搂 1

Postanowienia og贸lne
1
Organizatorem promocji 鈥濳od na Polsat Box za 9,99鈥 obejmuj膮cej mo偶liwo艣膰 zakupu kodu do pakietu Polsat Box Go Premium za 9,99 z艂 (brutto), po spe艂nieniu warunk贸w zawartych w niniejszym Regulaminie (dalej jako 鈥濸romocja鈥), jest sp贸艂ka pod firm膮 TVO sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 z siedzib膮 w Gdyni (81-303) przy ulicy Kieleckiej 5, wpisana do rejestru przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego prowadzonego przez S膮d Rejonowy Gda艅sk-P贸艂noc w Gda艅sku, Wydzia艂 VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego, pod numerem KRS 0000508462, NIP 9581665816, REGON 222079828 (dalej jako 鈥濷rganizator鈥).
2
Organizator prowadzi sklep internetowy pod adresem www.tvokazje.pl (dalej jako 鈥濻klep鈥).

搂聽2

Zasady promocji
1
Promocja dotyczy wy艂膮cznie zakup贸w dokonanych w Sklepie internetowym www.tvokazje.pl
2
Promocja obejmuje osob臋 (dalej jako 鈥濽czestnik鈥) b臋d膮c膮 konsumentem w rozumieniu przepisu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku 鈥 Kodeks cywilny (tekst. jedn. Dz. U. z 2020 r. Poz. 1740, z p贸藕n. zm.), kt贸ra dokona jednorazowo zakup贸w w Sklepie za min. 100 z艂 (bez koszt贸w wysy艂ki) i doda do koszyka kod Polsat Box Go Premium (dalej jako 鈥濳od鈥) w promocyjnej cenie 9,99 z艂.
3
Promocja obowi膮zuje w dniach od 05 maja 2022 roku do 26 maja 2022 roku lub do wyczerpania zapas贸w Kod贸w (dalej jako 鈥濷kres Promocji鈥).
4
Umowa sprzeda偶y winna zosta膰 zawarta w Okresie Promocji.
5
W ramach jednej umowy Uczestnik ma mo偶liwo艣膰 zakupu tylko jednego Kodu, co nie wyklucza skorzystania przez Uczestnika w Okresie Promocji z Promocji r贸wnie偶 w ramach kolejnych, odr臋bnych zam贸wie艅.
6
Po op艂aceniu zam贸wienia, Uczestnik otrzymuje Kod na swoj膮 poczt臋 e-mail (adres podany podczas sk艂adania zam贸wienia).
7
Kod umo偶liwia dost臋p do us艂ugi Polsat Box Go Premium (dalej jako 鈥濽s艂uga鈥) na trzydzie艣ci dni.
8
Us艂uga jest 艣wiadczona przez Cyfrowy Polsat S.A. Szczeg贸艂owy regulamin Us艂ugi jest dost臋pny na stronie: https://polsatboxgo.pl/panel/regulaminy.
9
Organizator nie ponosi odpowiedzialno艣ci za dzia艂anie Us艂ugi.
10
Aby skorzysta膰 z Kodu nale偶y posiada膰 lub za艂o偶y膰 konto w serwisie Polsat Box Go.
11
Kod mo偶na zrealizowa膰 na stronie internetowej: https://polsatboxgo.pl/panel/mamkod w terminie do dnia 30 czerwca 2022 roku.
12
Prawo odst膮pienia od umowy sprzeda偶y Kodu nie przys艂uguje w przypadkach okre艣lonych w przepisie art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. Poz. 287, z p贸藕n. zm.), w tym w przypadku, gdy spe艂nianie Us艂ugi rozpocz臋艂o si臋 za wyra藕n膮 zgod膮 konsumenta przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy sprzeda偶y i po poinformowaniu go o utracie prawa odst膮pienia od umowy, to jest po zrealizowaniu Kodu 鈥 zgodnie z regulaminem Us艂ugi, o kt贸rym mowa w punkcie 8 powy偶ej.
13
Promocja nie 艂膮czy si臋 z innymi promocjami.
14
Z Promocji nie mo偶na skorzysta膰 podczas zakupu Karty Klubu TV Okazje lub Wirtualnej Karty Klubu TV Okazje.
15
Promocja nie obejmuje koszt贸w dostawy. Op艂ata za dostaw臋 do Uczestnika zakupionych w ramach Promocji produkt贸w, o kt贸rych mowa w ust臋pie 2 powy偶ej, jest zgodna z cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej www.tvokazje.pl w zak艂adce 鈥瀂wroty, Reklamacje i Koszty Dostawy鈥.
16
Uczestnikowi nie przys艂uguje prawo do otrzymania jakiegokolwiek ekwiwalentu pieni臋偶nego lub rzeczowego w miejsce promocyjnej ceny Kodu.
17
Zakup produktu wirtualnego mo偶liwy jest jedynie przy p艂atno艣ci z g贸ry. W przypadku dost臋pno艣ci innej formy zap艂aty, produkt wys艂any b臋dzie drog膮 elektroniczn膮 po zaksi臋gowaniu wp艂aty.
18
Udzia艂 w Promocji wymaga przestrzegania warunk贸w opisanych w niniejszym Regulaminie.

