POLITYKA PRYWATNO艢CI I POLITYKA PLIK脫W COOKIES Z DNIA 23.09.2020
搂 1
Informacje wst臋pne
Szanuj膮c prawo do prywatno艣ci os贸b, kt贸re powierzy艂y TVO sp. z o.o. (dalej 鈥濼VO鈥) swoje dane osobowe, pragniemy zadeklarowa膰, i偶 pozyskane dane przetwarzamy zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa oraz w warunkach zapewniaj膮cych ich bezpiecze艅stwo, czyli ich poufno艣膰, dost臋pno艣膰, integralno艣膰 i rozliczalno艣膰 prowadzonych dzia艂a艅. Chc膮c zapewni膰 transparentno艣膰 realizowanych przez siebie proces贸w przetwarzania przedstawiamy obowi膮zuj膮ce w TVO zasady ochrony danych osobowych, ustanowione na gruncie Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych, dalej 鈥濺ODO鈥).
搂 2
Administrator danych
TVO sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 z siedzib膮 w Gdyni (81-303) przy ulicy Kieleckiej 5, wpisana do rejestru przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego prowadzonego przez S膮d Rejonowy Gda艅sk-P贸艂noc w Gda艅sku, Wydzia艂 VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego, pod numerem KRS 0000508462, NIP 9581665816, REGON 222079828, adres poczty elektronicznej: kontakt@tvo.pl, dalej r贸wnie偶 jako
搂 3
Inspektor ochrony danych (IOD)
TVO przywi膮zuje ogromn膮 wag臋 do ochrony danych osobowych, dlatego wyznaczy艂a IOD, z kt贸rym mog膮 si臋 Pa艅stwo kontaktowa膰 w ka偶dej kwestii zwi膮zanej z zasadami i ochron膮 Pa艅stwa danych osobowych. Inspektor Ochrony Danych TVO Sp. z o.o.
Sylwia Stochmia艂ek-Os臋kowska
iod@tvo.pl
TVO Sp. z o.o. ul. Kielecka 5 81-303 Gdynia
搂 4
Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania
TVO to podmiot, kt贸ry zajmuje si臋 sprzeda偶膮 towar贸w za po艣redniemu kana艂u elektronicznego oraz telefonicznego. TVO prowadzi m.in. sklep internetowy TV Okazje. Realizuj膮c swoje funkcje biznesowe przetwarzamy dane osobowe w nast臋puj膮cych celach:
Cel przetwarzania Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych Prawnie uzasadniony cel, je艣li wyst臋puje
Zawarcie i wykonanie umowy z klientem:
 • sklepy stacjonarne,
 • sklep internetowy pod adresem: www.tvokazje.pl,
 • kana艂 telefoniczny.
art. 6 ust. 1 lit. b RODO 鈥 w przypadku klient贸w b臋d膮cych konsumentami lub osobami fizycznymi prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮.
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO 鈥 w przypadku gdy klientem jest osoba prawna lub instytucja, w imieniu kt贸rej kontaktuje si臋 pracownik lub wsp贸艂pracownik.
Przez okres poprzedzaj膮cy zawarcie Umowy oraz przez okres wykonywania Umowy.
TVO w zwi膮zku z dzia艂aniami podj臋tymi w celu zawarcia umowy lub jej realizacji kontaktuje si臋 w uzasadnionym celu z pracownikami/wsp贸艂pracownikami klient贸w.
Rejestracja konta w sklepie internetowym: www.tvokazje.pl art. 6 ust. 1 lit. b RODO
Przez okres posiadania konta w serwisie: tvokazje.pl, tj. realizacji umowy o 艣wiadczenia us艂ug drog膮 elektroniczn膮.

