ZWROTY

WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. W okresie 14 dni od dnia doręczenia Produktu, Klient, który jest Konsumentem, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne pisemne oświadczenie zgodnie z ust.2 niniejszego paragrafu. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot Produktu powinien nastąpić, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, a produkt powinien być nienaruszony i nieużywany.

Koszt przesyłki zwracanego Produktu ponosi Klient.

2. Prawo odstąpienia od umowy Klient, który jest Konsumentem może wykonać poprzez przesłanie załączonego do niniejszego dokumentu, wypełnionego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, bądź złożyć jakiekolwiek inne pisemne jednoznaczne oświadczenie, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.

3. Zwracany produkt w ramach ustawowego prawa odstąpienia od umowy powinien być przesłany na koszt Klienta na adres:

TVO Sp. z o.o.
ul. Hutnicza 53
81-061 Gdynia

4. Zwrot zapłaty za Produkt i kosztów dostawy Produktu poniesionych przez Klienta, który jest Konsumentem przy zakupie nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, a w wypadku jego niewskazania, zwrot nastąpi w formie przekazu pocztowego na adres Klienta podany przy składaniu Zamówienia. Jeżeli Konsumentowi nie zostanie zaproponowane, że TV Okazje sam odbierze rzecz od Konsumenta, TV Okazje może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

5. Prawo odstąpienia od umowy w okresie 14 dni od doręczenia Produktu nie przysługuje Klientowi, który jest Konsumentem w odniesieniu do umów:

 • świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 


 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 • dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 • zawartej w drodze aukcji publicznej;

 • świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów 
mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

 • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

6. W przypadku Klientów nieposiadających statusu konsumenta zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy do pobrania tutaj

REKLAMACJE

Reklamacje, dotyczące niezgodności Produktu z umową proszę składać do działu Serwisu i Reklamacji pod adresem: TV Okazje ul. Hutnicza 53, 81-061 Gdynia z użyciem formularza do pobrania tutaj

TV Okazje zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania

Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy właściwym terenowo Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

WARUNKI GWARANCJI

TVO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni 81-366 przy ul. Batorego 28-32, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000508462, NIP 9581665816, REGON 222079828 zwana dalej Gwarantem udziela gwarancji na towar zakupiony w sklepie internetowym Gwaranta. Gwarancja udzielana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie na zasadach i warunkach określonych w niniejszej karcie gwarancyjnej.

1. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy. Jeśli w okresie gwarancyjnym (liczonym od daty doręczenia) rzecz zostanie uznana za wadliwą z powodu defektu zastosowanych materiałów lub nieprawidłowego wykonania, Gwarant dokona bezpłatnej naprawy lub wymiany rzeczy wadliwej lub jej uszkodzonych części.

2. Okres gwarancji liczony jest od daty doręczenia rzeczy i wynosi 12 miesięcy, z zastrzeżeniem pkt.3.

3. Gwarant udziela gwarancji na wszelkiego typu akumulatory na okres 6 miesięcy.

4. Gwarancja będzie respektowana wyłącznie z ważnym dowodem zakupu albo rachunkiem, oryginałem karty gwarancyjnej bez zmian naniesionych przez osoby nieupoważnione, oraz z reklamowaną rzeczą dostarczoną przez klienta we własnym zakresie w okresie gwarancyjnym. W przypadku oddania, bądź wysyłki wadliwej rzeczy do naprawy, prosimy załączyć sporządzony w formie pisemnej dokładny opis objawów wadliwego działania rzeczy z uwzględnieniem środowiska pracy i sposobu, w jaki się ujawniają.

5. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w możliwie najkrótszym czasie określonym indywidualnie z klientem, przy czym klient zostanie powiadomiony o ustosunkowaniu się Gwaranta do zgłoszonych przez klienta roszczeń w ciąg 14 dni od otrzymania rzeczy wadliwej.

6. Datę naprawy gwarancyjnej Gwarant poświadcza na karcie gwarancyjnej.

7. Aby uniknąć zniszczenia lub utraty/wymazania nośników informacji lub akcesoriów, należy usunąć je przed oddaniem produktu do naprawy gwarancyjnej.

8. Uszkodzone i wymienione części lub urządzenia stają się własnością Gwaranta.

9. Jeżeli towar będzie nosił cechy użytkowania w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, Klientowi zostanie potrącona część ceny.

10. W sytuacji gdy towar będzie zniszczony i nie będzie się nadawał do dalszej sprzedaży może dojść do potrącenia całości ceny. Szkoda odniesiona przez przedsiębiorcę na skutek działania Konsumenta będzie określana indywidualnie, po rozważeniu okoliczności każdego przypadku.

Zgłoszenie gwarancyjne:

Naprawy gwarancyjne wykonywane są wyłącznie przez TVO Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni. W przypadku stwierdzenia wady rzeczy wraz z wymienionymi wyżej dokumentami należy przekazać lub przesłać na adres wysyłki:

TVO Sp. z o.o.

ul. Hutnicza 53
81-061 Gdynia

Informacje o naprawach:

+48 58 880 83 31

Pn-Nd: 6:00 - 22:00

Godziny otwarcia serwisu:

PN – PT od godz. 8:00 do godz. 15.30

Email: serwis@tvokazje.pl


KOSZTY WYSYŁKI obowiązujące od 16 listopada 2018

Koszt dostawy
Przesyłka kurierska (przedpłata)0 zł
Poczta Polska - Paczka48 (przedpłata)0 zł
Poczta Polska - Paczka48 (pobranie)12,90 zł


DARMOWA DOSTAWA

Klient nie ponosi kosztów wysyłki pod warunkiem dokonania zapłaty z góry (przelew tradycyjny lub płatności PayU).