Regulamin promocji „Dzień Dentysty”

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji „Dzień Dentysty” obejmującej możliwość otrzymania 10% rabatu na zakup wybranych produktów do higieny jamy ustnej, po spełnieniu warunków zawartych w niniejszym Regulaminie (dalej jako „Promocja”), jest spółka pod firmą TVO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (81-303) przy ulicy Kieleckiej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000508462, NIP 9581665816, REGON 222079828 (dalej jako „Organizator”).
 2. Organizator prowadzi sklep internetowy pod adresem www.tvokazje.pl (dalej jako „Sklep”).

§ 2

Zasady promocji

 1. Promocja dotyczy wyłącznie zakupów dokonanych w Sklepie.
 2. Promocja obowiązuje w dniach od 05 marca do 07 marca 2021 roku (dalej jako „Okres Promocji”).
 3. Promocja obejmuje osobę, która w Okresie Promocji zakupi produkt objęty Promocją (dalej jako „Uczestnik”). Lista produktów objętych Promocją znajduje się w kategorii Higiena jamy ustnej oraz w załączniku do niniejszego Regulaminu.
 4. Rabat w wysokości 10% wartości produktu zostanie naliczony po umieszczeniu produktu (produktów) w Koszyku i wprowadzeniu kodu "DZIENDENTYSTY" (dalej jako „Rabat”).
 5. Umowa sprzedaży winna zostać zawarta w Okresie Promocji.
 6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, w tym z kodami rabatowymi z Newslettera oraz programów afiliacyjnych.
 7. Promocja nie obejmuje kosztów zakupu gwarancji rozszerzonej.
 8. Promocja nie obejmuje kosztów dostawy. Opłata za dostawę do Uczestnika zakupionych w ramach Promocji produktów, o których mowa w ustępie 3 powyżej, jest zgodna z cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej www.tvokazje.pl w zakładce „Zwroty, Reklamacje i Koszty Dostawy”.
 9. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania jakiegokolwiek ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w miejsce Rabatu.
 10. Udział w Promocji wymaga przestrzegania warunków opisanych w niniejszym Regulaminie.

§ 3

Reklamacje

 1. Reklamacje co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane przez Uczestnika na adres siedziby Organizatora, telefonicznie: pod numerem (+48) 58 880 83 31, lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: serwis@tvo.pl – z dopiskiem Promocja „Dzień Dentysty”. W treści Reklamacji należy wskazać imię i nazwisko, adres zamieszkania Uczestnika, oraz opisać przyczynę złożenia Reklamacji.
 2. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 3. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu w przedmiocie reklamacji pisemnie za pośrednictwem poczty lub pocztą elektroniczną.
 4. Powyższe postanowienia i procedura reklamacyjna przyjęta przez Organizatora nie naruszają uprawnień przyznanych Uczestnikowi na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 4

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.tvokazje.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych przyczyn:
  1. zmiany przepisów prawa regulujących sprzedaż towarów lub świadczenie usług drogą elektroniczną wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie o świadczenie usług lub umowie sprzedaży zawieranej pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem;
  2. przedłużenia okresu trwania Promocji;
  3. konieczności dostosowania działalności Organizatora do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z decyzji właściwego organu administracji publicznej lub orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Organizatora, wpływających na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie sprzedaży zawieranej pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem;
  4. zmiany sposobu świadczenia usług w ramach telesprzedaży przez Organizatora spowodowanej wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi, zmiany zakresu lub zasad świadczenia przez Organizatora usług świadczonych w ramach telesprzedaży, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Organizatora dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem i oferowanych Uczestnikowi;
  5. połączenia, podziału albo przekształcenia Organizatora lub zmiany innych danych identyfikacyjnych Organizatora określonych w Regulaminie.
 3. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki umowy sprzedaży zawartej przez Organizatora i Uczestnika przed zmianą Regulaminu.
 4. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu na stronie internetowej www.tvokazje.pl.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy obowiązującego prawa, w tym Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

Załącznik

Lista produktów objętych promocją:

 • HCDRS Zestaw do wybielania zębów Home Comfort+ Dr. Martin Schwarz
 • DRMSB Bioscaling żel antybakteryjny do zębów
 • DRMSFT Flexi Trays termokurczliwe nakładki na zęby Dr. Martin Schwarz
 • EVO-HIG-SC001 Szczoteczka Soniczna do mycia zębów EVOREI Sonic UV PRO
 • NEN-BAB-SC001 Elektroniczna szczoteczka dziecięca NENO DENTI
 • EVO-HIG-SC004 Szczoteczka soniczna EVOREI SONIC 2
 • EVO-HIG-SC002 Szczoteczka soniczna EVOREI SONIC TRAVEL
 • EVO-HIG-SC003 Szczoteczka soniczna EVOREI SONIC ONE