Program lojalno艣ciowy: Karta Klubu Okazji art. 6 ust. 1 lit. b RODO
Przez okres obowi膮zywania programu lojalno艣ciowego
Zawarcie i wykonanie umowy zkontrahentem art. 6ust. 1 lit. b RODO 鈥 w przypadku kontrahent贸w b臋d膮cymi osobami fizycznych prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮.
Art. 6ust. 1 lit. f RODO 鈥 w przypadku gdy kontrahentem jest osoba prawna, w imieniu kt贸rej kontaktuje si臋 pracownik lub wsp贸艂pracownik.
Przez okres poprzedzaj膮cy zawarcie Umowy oraz przez okres wykonywania Umowy.
TVO w zwi膮zku z dzia艂aniami podj臋tymi w celu zawarcia umowy lub jej realizacji kontaktuje si臋 w uzasadnionym celu z pracownikami/wsp贸艂pracownikami kontrahent贸w. Nadto, administrator danych mo偶e uzyskiwa膰 od kontrahenta podstawowe dane jego pracownika/ wsp贸艂pracownika (imi臋 i nazwisko, miejsce zatrudnienia lub wsp贸艂pracy, nr telefonu oraz w okre艣lnych sytuacjach nr dokumentu ze zdj臋ciem) b臋d膮cego kierowc膮 w zwi膮zku z realizacj膮 procesu logistyki, kt贸rej dane dotycz膮. Dane w takiej sytuacji zosta艂y pozyskane od podmiotu, u kt贸rego ta osoba jest zatrudniona lub wsp贸艂pracuje.
Rozpatrywanie skarg i reklamacji art. 6 ust. 1 lit. c, b oraz lit. f RODO
Przez 1 rok po terminie up艂ywu r臋kojmi lub rozliczeniu reklamacji.
Administrator w zwi膮zku z rozpatrywaniem reklamacji kontaktuje si臋 w uzasadnionym celu z pracownikami/ wsp贸艂pracownikami klient贸w lub kontrahent贸w.
Dochodzenie roszcze艅 lub obrona przed roszczeniami prawnymi art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Przez czas trwania post臋powa艅 w zakresie dochodzonych roszcze艅, tj. do czasu ich prawomocnego zako艅czenia, a w przypadku post臋powa艅 egzekucyjnych do czasu ostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszcze艅.
Administrator w zwi膮zku z dochodzeniem roszcze艅 lub obrony przed roszczeniami prawnymi w uzasadnionym celu mo偶e przetwarza膰 dane pracownik贸w/ wsp贸艂pracownik贸w klient贸w lub kontrahent贸w.
Archiwizowanie dokument贸w w zakresie niezb臋dnym dla wykonania obowi膮zk贸w prawnych, w szczeg贸lno艣ci przepis贸w podatkowych, przepis贸w o rachunkowo艣ci oraz w celu archiwizacji innych dokument贸w wynikaj膮cych z prawnie uzasadnionego interesu art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO
Przez okresy wskazane przepisami prawa o rachunkowo艣ci (co do zasady przez okres do 6 lat), w przypadku danych znajduj膮cych si臋 w innych dokumentach do czasu z艂o偶enia sprzeciwu.
Je偶eli do okre艣lonych dokument贸w przepisy prawa nie wskazuj膮 okresu ich archiwizacji, administrator przechowuje wybrane dokumenty przez czas, kiedy ich przechowywanie mie艣ci si臋 w ramach prawnie uzasadnionego celu administratora regulowanego czasem mo偶liwego dochodzenia roszcze艅.
Prowadzenie dzia艂a艅 marketingowych, w tym newsletter art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Dzia艂ania te ze wzgl臋du na inne obowi膮zuj膮ce przepisy, w szczeg贸lno艣ci ustaw臋 prawo telekomunikacyjne i ustaw臋 o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮, prowadzone s膮 na podstawie posiadanych zg贸d na kana艂 komunikacji. Do czasu z艂o偶enia przez u偶ytkownika us艂ugi sprzeciwu. Mo偶liwe jest r贸wnie偶 w powy偶szym celu automatyczne dopasowanie tre艣ci komunikat贸w marketingowych do preferencji u偶ytkownika i potrzeb (profilowanie) 鈥 w tym celu mo偶emy wykorzysta膰 dane osobowe wynikaj膮ce z Umowy, historii kontakt贸w z administratorem danych, w tym zakupionych produkt贸w i us艂ug. Je偶eli b臋dziemy kontaktowa膰 si臋 z u偶ytkownikiem z wykorzystaniem kana艂u elektronicznego lub telefonicznego uzyskamy uprzedni膮 zgod臋 u偶ytkownika, kt贸r膮 zawsze U偶ytkownik b臋dzie m贸g艂 wycofa膰
Prowadzenie dzia艂a艅 marketingowych promuj膮cych prowadzon膮 dzia艂alno艣膰 z wykorzystaniem adres贸w e-mail i numer贸w telefon贸w.
Kontrola dost臋pu, w tym monitoring na teren administratora danych w celach podniesienie bezpiecze艅stwa pracownik贸w i ochrony mienia oraz zachowania tajemnicy informacji. art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Nagrania obrazu przetwarzane s膮 wy艂膮cznie do cel贸w, dla kt贸rych zosta艂y zebrane, i przechowuje przez okres nieprzekraczaj膮cy 3 miesi臋cy od dnia nagrania, chyba 偶e nagranie stanowi dow贸d w post臋powaniu, w贸wczas do czasu prawomocnego zako艅czenia post臋powania lub do czasu wniesienia sprzeciwu.