搂聽3

Reklamacje
1
Reklamacje co do przebiegu Promocji mog膮 by膰 zg艂aszane przez Uczestnika na adres siedziby Organizatora, telefonicznie: pod numerem (+48) 58 880 83 31, lub drog膮 elektroniczn膮 na adres poczty elektronicznej: serwis@tvo.pl 鈥 z dopiskiem Promocja 鈥濳od na Polsat Box za 9,99鈥. W tre艣ci Reklamacji nale偶y wskaza膰 imi臋 i nazwisko, adres zamieszkania Uczestnika, oraz opisa膰 przyczyn臋 z艂o偶enia Reklamacji.
2
Reklamacje rozpatrywane b臋d膮 w terminie 14 (s艂ownie: czternastu) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
3
Uczestnik zostanie powiadomiony o rozstrzygni臋ciu w przedmiocie reklamacji pisemnie za po艣rednictwem poczty lub poczt膮 elektroniczn膮.
4
Powy偶sze postanowienia i procedura reklamacyjna przyj臋ta przez Organizatora nie naruszaj膮 uprawnie艅 przyznanych Uczestnikowi na mocy powszechnie obowi膮zuj膮cego prawa, w tym mo偶liwo艣ci dochodzenia roszcze艅 na drodze post臋powania s膮dowego.

搂聽3

Postanowienia ko艅cowe
1
Niniejszy Regulamin dost臋pny jest na stronie internetowej www.tvokazje.pl.
2
Administratorem danych osobowych Uczestnik贸w jest Organizator. Wi臋cej informacji o zasadach przetwarzania danych, w tym o celach i przys艂uguj膮cych prawach dost臋pne jest w Polityce prywatno艣ci dost臋pnej na stronie: https://www.tvokazje.pl/content/13-polityka-prywatnosci.
3
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wyst膮pienia przynajmniej jednej z poni偶ej wskazanych przyczyn:
  1. zmiany przepis贸w prawa reguluj膮cych sprzeda偶 towar贸w lub 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮 wp艂ywaj膮ca na wzajemne prawa i obowi膮zki okre艣lone w umowie o 艣wiadczenie us艂ug lub umowie sprzeda偶y zawieranej pomi臋dzy Organizatorem a Uczestnikiem;
  2. przed艂u偶enia okresu trwania Promocji;
  3. konieczno艣ci dostosowania dzia艂alno艣ci Organizatora do nakaz贸w, orzecze艅, postanowie艅 lub wytycznych wynikaj膮cych z decyzji w艂a艣ciwego organu administracji publicznej lub orzeczenia s膮dowego znajduj膮cego zastosowanie w zakresie dzia艂alno艣ci Organizatora, wp艂ywaj膮cych na wzajemne prawa i obowi膮zki okre艣lone w umowie sprzeda偶y zawieranej pomi臋dzy Organizatorem a Uczestnikiem;
  4. zmiany sposobu 艣wiadczenia us艂ug w ramach Sklepu lub telesprzeda偶y przez Organizatora spowodowanej wy艂膮cznie wzgl臋dami technicznymi lub technologicznymi, zmiany zakresu lub zasad 艣wiadczenia przez Organizatora us艂ug 艣wiadczonych w ramach Sklepu lub telesprzeda偶y, do kt贸rych stosuj膮 si臋 postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikacj臋 lub wycofanie przez Organizatora dotychczasowych funkcjonalno艣ci lub us艂ug obj臋tych Regulaminem i oferowanych Uczestnikowi;
  5. po艂膮czenia, podzia艂u albo przekszta艂cenia Organizatora lub zmiany innych danych identyfikacyjnych Organizatora okre艣lonych w Regulaminie.
4
Zmiana Regulaminu nie wp艂ywa na tre艣膰 i warunki umowy sprzeda偶y zawartej przez Organizatora i Uczestnika przed zmian膮 Regulaminu.
5
W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Organizator udost臋pni tekst jednolity Regulaminu na stronie internetowej www.tvokazje.pl.
6
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem maj膮 zastosowanie odpowiednie przepisy obowi膮zuj膮cego prawa, w tym Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.