搂 1

Postanowienia og贸lne
1
Organizatorem promocji 鈥濳up Aparat S艂uchowy Medivon Grand i odbierz Perfect Zoom za 1 grosz鈥 obejmuj膮cej mo偶liwo艣膰 zakupu 1 sztuki okular贸w Perfect Zoom (SMARTZOOM) za 1 grosz (brutto), po spe艂nieniu warunk贸w zawartych w niniejszym Regulaminie (dalej jako 鈥濸romocja鈥), jest sp贸艂ka pod firm膮 TVO sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 z siedzib膮 w Gdyni (81-303) przy ulicy Kieleckiej 5, wpisana do rejestru przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego prowadzonego przez S膮d Rejonowy Gda艅sk-P贸艂noc w Gda艅sku, Wydzia艂 VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego, pod numerem KRS 0000508462, NIP 9581665816, REGON 222079828 (dalej jako 鈥濷rganizator鈥).
2
Organizator prowadzi sklep internetowy pod adresem www.tvokazje.pl (dalej jako 鈥濻klep鈥).

搂聽2

Zasady promocji
1
Promocja dotyczy wy艂膮cznie zakup贸w dokonanych w Sklepie internetowym www.tvokazje.pl
2
Promocja obowi膮zuje w dniach od 18 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 roku (dalej jako 鈥濷kres Promocji鈥) lub do wyczerpania zapas贸w produkt贸w obj臋tych promocj膮.
3
Promocja obejmuje osob臋 (dalej jako 鈥濽czestnik鈥) b臋d膮c膮 konsumentem w rozumieniu przepisu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku 鈥 Kodeks cywilny (tekst. jedn. Dz. U. z 2020 r. Poz. 1740; dalej jako 鈥濳odeks cywilny鈥), kt贸ra w Okresie Promocji zakupi Medivon aparat s艂uchowy Grand w kolorze czarnym lub bia艂ym (bez koszt贸w wysy艂ki) i doda do koszyka okulary Perfect Zoom 1 sztuka, kt贸rych cena b臋dzie automatycznie obni偶ona podczas procesu zakupowego do 0,01 z艂 brutto.
4
Okulary powi臋kszaj膮ce Perfect Zoom 1 sztuka - https://www.tvokazje.pl/strefa-seniora/5539-okulary-powiekszajace-perfect-zoom.html mo偶na zakupi膰 w kwocie 0,01 z艂 tylko przy zakupach z Medivon aparat s艂uchowy Grand (jeden paragon).
5
Podczas 1 transakcji mo偶na kupi膰 tylko 1 sztuk臋 okular贸w w obni偶onej cenie.
6
W przypadku odst膮pienia przez Uczestnika od umowy sprzeda偶y, Uczestnik jest zobowi膮zany do odst膮pienia od umowy co do aparatu s艂uchowego Medivon Grand i okular贸w powi臋kszaj膮cych Perfect Zoom, a w konsekwencji do 艂膮cznego zwrotu aparatu s艂uchowego Medivon Grand i okular贸w powi臋kszaj膮cych Perfect Zoom, kt贸rych nabycie w ramach Promocji by艂o mo偶liwe jedynie dzi臋ki dokonaniu zakupu aparatu s艂uchowego Medivon Grand.
7
Umowa sprzeda偶y winna zosta膰 zawarta w Okresie Promocji.
8
Promocja nie 艂膮czy si臋 z innymi promocjami.
9
Promocja nie obejmuje koszt贸w dostawy. Op艂ata za dostaw臋 do Uczestnika zakupionych w ramach Promocji produkt贸w, o kt贸rych mowa w ust臋pie 3 powy偶ej, jest zgodna z cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej www.tvokazje.pl w zak艂adce 鈥瀂wroty, Reklamacje i Koszty Dostawy鈥.
10
Uczestnikowi nie przys艂uguje prawo do otrzymania jakiegokolwiek ekwiwalentu pieni臋偶nego lub rzeczowego w miejsce darmowego zwrotu.
11
Udzia艂 w Promocji wymaga przestrzegania warunk贸w opisanych w niniejszym Regulaminie.