Prowadzenie kontroli dost臋pu dla os贸b przebywaj膮cy na terenie administratora jest jego uzasadnionym celem, a w przypadku pracownik贸w wynika z przepisu prawa (art. 222 KP).
Prowadzenie rekrutacji art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO
Do czasu zako艅czenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyra偶onej zgody na dalsze procesy rekrutacyjne nie d艂u偶ej ni偶 rok.
-
Zarz膮dzanie zasobami ludzkimi 鈥 pracownikami i wsp贸艂pracownikami art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz f RODO
art. 9 ust. 2 lit. b RODO
Zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami zobowi膮zuj膮cymi do archiwizowania dokument贸w z zakresu prawa pracy. 10-letni okres przechowywania dokumentacji w sprawach zwi膮zanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika jest stosowany dla wszystkich pracownik贸w zatrudnionych po 1 stycznia 2019 r. W przypadku pracownik贸w zatrudnionych w okresie po dniu 31 grudnia 1998 r. a przed dniem 1 stycznia 2019 r. dokumentacja zwi膮zana ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracownika b臋d膮 przechowywane przez okres 50 lat od dnia rozwi膮zania lub wyga艣ni臋cia stosunku pracy, chyba 偶e pracodawca z艂o偶y o艣wiadczenie o zamiarze przekazania za wszystkich zatrudnionych w tym okresie pracownik贸w i zleceniobiorc贸w raport贸w informacyjnych, a tak偶e raporty te faktycznie z艂o偶y. Je艣li okres przechowywania wybranych dokument贸w b臋dzie kr贸tszy administrator b臋dzie przestrzega艂 tego kr贸tszego terminu. W przypadku um贸w cywilnoprawnych umowy te b臋d膮 przechowywane do czasu up艂ywu termin贸w przedawnienia wynikaj膮cych z nich roszcze艅.
Wizerunek administrator wykorzystuje jedynie na podstawie zgody pracownika/ wsp贸艂pracownika na jego rozpowszechnianie lub na podstawie umowy.
Prowadzenie formularza kontaktowego na stronie www art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Okres przechowywania danych zwi膮zany jest z przedmiotem zapytania z wykorzystaniem formularza kontaktowego.
Udzielanie odpowiedzi na zg艂oszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie newralgicznych wniosk贸w i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalno艣ci
Prowadzenia dzia艂a艅 analitycznych (lepszego doboru us艂ug do potrzeb u偶ytkownik贸w us艂ugi, og贸lnej optymalizacji produkt贸w administratora, optymalizacji proces贸w obs艂ugi, budowania wiedzy o u偶ytkownikach, itp.) art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Przez czas trwania umowy, jak r贸wnie偶 po jej zako艅czeniu do czasu wskazanego w celach powy偶ej.
Posiadanie dzia艂a艅 analitycznych.
Badanie satysfakcji u偶ytkownik贸w poprzez okre艣lanie jako艣ci obs艂ugi oraz poziomu zadowolenia u偶ytkownik贸w z produkt贸w i us艂ug administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Przez okres obowi膮zywania Umowy lub z艂o偶enia sprzeciwu.
Prowadzenie badania satysfakcji.
Przetwarzanie danych w ramach profilu TV Okazje na portalu spo艂eczno艣ciowym Facebook Art. 6 ust. 1 lit. f RODO Dane s膮 wsp贸艂administrowane przez TVO i Facebook Prowadzenie bie偶膮cej korespondencji przy wykorzystaniu narz臋dzi dosmaczonych przez Facebook, w tym Messenger oraz prowadzenie innych dzia艂a艅 marketingowych.
Pliki cookies
Dostosowanie tre艣ci stron internetowych do potrzeb u偶ytkownik贸w, optymalizacja korzystania z serwis贸w internetowych.
Nadto obs艂uga stron internetowych, wizyty u偶ytkownika strony, analiza aktywno艣ci na stronach internetowych, marketing.
art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Dane osobowe b臋d膮 przetwarzane przez okresy wskazane w Polityce plik贸w cookies lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych. Wyra偶enie sprzeciwu mo偶e nast膮pi膰 jedynie poprzez zmian臋 ustawie艅 przegl膮darki u偶ytkownika ko艅cowego, kt贸ra uniemo偶liwi gromadzenie informacji z wykorzystaniem plik贸w cookies.
Prawnie uzasadniony interes administratora jakim jest obs艂uga stron internetowych
Je偶eli terminy w艂a艣ciwe dla dochodzenia ewentualnych roszcze艅 s膮 kr贸tsze ni偶 okresy przechowywania dokument贸w rozliczeniowych dla cel贸w podatkowych, dokumenty te b臋dziemy przechowywa膰 przez czas niezb臋dny dla cel贸w podatkowo-rozliczeniowych, a wi臋c przez 5 lat od czasu zako艅czenia roku, w kt贸rym zaktualizowa艂 si臋 obowi膮zek podatkowy.
搂 5
Odbiorcy danych
W zwi膮zku z prowadzon膮 dzia艂alno艣ci膮 TVO b臋dzie ujawnia膰 Pa艅stwa dane osobowe nast臋puj膮cym podmiotom:
 • podmiotom prowadz膮cym dzia艂alno艣膰 pocztow膮 lub kuriersk膮;
 • instytucjom finansowym (banki, instytucje p艂atnicze) lub ubezpieczeniowym;
 • innym podmiotom powi膮zanym kapita艂owo z TVO,
 • podmiotom 艣wiadcz膮cym us艂ugi IT;
 • podmioty 艣wiadcz膮ce us艂ugi doradcze, konsultacyjne, audytowe, prawne,
 • firmom reklamowym, w tym organizuj膮cym konkursy,
 • organom pa艅stwowym, w tym instytucjom okre艣lonym przez przepisy prawa np. Urz膮d Skarbowy.
搂 6
Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolno艣膰 podania danych
Ka偶dej osobie, kt贸rej dane s膮 przetwarzane przez TVO przys艂uguje prawo do:
 • dost臋pu do swoich danych osobowych
 • sprostowania swoich danych osobowych,
 • usuni臋cia swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przenoszenia swoich danych osobowych.
W przypadku wyra偶enia zgody na przetwarzanie danych lub na kana艂 komunikacji w celach marketingowych zgoda zawsze mo偶e by膰 wycofana. Wi臋cej informacji o prawach os贸b, kt贸rych dane dotycz膮 dost臋pne s膮 w art. 12-23 RODO.

