§ 1

Postanowienia ogólne
1
Organizatorem promocji „Kup Aparat Słuchowy Medivon Grand i odbierz Perfect Zoom za 1 grosz” obejmującej możliwość zakupu 1 sztuki okularów Perfect Zoom (SMARTZOOM) za 1 grosz (brutto), po spełnieniu warunków zawartych w niniejszym Regulaminie (dalej jako „Promocja”), jest spółka pod firmą TVO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (81-303) przy ulicy Kieleckiej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000508462, NIP 9581665816, REGON 222079828 (dalej jako „Organizator”).
2
Organizator prowadzi sklep internetowy pod adresem www.tvokazje.pl (dalej jako „Sklep”).

§ 2

Zasady promocji
1
Promocja dotyczy wyłącznie zakupów dokonanych w Sklepie internetowym www.tvokazje.pl
2
Promocja obowiązuje w dniach od 18 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 roku (dalej jako „Okres Promocji”) lub do wyczerpania zapasów produktów objętych promocją.
3
Promocja obejmuje osobę (dalej jako „Uczestnik”) będącą konsumentem w rozumieniu przepisu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (tekst. jedn. Dz. U. z 2020 r. Poz. 1740; dalej jako „Kodeks cywilny”), która w Okresie Promocji zakupi Medivon aparat słuchowy Grand w kolorze czarnym lub białym (bez kosztów wysyłki) i doda do koszyka okulary Perfect Zoom 1 sztuka, których cena będzie automatycznie obniżona podczas procesu zakupowego do 0,01 zł brutto.
4
Okulary powiększające Perfect Zoom 1 sztuka - https://www.tvokazje.pl/strefa-seniora/5539-okulary-powiekszajace-perfect-zoom.html można zakupić w kwocie 0,01 zł tylko przy zakupach z Medivon aparat słuchowy Grand (jeden paragon).
5
Podczas 1 transakcji można kupić tylko 1 sztukę okularów w obniżonej cenie.
6
W przypadku odstąpienia przez Uczestnika od umowy sprzedaży, Uczestnik jest zobowiązany do odstąpienia od umowy co do aparatu słuchowego Medivon Grand i okularów powiększających Perfect Zoom, a w konsekwencji do łącznego zwrotu aparatu słuchowego Medivon Grand i okularów powiększających Perfect Zoom, których nabycie w ramach Promocji było możliwe jedynie dzięki dokonaniu zakupu aparatu słuchowego Medivon Grand.
7
Umowa sprzedaży winna zostać zawarta w Okresie Promocji.
8
Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
9
Promocja nie obejmuje kosztów dostawy. Opłata za dostawę do Uczestnika zakupionych w ramach Promocji produktów, o których mowa w ustępie 3 powyżej, jest zgodna z cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej www.tvokazje.pl w zakładce „Zwroty, Reklamacje i Koszty Dostawy”.
10
Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania jakiegokolwiek ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w miejsce darmowego zwrotu.
11
Udział w Promocji wymaga przestrzegania warunków opisanych w niniejszym Regulaminie.

§ 3

Reklamacje
1
Reklamacje co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane przez Uczestnika na adres siedziby Organizatora, telefonicznie: pod numerem (+48) 58 880 83 31, lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: serwis@tvo.pl – z dopiskiem Promocja „Kup Aparat Słuchowy Medivon Grand i odbierz Perfect Zoom za 1 grosz”. W treści Reklamacji należy wskazać imię i nazwisko, adres zamieszkania Uczestnika, oraz opisać przyczynę złożenia Reklamacji.
2
Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
3
Uczestnik zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu w przedmiocie reklamacji pisemnie za pośrednictwem poczty lub pocztą elektroniczną.
4
Powyższe postanowienia i procedura reklamacyjna przyjęta przez Organizatora nie naruszają uprawnień przyznanych Uczestnikowi na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 3

Postanowienia końcowe
1
Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.tvokazje.pl.
2
Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych, w tym o celach i przysługujących prawach dostępne jest w Polityce prywatności dostępnej na stronie: https://www.tvokazje.pl/content/13-polityka-prywatnosci.
3
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych przyczyn:
  1. zmiany przepisów prawa regulujących sprzedaż towarów lub świadczenie usług drogą elektroniczną wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie o świadczenie usług lub umowie sprzedaży zawieranej pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem;
  2. przedłużenia okresu trwania Promocji;
  3. konieczności dostosowania działalności Organizatora do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z decyzji właściwego organu administracji publicznej lub orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Organizatora, wpływających na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie sprzedaży zawieranej pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem;
  4. zmiany sposobu świadczenia usług w ramach Sklepu lub telesprzedaży przez Organizatora spowodowanej wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi, zmiany zakresu lub zasad świadczenia przez Organizatora usług świadczonych w ramach Sklepu lub telesprzedaży, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Organizatora dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem i oferowanych Uczestnikowi;
  5. połączenia, podziału albo przekształcenia Organizatora lub zmiany innych danych identyfikacyjnych Organizatora określonych w Regulaminie.
4
Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki umowy sprzedaży zawartej przez Organizatora i Uczestnika przed zmianą Regulaminu.
5
W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu na stronie internetowej www.tvokazje.pl.
6
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy obowiązującego prawa, w tym Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.