Regulamin promocji „Dzień Kobiet”

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji „Dzień Kobiet” obejmującej możliwość otrzymania 10% rabatu na zakup wybranych produktów do stylizacji i pielęgnacji włosów, po spełnieniu warunków zawartych w niniejszym Regulaminie (dalej jako „Promocja”), jest spółka pod firmą TVO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (81-303) przy ulicy Kieleckiej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000508462, NIP 9581665816, REGON 222079828 (dalej jako „Organizator”).
 2. Organizator prowadzi sklep internetowy pod adresem www.tvokazje.pl (dalej jako „Sklep”).

§ 2

Zasady promocji

 1. Promocja dotyczy wyłącznie zakupów dokonanych w Sklepie.
 2. Promocja obowiązuje w dniach od 01 marca 11:00 do 08 marca 2021 roku (dalej jako „Okres Promocji”).
 3. Promocja obejmuje osobę, która w Okresie Promocji zakupi produkt objęty Promocją (dalej jako „Uczestnik”). Lista produktów objętych Promocją znajduje się w kategorii Dzień Kobiet oraz w załączniku do niniejszego Regulaminu.
 4. Rabat w wysokości 10% wartości produktu zostanie naliczony po umieszczeniu produktu (produktów) w Koszyku i wprowadzeniu kodu (dalej jako „Rabat”).
 5. Umowa sprzedaży winna zostać zawarta w Okresie Promocji.
 6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, w tym z kodami rabatowymi z Newslettera oraz programów afiliacyjnych.
 7. Promocja nie obejmuje kosztów zakupu gwarancji rozszerzonej.
 8. Promocja nie obejmuje kosztów dostawy. Opłata za dostawę do Uczestnika zakupionych w ramach Promocji produktów, o których mowa w ustępie 3 powyżej, jest zgodna z cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej www.tvokazje.pl w zakładce „Zwroty, Reklamacje i Koszty Dostawy”.
 9. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania jakiegokolwiek ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w miejsce Rabatu.
 10. Udział w Promocji wymaga przestrzegania warunków opisanych w niniejszym Regulaminie.

§ 3

Reklamacje

 1. Reklamacje co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane przez Uczestnika na adres siedziby Organizatora, telefonicznie: pod numerem (+48) 58 880 83 31, lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: serwis@tvo.pl – z dopiskiem Promocja „Dzień Kobiet”. W treści Reklamacji należy wskazać imię i nazwisko, adres zamieszkania Uczestnika, oraz opisać przyczynę złożenia Reklamacji.
 2. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 3. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu w przedmiocie reklamacji pisemnie za pośrednictwem poczty lub pocztą elektroniczną.
 4. Powyższe postanowienia i procedura reklamacyjna przyjęta przez Organizatora nie naruszają uprawnień przyznanych Uczestnikowi na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 4

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.tvokazje.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych przyczyn:
  1. zmiany przepisów prawa regulujących sprzedaż towarów lub świadczenie usług drogą elektroniczną wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie o świadczenie usług lub umowie sprzedaży zawieranej pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem;
  2. przedłużenia okresu trwania Promocji;
  3. konieczności dostosowania działalności Organizatora do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z decyzji właściwego organu administracji publicznej lub orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Organizatora, wpływających na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie sprzedaży zawieranej pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem;
  4. zmiany sposobu świadczenia usług w ramach telesprzedaży przez Organizatora spowodowanej wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi, zmiany zakresu lub zasad świadczenia przez Organizatora usług świadczonych w ramach telesprzedaży, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Organizatora dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem i oferowanych Uczestnikowi;
  5. połączenia, podziału albo przekształcenia Organizatora lub zmiany innych danych identyfikacyjnych Organizatora określonych w Regulaminie.
 3. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki umowy sprzedaży zawartej przez Organizatora i Uczestnika przed zmianą Regulaminu.
 4. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu na stronie internetowej www.tvokazje.pl.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy obowiązującego prawa, w tym Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

Załącznik

Lista produktów objętych promocją:

 • XTCM200 Maska keratynowa do włosów zniszczonych Xtense Code
 • XTCRICH Wzmacniający szampon na porost włosów Xtense Code Rich Formula
 • MEDIHPEEL Peeling skóry głowy Medi Hair
 • REMS9500 REMINGTON Prostownica Pearl
 • REMD5000 REMINGTON Suszarka Compact
 • REMS7750 REMINGTON Prostownica Pro-Ceramic Ultra+ Remington
 • REMCI5318 REMINGTON Lokówka Keratin Protect
 • REMAS1220 REMINGTON Lokówko-suszarka Amaze
 • REMD5210 REMINGTON Suszarka Pro-Air
 • REMD5017 REMINGTON Suszarka Pro
 • REMD1500 REMINGTON Suszarka kompaktowa On The Go
 • BABC325E BABYLISS Lokówka
 • BABMS22E BABYLISS Karbownica Styler 10 w 1
 • BABAS950E2ACC BABYLISS Lokówko-suszarka obrotowa
 • BAB5513PE BABYLISS Suszarka 5513PE
 • BABAS83PE BABYLISS Suszarko-lokówka
 • BAB2513PE BABYLISS Prostownica
 • BAB2515PE BABYLISS Prostownica
 • BAB5395PE BABYLISS Suszarka
 • BABAS960 BABYLISS Lokówko-suszarka
 • BABST292E BABYLISS Prostownica parowa
 • BABC332E BABYLISS Lokówka
 • BABC338E BABYLISS Lokówka
 • BABC319E BABYLISS Lokówka
 • BABC260E BABYLISS Falownica ceramiczna
 • BABC619E BABYLISS Lokówka
 • BABC271E BABYLISS Lokówka
 • BABST450E BABYLISS Prostownica