Nadto, osobie, kt贸rej dane s膮 przetwarzane przez TVO przys艂uguje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych.
搂 7
Czy musisz podawa膰 swoje dane osobowe?
Podanie danych jest dobrowolne ale niezb臋dne do zawarcia um贸w i rozliczenia prowadzonej dzia艂alno艣ci oraz wywi膮zania si臋 przez TVO z wymog贸w prawa. W pozosta艂ym zakresie w szczeg贸lno艣ci w celu przetwarzania przez TVO danych w celach marketingowych podanie danych nie jest konieczne.
搂 8
Przekazywanie danych do pa艅stw trzecich
Dane osobowe s膮 przetwarzane co do zasady na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Maj膮c jednak na uwadze us艂ugi 艣wiadczone przez podwykonawc贸w Administratora przy realizacji wsparcia dla us艂ug teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator mo偶e zleca膰 wykonanie okre艣lonych czynno艣ci b膮d藕 zada艅 informatycznych uznanym podwykonawcom dzia艂aj膮cym poza EOG co mo偶e powodowa膰 przekazanie Pani/Pana danych poza obszar EOG.

Poszczeg贸lne kraje spoza EOG, na terytorium kt贸rych b臋d膮 przetwarzane Pani/Pana dane osobowe, zgodnie z decyzj膮 Komisji Europejskiej zapewniaj膮 odpowiedni stopie艅 ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG.

Natomiast w przypadku ich przetwarzania na terytorium Pa艅stw, wobec kt贸rych Komisja Europejska nie stwierdzi艂a zapewnienia odpowiedniego stopienia ochrony danych osobowych (zgodnego ze standardami EOG), w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Pani/Pana danych osobowych. Umowy, o kt贸rych mowa powy偶ej oparte s膮 o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisj臋 Europejsk膮 zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopi臋 standardowych klauzul umownych, o kt贸rych mowa powy偶ej mo偶na uzyska膰 od Inspektora Ochrony Danych. Zastosowany przez Administratora spos贸b zabezpieczenia Pani/Pana danych jest zgodny zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. W zwi膮zku z powy偶szym mo偶e Pani/Pan mog膮 Pa艅stwo za偶膮da膰 dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyska膰 kopi臋 tych zabezpiecze艅 oraz informacj臋 o miejscu ich udost臋pnienia.