搂聽3

Reklamacje
1
Reklamacje co do przebiegu Promocji mog膮 by膰 zg艂aszane przez Uczestnika na adres siedziby Organizatora, telefonicznie: pod numerem (+48) 58 880 83 31, lub drog膮 elektroniczn膮 na adres poczty elektronicznej: serwis@tvo.pl 鈥 z dopiskiem Promocja 鈥濳up Aparat S艂uchowy Medivon Grand i odbierz Perfect Zoom za 1 grosz鈥. W tre艣ci Reklamacji nale偶y wskaza膰 imi臋 i nazwisko, adres zamieszkania Uczestnika, oraz opisa膰 przyczyn臋 z艂o偶enia Reklamacji.
2
Reklamacje rozpatrywane b臋d膮 w terminie 14 (s艂ownie: czternastu) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
3
Uczestnik zostanie powiadomiony o rozstrzygni臋ciu w przedmiocie reklamacji pisemnie za po艣rednictwem poczty lub poczt膮 elektroniczn膮.
4
Powy偶sze postanowienia i procedura reklamacyjna przyj臋ta przez Organizatora nie naruszaj膮 uprawnie艅 przyznanych Uczestnikowi na mocy powszechnie obowi膮zuj膮cego prawa, w tym mo偶liwo艣ci dochodzenia roszcze艅 na drodze post臋powania s膮dowego.

搂聽3

Postanowienia ko艅cowe
1
Niniejszy Regulamin dost臋pny jest na stronie internetowej www.tvokazje.pl.
2
Administratorem danych osobowych Uczestnik贸w jest Organizator. Wi臋cej informacji o zasadach przetwarzania danych, w tym o celach i przys艂uguj膮cych prawach dost臋pne jest w Polityce prywatno艣ci dost臋pnej na stronie: https://www.tvokazje.pl/content/13-polityka-prywatnosci.
3
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wyst膮pienia przynajmniej jednej z poni偶ej wskazanych przyczyn:
  1. zmiany przepis贸w prawa reguluj膮cych sprzeda偶 towar贸w lub 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮 wp艂ywaj膮ca na wzajemne prawa i obowi膮zki okre艣lone w umowie o 艣wiadczenie us艂ug lub umowie sprzeda偶y zawieranej pomi臋dzy Organizatorem a Uczestnikiem;
  2. przed艂u偶enia okresu trwania Promocji;
  3. konieczno艣ci dostosowania dzia艂alno艣ci Organizatora do nakaz贸w, orzecze艅, postanowie艅 lub wytycznych wynikaj膮cych z decyzji w艂a艣ciwego organu administracji publicznej lub orzeczenia s膮dowego znajduj膮cego zastosowanie w zakresie dzia艂alno艣ci Organizatora, wp艂ywaj膮cych na wzajemne prawa i obowi膮zki okre艣lone w umowie sprzeda偶y zawieranej pomi臋dzy Organizatorem a Uczestnikiem;
  4. zmiany sposobu 艣wiadczenia us艂ug w ramach Sklepu lub telesprzeda偶y przez Organizatora spowodowanej wy艂膮cznie wzgl臋dami technicznymi lub technologicznymi, zmiany zakresu lub zasad 艣wiadczenia przez Organizatora us艂ug 艣wiadczonych w ramach Sklepu lub telesprzeda偶y, do kt贸rych stosuj膮 si臋 postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikacj臋 lub wycofanie przez Organizatora dotychczasowych funkcjonalno艣ci lub us艂ug obj臋tych Regulaminem i oferowanych Uczestnikowi;
  5. po艂膮czenia, podzia艂u albo przekszta艂cenia Organizatora lub zmiany innych danych identyfikacyjnych Organizatora okre艣lonych w Regulaminie.
4
Zmiana Regulaminu nie wp艂ywa na tre艣膰 i warunki umowy sprzeda偶y zawartej przez Organizatora i Uczestnika przed zmian膮 Regulaminu.
5
W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Organizator udost臋pni tekst jednolity Regulaminu na stronie internetowej www.tvokazje.pl.
6
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem maj膮 zastosowanie odpowiednie przepisy obowi膮zuj膮cego prawa, w tym Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.