Regulamin promocji „Kod rabatowy za zakup Biblii Sancta Familia” - tekst jednolity

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji „Kod rabatowy za zakup Biblii Sancta Familia” obejmującej możliwość otrzymania indywidualnego kodu rabatowego na zakupy w sklepie internetowym Organizatora prowadzonym pod adresem www.tvokazje.pl, po spełnieniu warunków zawartych w niniejszym Regulaminie (dalej jako „Promocja”), jest spółka pod firmą TVO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (81-303) przy ulicy Kieleckiej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000508462, NIP 9581665816, REGON 222079828 (dalej jako „Organizator”).

§ 2

Zasady promocji

 1. Promocja dotyczy zakupów dokonanych w sklepie internetowym Organizatora prowadzonym pod adresem www.tvokazje.pl oraz w drodze telesprzedaży prowadzonej przez dział call center Organizatora.
 2. Promocja obejmuje osobę, która zakupi Biblię Sancta Familia oraz dokona za nią przedpłaty (dalej jako „Uczestnik”).
 3. Promocja obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2021 roku do 28 maja 2021 roku (dalej jako „Okres Promocji”). Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Promocji w dowolnym czasie bez podania przyczyn. Informacja o odwołaniu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.tvokazje.pl.
 4. Indywidualny kod rabatowy obniżający wartość zamówienia o 250 zł (dalej jako „Kod rabatowy”) zostanie przekazany Uczestnikowi drogą mailową (przy zamówieniu przez stronę internetową) albo telefoniczną poprzez połączenie lub wiadomość sms (przy zamówieniu telefonicznym). Kod rabatowy będzie ważny przez 90 dni od dnia przekazania go Uczestnikowi i będzie możliwy do realizacji przy kolejnym zamówieniu z płatnością powyżej kwoty 250 zł (bez kosztów wysyłki) w sklepie internetowym Organizatora prowadzonym pod adresem www.tvokazje.pl. Kod rabatowy można wykorzystać jednorazowo.
 5. Umowa sprzedaży winna zostać zawarta w Okresie Promocji.
 6. W ramach jednej umowy Uczestnik ma możliwość skorzystania z Promocji jednorazowo, co nie wyklucza skorzystania przez Uczestnika w Okresie Promocji z Promocji również w ramach kolejnych, odrębnych zamówień.
 7. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania jakiegokolwiek ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w miejsce Kodu rabatowego.
 8. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
 9. Promocja nie obejmuje kosztów dostawy. Opłata za dostawę do Uczestnika zakupionych w ramach Promocji produktów, o których mowa w ustępie 3 zdanie drugie powyżej, jest zgodna z cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej www.tvokazje.pl w zakładce „Zwroty, Reklamacje i Koszty Dostaw y”.

§ 3

Reklamacje

 1. Reklamacje co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane przez Uczestnika na adres siedziby Organizatora, telefonicznie: pod numerem (+48) 58 880 83 31, lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: serwis@tvo.pl – z dopiskiem Promocja „Kod rabatowy za zakup Biblii Sancta Familia”. W treści Reklamacji należy wskazać imię i nazwisko, adres zamieszkania Uczestnika, oraz opisać przyczynę złożenia Reklamacji.
 2. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 3. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu w przedmiocie reklamacji pisemnie za pośrednictwem poczty lub pocztą elektroniczną.
 4. Powyższe postanowienia i procedura reklamacyjna przyjęta przez Organizatora nie naruszają uprawnień przyznanych Uczestnikowi na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 4

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.tvokazje.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych przyczyn:
  1. zmiany przepisów prawa regulujących sprzedaż towarów lub świadczenie usług drogą elektroniczną wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie o świadczenie usług lub umowie sprzedaży zawieranej pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem;
  2. przedłużenia okresu trwania Promocji;
  3. konieczności dostosowania działalności Organizatora do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z decyzji właściwego organu administracji publicznej lub orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Organizatora, wpływających na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie sprzedaży zawieranej pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem;
  4. zmiany sposobu świadczenia usług w ramach telesprzedaży przez Organizatora spowodowanej wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi, zmiany zakresu lub zasad świadczenia przez Organizatora usług świadczonych w ramach telesprzedaży, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Organizatora dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem i oferowanych Uczestnikowi;
  5. połączenia, podziału albo przekształcenia Organizatora lub zmiany innych danych identyfikacyjnych Organizatora określonych w Regulaminie.
 3. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki umowy sprzedaży zawartej przez Organizatora i Uczestnika przed zmianą Regulaminu.
 4. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu na stronie internetowej www.tvokazje.pl.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy obowiązującego prawa, w tym Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
 6. Przy wyjątkowych sytuacjach, gdy kod rabatowy otrzymały osoby przy wyborze płatności "przy odbiorze" kod rabatowy aktywny będzie dopiero po opłaceniu zamówienia.