Nadto, mog膮 zdarzy膰 si臋 sytuacje, 偶e podstawowe dane s艂u偶bowe pracownika/ wsp贸艂pracownika TVO (takie jak: imi臋 i nazwisko, stanowisko, numer telefonu s艂u偶bowego oraz adres e-mail) mog膮 zosta膰 przekazane do pa艅stw trzecich. Niezb臋dno艣膰 przekazania danych do pa艅stw trzecich uwarunkowana jest wykonaniem umowy pomi臋dzy TVO a pracownikiem/ wsp贸艂pracownikiem, kt贸rego dane osobowe s膮 przekazywane. Przekazanie do pa艅stwa trzeciego danych osobowych pracownika/ wsp贸艂pracownika, dotyczy tych os贸b kt贸rzy b臋d膮 wykonywa膰 czynno艣ci na rzecz kontrahenta lub potencjalnego kontrahenta z pa艅stwa trzeciego.
搂 9
Przekazywanie danych osobowych w spos贸b zautomatyzowany
Dane osobowe nie b臋d膮 przetwarzane w spos贸b zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten spos贸b, 偶e w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mog艂yby zapada膰 jakiekolwiek decyzje, lub mog艂yby powodowa膰 inne skutki prawne lub w inny spos贸b mia艂oby to istotnie wp艂ywa膰 na naszych klient贸w, kontrahent贸w oraz ich pracownik贸w/wsp贸艂pracownik贸w.
POLITYKA PLIK脫W COOKIES
Pliki cookies (鈥濩iasteczka鈥) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Twoim komputerze lub innym urz膮dzeniu, podczas gdy odwiedzasz strony WWW w sieci Internet.
搂 1
Cel, dla kt贸rego pliki cookies s膮 wykorzystywane
Pliki cookies u偶ywane s膮 w celu dostosowania zawarto艣ci stron internetowych do preferencji u偶ytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. U偶ywane s膮 r贸wnie偶 w celu tworzenia anonimowych statystyk, kt贸re pomagaj膮 zrozumie膰 w jaki spos贸b u偶ytkownik korzysta ze stron internetowych co umo偶liwia ulepszanie ich struktury i zawarto艣ci, z wy艂膮czeniem personalnej identyfikacji u偶ytkownika.
搂 2
Do czego TVO u偶ywa plik贸w cookies
TVO stosuje pliki cookies, aby:
 • dostosowywa膰 tre艣ci naszych stron do potrzeb u偶ytkownik贸w;
 • optymalizowa膰 korzystanie z serwis贸w internetowych i aplikacji;
 • zbiera膰 dane na temat u偶ycia strony internetowej, kt贸re pomagaj膮 zrozumie膰, w jaki spos贸b osoby odwiedzaj膮ce z niej korzystaj膮, co pozwala ulepsza膰 jej struktur臋, nawigacj臋 oraz zawarto艣膰;
 • wy艣wietla膰 informacje w taki spos贸b, by unikn膮膰 wielokrotnej prezentacji tych samych tre艣ci temu samemu u偶ytkownikowi oraz by prezentowa膰 tre艣ci w spos贸b uwzgl臋dniaj膮cy zainteresowania u偶ytkownika;
 • dociera膰 do u偶ytkownika z tre艣ciami reklamowymi emitowanymi poprzez partnerskie systemy poza stronami i aplikacjami nale偶膮cymi do TVO.
 • wspiera膰 U偶ytkownik贸w i zagwarantowa膰 im bezpiecze艅stwo podczas przegl膮dania stron dzi臋ki wykorzystaniu mechanizm贸w zapobiegaj膮cych nadu偶yciom w serwisach oraz mo偶liwo艣膰 szybkiego kontaktu za pomoc膮 funkcji live chat.
搂 3
Jakich plik贸w cookies u偶ywa TVO
Stosujemy dwa rodzaj plik贸w:
 • sesyjne - pliki cookie pozwalaj膮ce zapami臋ta膰 dokonane wybory. Pozostaj膮 one w urz膮dzeniu ko艅cowym do czasu opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wy艂膮czenia oprogramowania (przegl膮darki internetowej);
 • sta艂e - przechowywane w urz膮dzeniu ko艅cowym przez czas okre艣lony w parametrach plik贸w cookies lub do czasu ich usuni臋cia.

Ze wzgl臋du na cel, jakiemu s艂u偶膮 pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich nast臋puj膮ce rodzaje:
 • niezb臋dne do dzia艂ania us艂ugi i aplikacji - umo偶liwiaj膮ce korzystanie z naszych us艂ug, np. uwierzytelniaj膮ce pliki cookies wykorzystywane do us艂ug wymagaj膮cych uwierzytelniania;
 • pliki s艂u偶膮ce do zapewnienia bezpiecze艅stwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadu偶y膰 w zakresie uwierzytelniania;
 • wydajno艣ciowe - umo偶liwiaj膮ce zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;
 • funkcjonalne - umo偶liwiaj膮ce "zapami臋tanie" wybranych przez U偶ytkownika ustawie艅 i personalizacj臋 interfejsu np. w zakresie wybranego j臋zyka lub regionu, z kt贸rego pochodzi, rozmiaru czcionki, wygl膮du strony internetowej i aplikacji itp.;
 • reklamowe - umo偶liwiaj膮ce dostarczanie tre艣ci reklamowych bardziej dostosowanych do zainteresowa艅;
 • statystyczne - s艂u偶膮ce do zliczana statystyk dotycz膮cych stron internetowych i aplikacji.
搂 4
W jaki spos贸b zmieni膰 ustawienia przegl膮darki dotycz膮ce plik贸w cookies
Zazwyczaj oprogramowanie s艂u偶膮ce do przegl膮dania stron internetowych (przegl膮darka internetowa) domy艣lnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plik贸w cookies i innych podobnych technologii w urz膮dzeniu ko艅cowym, czyli tym z kt贸rego faktycznie korzystasz. Tym samy, poprzez ustawienia oprogramowania wyra偶asz zgod臋 na wykorzystanie plik贸w cookies w wy偶ej wskazanym zakresie i celach. Zgod臋 mo偶na w ka偶dej chwili wycofa膰 poprzez zmian臋 ustawie艅. Niedokonanie zmian oznacza, 偶e wy偶ej wymienione informacje mog膮 by膰 zamieszczane i przechowywane w urz膮dzeniu ko艅cowym.

