„Darmowa usługa eZwroty 7.12 - 20.12”

 1. Postanowienia ogólne
 2. Zasady promocji
 3. Reklamacje
 4. Postanowienia końcowe

Postanowienia ogólne

Regulamin promocji „Darmowa usługa eZwroty 7.12 - 20.12.”

 1. Organizatorem promocji „Darmowa usługa eZwroty” obejmującej możliwość wykonania przysługującego konsumentowi prawa odstąpienia od umowy sprzedaży produktu lub produktów z uwzględnieniem darmowego zwrotu produktu lub produktów na podstawie usługi eZwroty wykonywanej przez Pocztę Polską S.A., po spełnieniu warunków zawartych w niniejszym Regulaminie (dalej jako „Promocja”), jest spółka pod firmą TVO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (81-303) przy ulicy Kieleckiej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000508462, NIP 9581665816, REGON 222079828 (dalej jako „Organizator”).
 2. Organizator prowadzi sklep internetowy pod adresem www.tvokazje.pl (dalej jako „Sklep”).
 3. Usługa eZwroty jest wykonywana przez Pocztę Polską S.A. Informacje o usłudze eZwroty są dostępne na stronie internetowej www.__. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Poczty Polskiej S.A.

Zasady promocji

 1. Promocja dotyczy wyłącznie zakupów dokonanych w Sklepie.
 2. Promocja obowiązuje w dniach od 07 do 20 grudnia 2020 roku (dalej jako „Okres Promocji”).
 3. Promocja obejmuje osobę będącą konsumentem w rozumieniu przepisu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (tekst. jedn. Dz. U. z 2020 r. Poz. 1740; dalej jako „Kodeks cywilny”), która w Okresie Promocji zakupi dowolny produkt lub produkty o łącznej wartości powyżej 50 zł (dalej jako „Uczestnik”). W takim przypadku Uczestnik korzystając z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży produktu lub produktów na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. Poz. 287) w terminie 30 dni od dnia doręczenia produktu lub produktów nie poniesie kosztów zwrotu produktu lub produktów dokonanej z wykorzystaniem usługi eZwroty.
 4. Łączna wartość, o której mowa w ustępie poprzedzającym, musi być aktualna na moment zakończenia Okresu Promocji, to jest na dzień 20 grudnia 2020 roku, godz. 2359. Oznacza to, że jeżeli w Okresie Promocji Uczestnik odstąpi od umowy sprzedaży produktu lub produktów, wartości tego produktu lub produktów nie wlicza się do łącznej wartości. Do łącznej wartości, o której mowa w ustępie poprzedzającym, nie wlicza się produktu lub produktów, co do których Uczestnik wybrał opcję płatności gotówką przy odbiorze produktu lub produktów, to jest „za pobraniem”.
 5. Umowa sprzedaży winna zostać zawarta w Okresie Promocji.
 6. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania jakiegokolwiek ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w miejsce darmowego zwrotu.
 7. Udział w Promocji wymaga przestrzegania warunków opisanych w niniejszym Regulaminie.
 8. eZwroty można wykonywać za pośrednictwem zewnętrznego serwisu Poczty Polskie - https://ezwroty.poczta-polska.pl/#/main, Zasady dokonywania zwrotów znajdują się pod określonym linkiem

Reklamacje

 1. Reklamacje co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane przez Uczestnika na adres siedziby Organizatora, telefonicznie: pod numerem (+48) 58 880 83 31, lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: serwis@tvo.pl – z dopiskiem Promocja „Darmowa usługa eZwroty”. W treści Reklamacji należy wskazać imię i nazwisko, adres zamieszkania Uczestnika, oraz opisać przyczynę złożenia Reklamacji.
 2. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 3. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu w przedmiocie reklamacji pisemnie za pośrednictwem poczty lub pocztą elektroniczną.
 4. Powyższe postanowienia i procedura reklamacyjna przyjęta przez Organizatora nie naruszają uprawnień przyznanych Uczestnikowi na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.tvokazje.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych przyczyn:
  1. zmiany przepisów prawa regulujących sprzedaż towarów lub świadczenie usług drogą elektroniczną wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie o świadczenie usług lub umowie sprzedaży zawieranej pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem;
  2. przedłużenia okresu trwania Promocji;
  3. konieczności dostosowania działalności Organizatora do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z decyzji właściwego organu administracji publicznej lub orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Organizatora, wpływających na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie sprzedaży zawieranej pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem;
  4. zmiany sposobu świadczenia usług w ramach telesprzedaży przez Organizatora spowodowanej wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi, zmiany zakresu lub zasad świadczenia przez Organizatora usług świadczonych w ramach telesprzedaży, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Organizatora dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem i oferowanych Uczestnikowi;
  5. połączenia, podziału albo przekształcenia Organizatora lub zmiany innych danych identyfikacyjnych Organizatora określonych w Regulaminie.
 3. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki umowy sprzedaży zawartej przez Organizatora i Uczestnika przed zmianą Regulaminu.
 4. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu na stronie internetowej www.tvokazje.pl.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy obowiązującego prawa, w tym Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.