacje

 1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane przez Uczestnika pisemnie na adres siedziby Organizatora lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: serwis@tvokazje.pl – z dopiskiem Konkurs „Jesienne wieczory”. W treści Reklamacji należy wskazać imię i nazwisko, adres zamieszkania Uczestnika, oraz opisać przyczynę złożenia Reklamacji i ją uzasadnić.
 2. Termin na zgłoszenie reklamacji upływa po 14 (słownie: czternastu) dniach od zakończenia Czasu Trwania Konkursu.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 4. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu w przedmiocie reklamacji pisemnie za pośrednictwem poczty lub pocztą elektroniczną.
 5. Powyższe postanowienia i procedura reklamacyjna przyjęta przez Organizatora nie naruszają uprawnień przyznanych Uczestnikowi na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez portal Facebook.
 2. Niniejszy regulamin dostępny jest na Fanpage’u Organizatora i na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.tvokazje.pl.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w czasie trwania Konkursu w celu zapewnienia bezpiecznego jego funkcjonowania, zapobiegania nadużyciom, usunięcia niejasności, uproszczenia, wprowadzenia dodatkowych opcji, istotnych potrzeb dotyczących Organizatora, z tym jednak zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez Uczestników przed dokonaniem zmiany będą respektowane. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu będą obowiązywały od dnia następującego po dniu ich opublikowania na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.tvokazje.pl.
 4. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie może uzyskać wysyłając wiadomość e-mail na adres: konkurs@tvokazje.pl.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy obowiązującego prawa, w tym Kodeksu cywilnego.
 6. Akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie Zgłoszenia na Fanpage’u Organizatora, na Instagramie Organizatora oraz we wpisie blogowym Organizatora. Uczestnik zamieszczający Zgłoszenie publikuje je na własne ryzyko i ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich wynikające z zamieszczenia Zgłoszenia na Fanpage’u Organizatora, na Instagramie Organizatora oraz we wpisie blogowym Organizatora.
 7. Z chwilą przyznania prawa do nagrody, zwycięzca Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne korzystanie przez Organizatora ze swojego wizerunku lub wypowiedzi w całości lub w wybranych fragmentach w związku z Konkursem, w tym w celach reklamy i promocji.