Z poziomu przegl膮darki internetowej z kt贸rej U偶ytkownik korzysta mo偶liwe jest samodzielne zarz膮dzanie plikami cookies, czyli czynno艣ci typu:
 • zaakceptowanie obs艂ugi cookies, co pozwala na pe艂ne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
 • zarz膮dzanie plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych witryn;
 • okre艣lanie ustawie艅 dla r贸偶nych typ贸w plik贸w cookies, na przyk艂ad akceptowania plik贸w sta艂ych albo sesyjnych itp.;
 • blokowania lub usuwania cookies.


Aby pozna膰 szczeg贸艂y dotycz膮ce zarz膮dzania plikami cookies w Twoim oprogramowaniu, wybierz link odpowiedni link:
Internet Explorer
Microsoft Edge
Google Chrome
Safari
Mozilla Firefox
Opera
Urz膮dzenia mobilne:
Android
iOS (Safari)

Informujemy, 偶e ograniczenie b膮d藕 wy艂膮czenie stosowania plik贸w cookies i innych podobnych technologii mog膮 wp艂yn膮膰 na uniemo偶liwienie korzystania z niekt贸rych funkcjonalno艣ci strony.

Nazwa Cookie

Czas trwania

Opis dzia艂ania

tvo_cookie_ue

365 dni

blokuje wy艣wietlanie komunikatu dot. plik贸w cookie

pshowconversion

24h

do synchronizacji narz臋dzi Google

lsc_private

do zako艅czenia sesji

plik potrzebne do dzia艂ania Litespeed

PrestaShop

480 h

plik potrzebne do dzia艂ania Prestashop

_aou 鈫 audience ORB

365 dni

plik ustawiony przez narz臋dzia zewn臋trzne, tj. AudienceORB

__cfduid

30 dni

plik ustawiony przez narz臋dzia zewn臋trzne, tj. Cloudflare

_fbp

90 dni

plik ustawiony przez narz臋dzia zewn臋trzne, tj. Facebook

_gcl_au

30 dni

plik ustawiony przez narz臋dzia zewn臋trzne, tj. Google Adsense

_ga

730 dni

plik ustawiony przez narz臋dzia zewn臋trzne, tj. Google Analytics

_gat_UA*, _gat_gtag_UA_*

1 godzina

plik ustawiony przez narz臋dzia zewn臋trzne, tj. Google Analytics

_gid

24 godziny

plik ustawiony przez narz臋dzia zewn臋trzne, tj. Google Analytics

gaVisitorUuid, _ga_*, _gat

365 dni

plik ustawiony przez narz臋dzia zewn臋trzne, tj. Google Analytics

_hjFirstSeen

do zako艅czenia sesji

plik ustawiony przez narz臋dzia zewn臋trzne, tj. Hotjar

_hjid

365 dni

plik ustawiony przez narz臋dzia zewn臋trzne, tj. Hotjar

_hjIncludedInSessionSample, _hjIncludedInPageviewSample, _hjAbsoluteSessionInProgress

30 minut

plik ustawiony przez narz臋dzia zewn臋trzne, tj. Hotjar

_pk_ref..dd8c

uknown

pliki ustawione przez PrestaShop do dzia艂ania sklepu

_pk_ses..dd8c

uknown

pliki ustawione przez PrestaShop do dzia艂ania sklepu

pkbottombar

uknown

pliki ustawione przez PrestaShop do dzia艂ania sklepu

PHPSESSID

do zako艅czenia sesji

potrzebny do dzia艂ania strony opartej na PHP

搂 5
Korzystanie z Google Analytics
Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, us艂ugi analizy internetowej udost臋pnianej przez Google Inc. (poni偶ej: Google). Google Analytics u偶ywa plik贸w cookie. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony s膮 zazwyczaj przesy艂ane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jednak ze wzgl臋du na aktywacj臋 anonimizacji IP na tych stronach, Tw贸j adres IP zostanie wcze艣niej skr贸cony przez Google w pa艅stwach cz艂onkowskich Unii Europejskiej lub w innych pa艅stwach b臋d膮cych stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyj膮tkowych przypadkach pe艂ny adres IP zostanie wys艂any na serwer Google w USA i tam skr贸cony. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny przez u偶ytkownika, do sporz膮dzania raport贸w na temat aktywno艣ci na stronie internetowej i do 艣wiadczenia innych us艂ug zwi膮zanych z ruchem na stronach internetowych i korzystaniem z Internetu, dla operatora strony. Adres IP udost臋pniony przez Google Analytics nie zostanie po艂膮czony z innymi danymi posiadanymi przez Google.

Celem przetwarzania danych jest ocena wykorzystania strony internetowej i kompilacja raport贸w dotycz膮cych dzia艂a艅 na stronie internetowej. Na podstawie korzystania ze strony internetowej i Internetu zapewnione zostan膮 inne powi膮zane us艂ugi. Przetwarzanie opiera si臋 na uzasadnionym interesie operatora strony.

Google Analytics zbiera dane dotycz膮ce adres贸w IP, lokalizacji sieci, daty wizyty, systemu operacyjnego, typu przegl膮darki. Mo偶esz uniemo偶liwi膰 przechowywanie plik贸w cookie za pomoc膮 odpowiedniego ustawienia oprogramowania przegl膮darki; nale偶y jednak pami臋ta膰, 偶e je艣li to zrobisz, mo偶esz nie by膰 w stanie korzysta膰 ze wszystkich funkcji tej witryny w najszerszym mo偶liwym zakresie.

Ponadto mo偶esz uniemo偶liwi膰 gromadzenie przez Google danych generowanych przez pliki cookie i danych zwi膮zanych z korzystaniem z witryny (w tym adres IP), a tak偶e przetwarzanie tych danych przez Google, pobieraj膮c i instaluj膮c wtyczk臋 przegl膮darki dost臋pn膮 pod poni偶szym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl (Browser Add On), aby wy艂膮czy膰 Google Analytics.
搂 6
Korzystanie z Google Ads
Nasza strona korzysta z Google Conversion Tracking. Je艣li dotar艂e艣 do naszej strony za po艣rednictwem reklamy wys艂anej przez Google, Google Ads ustawi plik cookie na Twoim komputerze. 艢ledz膮cy plik cookie jest wykorzystywany, gdy u偶ytkownik kliknie reklam臋 obs艂ugiwan膮 przez Google. Przedmiotowe pliki cookie trac膮 wa偶no艣膰 po 30 dniach i nie s膮 wykorzystywane do identyfikacji osobistej. Je艣li u偶ytkownik odwiedzi niekt贸re strony w naszej witrynie i plik cookie nie wygas艂, my i Google mo偶emy rozpozna膰, 偶e u偶ytkownik klikn膮艂 reklam臋 i zosta艂 przekierowany na t臋 stron臋. Ka偶dy klient Google Ads otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mog膮 by膰 艣ledzone przez witryny reklamodawc贸w Ads. Informacje zebrane przy u偶yciu pliku cookie do przekierowania s艂u偶膮 do generowania statystyk przekierowa艅 dla reklamodawc贸w Ads, kt贸rzy wykorzystuj膮 tak膮 funkcjonalno艣膰. Klienci s膮 informowani jedynie o ca艂kowitej liczbie u偶ytkownik贸w, kt贸rzy klikn臋li reklam臋 i zostali przekierowani na stron臋. Nie otrzymuj膮 jednak informacji, kt贸re identyfikuj膮 u偶ytkownik贸w.

Je艣li nie chcesz, aby weryfikowano Tw贸j ruch na stronie, zmie艅 ustawienia przegl膮darki np. poprzez blokowanie plik贸w cookie z domeny 鈥瀏oogleleadservices.com鈥.

Pami臋taj, 偶e nie mo偶esz zrezygnowa膰 z wykorzystania plik贸w cookie, je艣li chcesz nadal rejestrowa膰 dane pomiarowe. Je艣li usun膮艂e艣 wszystkie pliki cookie w przegl膮darce, musisz ponownie ustawi膰 odpowiedni plik cookie.
搂 7
Pomiar zmian za pomoc膮 piksela Facebooka
Za Twoj膮 zgod膮 u偶ywamy 鈥瀙iksela akcji u偶ytkownika鈥 zwanego 鈥瀙ikselem Facebooka鈥, tj. us艂ugi dostarczanej przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA (鈥濬acebook鈥) na naszej stronie internetowej. Z jej pomoc膮 mo偶emy 艣ledzi膰 dzia艂ania u偶ytkownik贸w po obejrzeniu lub klikni臋ciu przez nich reklamy na Facebooku. Pozwala nam to 艣ledzi膰 skuteczno艣膰 reklamy na Facebooku, co wykorzystujemy do cel贸w statystycznych i bada艅 rynku. Dane zebrane w ten spos贸b s膮 dla nas anonimowe, tzn. nie widzimy danych osobowych poszczeg贸lnych u偶ytkownik贸w. Dane te s膮 jednak przechowywane i przetwarzane przez Facebook, o czym informujemy zgodnie z nasz膮 wiedz膮. Facebook mo偶e 艂膮czy膰 te dane z kontem na Facebooku, a tak偶e wykorzystywa膰 do w艂asnych cel贸w reklamowych, zgodnie z polityk膮 prywatno艣ci Facebooka. Mo偶esz uniemo偶liwi膰 Facebookowi i jego podmiotom stowarzyszonym mo偶liwo艣膰 wy艣wietlania reklam na Facebooku i poza nim.

Zgoda ta mo偶e by膰 wyra偶ona wy艂膮cznie przez u偶ytkownik贸w w wieku powy偶ej 13 lat. Je艣li jeste艣 m艂odszy, prosimy o zwr贸cenie si臋 do opiekun贸w o jej wyra偶enie.

Je艣li chcesz dowiedzie膰 si臋 wi臋cej o tym, jak Facebook gwarantuje zgodno艣膰 z europejskimi przepisami dotycz膮cymi ochrony danych, kliknij tutaj.
搂 8
Korzystanie z Google Tag Manager
Te 鈥瀋ookies鈥 pozwalaj膮 nam analizowa膰 spos贸b, w jaki korzystasz z naszej strony poprzez przypisanie do Twojego urz膮dzenia generowanego automatycznie unikatowego numeru identyfikacyjnego, kt贸ry pozwala nam rozpozna膰 twoje urz膮dzenie podczas nast臋pnej wizyty.
搂 9
Korzystanie z Hotjar
Narz臋dzie, dzi臋ki kt贸remu mo偶emy lepiej zoptymalizowa膰 nasz膮 stron臋 internetow膮 dla Twojej wygody, poniewa偶 wiemy m.in. jak poruszasz kursorem i co dok艂adnie ogl膮dasz na naszej stronie internetowej.

Je艣li chcesz dowiedzie膰 si臋 wi臋cej o tym, jak Hotjar Ltd gwarantuje zgodno艣膰 z europejskimi przepisami dotycz膮cymi ochrony danych, kliknij tutaj.
搂 10
Korzystanie z iPresso
iPresso to kompleksowe narz臋dzie do marketingu, w tym narz臋dzie do email marketingu i zarz膮dzania kampaniami online. Pomaga tworzy膰 targetowane listy subskrybent贸w, wysy艂a膰 newslettery, video emaile i kampanie follow-up.

Je艣li chcesz dowiedzie膰 si臋 wi臋cej o tym, jak iPresso S.A. gwarantuje zgodno艣膰 z europejskimi przepisami dotycz膮cymi ochrony danych, kliknij tutaj.
搂 11
Korzystanie z webePartners
Narz臋dzie, dzi臋ki kt贸remu mo偶emy zaprasza膰 partner贸w do promocji produkt贸w dzi臋ki sieci afiliacyjnej. Afiliacja daje mo偶liwo艣ci wplatania tre艣ci sponsorowanych w artyku艂ach typowo contentowych.

Je艣li chcesz dowiedzie膰 si臋 wi臋cej o tym, jak webePartners sp. z o.o. gwarantuje zgodno艣膰 z europejskimi przepisami dotycz膮cymi ochrony danych, kliknij tutaj.
搂 12
Postanowienia ko艅cowe
1
Polityka prywatno艣ci w niniejszej wersji wchodzi z 偶yciem z dniem 23 wrze艣nia 2020 roku.
2
Administrator b臋dzie informowa艂 o zmianach Polityki prywatno艣ci, kt贸re mog膮 wynika膰 ze zmiany obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa maj膮cych zastosowanie do 艣wiadczenia us艂ug drog膮 elektroniczn膮 lub transakcji zawieranych na odleg艂o艣膰, jak r贸wnie偶 do 艣wiadczenia przez Administratora nowych us艂ug. Administrator powiadomi u偶ytkownika o ka偶dorazowej zmianie Polityki prywatno艣ci w formie informacji zamieszczonej na Stronie Internetowej.
3
Pytania zwi膮zane z Polityk膮 prywatno艣ci prosimy kierowa膰 na adres poczty elektronicznej: kontakt@tvo.pl.