POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA PLIKÓW COOKIES Z DNIA 23.09.2020
§ 1
Informacje wstępne
Szanując prawo do prywatności osób, które powierzyły TVO sp. z o.o. (dalej „TVO”) swoje dane osobowe, pragniemy zadeklarować, iż pozyskane dane przetwarzamy zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa oraz w warunkach zapewniających ich bezpieczeństwo, czyli ich poufność, dostępność, integralność i rozliczalność prowadzonych działań. Chcąc zapewnić transparentność realizowanych przez siebie procesów przetwarzania przedstawiamy obowiązujące w TVO zasady ochrony danych osobowych, ustanowione na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”).
§ 2
Administrator danych
TVO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (81-303) przy ulicy Kieleckiej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000508462, NIP 9581665816, REGON 222079828, adres poczty elektronicznej: kontakt@tvo.pl, dalej również jako
§ 3
Inspektor ochrony danych (IOD)
TVO przywiązuje ogromną wagę do ochrony danych osobowych, dlatego wyznaczyła IOD, z którym mogą się Państwo kontaktować w każdej kwestii związanej z zasadami i ochroną Państwa danych osobowych. Inspektor Ochrony Danych TVO Sp. z o.o.
Sylwia Stochmiałek-Osękowska
iod@tvo.pl
TVO Sp. z o.o. ul. Kielecka 5 81-303 Gdynia
§ 4
Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania
TVO to podmiot, który zajmuje się sprzedażą towarów za pośredniemu kanału elektronicznego oraz telefonicznego. TVO prowadzi m.in. sklep internetowy TV Okazje. Realizując swoje funkcje biznesowe przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:
Cel przetwarzania Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych Prawnie uzasadniony cel, jeśli występuje
Zawarcie i wykonanie umowy z klientem:
 • sklepy stacjonarne,
 • sklep internetowy pod adresem: www.tvokazje.pl,
 • kanał telefoniczny.
art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w przypadku klientów będących konsumentami lub osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą.
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w przypadku gdy klientem jest osoba prawna lub instytucja, w imieniu której kontaktuje się pracownik lub współpracownik.
Przez okres poprzedzający zawarcie Umowy oraz przez okres wykonywania Umowy.
TVO w związku z działaniami podjętymi w celu zawarcia umowy lub jej realizacji kontaktuje się w uzasadnionym celu z pracownikami/współpracownikami klientów.
Rejestracja konta w sklepie internetowym: www.tvokazje.pl art. 6 ust. 1 lit. b RODO
Przez okres posiadania konta w serwisie: tvokazje.pl, tj. realizacji umowy o świadczenia usług drogą elektroniczną.

Program lojalnościowy: Karta Klubu Okazji art. 6 ust. 1 lit. b RODO
Przez okres obowiązywania programu lojalnościowego
Zawarcie i wykonanie umowy zkontrahentem art. 6ust. 1 lit. b RODO – w przypadku kontrahentów będącymi osobami fizycznych prowadzącymi działalność gospodarczą.
Art. 6ust. 1 lit. f RODO – w przypadku gdy kontrahentem jest osoba prawna, w imieniu której kontaktuje się pracownik lub współpracownik.
Przez okres poprzedzający zawarcie Umowy oraz przez okres wykonywania Umowy.
TVO w związku z działaniami podjętymi w celu zawarcia umowy lub jej realizacji kontaktuje się w uzasadnionym celu z pracownikami/współpracownikami kontrahentów. Nadto, administrator danych może uzyskiwać od kontrahenta podstawowe dane jego pracownika/ współpracownika (imię i nazwisko, miejsce zatrudnienia lub współpracy, nr telefonu oraz w określnych sytuacjach nr dokumentu ze zdjęciem) będącego kierowcą w związku z realizacją procesu logistyki, której dane dotyczą. Dane w takiej sytuacji zostały pozyskane od podmiotu, u którego ta osoba jest zatrudniona lub współpracuje.
Rozpatrywanie skarg i reklamacji art. 6 ust. 1 lit. c, b oraz lit. f RODO
Przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.
Administrator w związku z rozpatrywaniem reklamacji kontaktuje się w uzasadnionym celu z pracownikami/ współpracownikami klientów lub kontrahentów.
Dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami prawnymi art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Przez czas trwania postępowań w zakresie dochodzonych roszczeń, tj. do czasu ich prawomocnego zakończenia, a w przypadku postępowań egzekucyjnych do czasu ostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeń.
Administrator w związku z dochodzeniem roszczeń lub obrony przed roszczeniami prawnymi w uzasadnionym celu może przetwarzać dane pracowników/ współpracowników klientów lub kontrahentów.
Archiwizowanie dokumentów w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości oraz w celu archiwizacji innych dokumentów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO
Przez okresy wskazane przepisami prawa o rachunkowości (co do zasady przez okres do 6 lat), w przypadku danych znajdujących się w innych dokumentach do czasu złożenia sprzeciwu.
Jeżeli do określonych dokumentów przepisy prawa nie wskazują okresu ich archiwizacji, administrator przechowuje wybrane dokumenty przez czas, kiedy ich przechowywanie mieści się w ramach prawnie uzasadnionego celu administratora regulowanego czasem możliwego dochodzenia roszczeń.
Prowadzenie działań marketingowych, w tym newsletter art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy, w szczególności ustawę prawo telekomunikacyjne i ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są na podstawie posiadanych zgód na kanał komunikacji. Do czasu złożenia przez użytkownika usługi sprzeciwu. Możliwe jest również w powyższym celu automatyczne dopasowanie treści komunikatów marketingowych do preferencji użytkownika i potrzeb (profilowanie) – w tym celu możemy wykorzystać dane osobowe wynikające z Umowy, historii kontaktów z administratorem danych, w tym zakupionych produktów i usług. Jeżeli będziemy kontaktować się z użytkownikiem z wykorzystaniem kanału elektronicznego lub telefonicznego uzyskamy uprzednią zgodę użytkownika, którą zawsze Użytkownik będzie mógł wycofać
Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność z wykorzystaniem adresów e-mail i numerów telefonów.
Kontrola dostępu, w tym monitoring na teren administratora danych w celach podniesienie bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia oraz zachowania tajemnicy informacji. art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Nagrania obrazu przetwarzane są wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, chyba że nagranie stanowi dowód w postępowaniu, wówczas do czasu prawomocnego zakończenia postępowania lub do czasu wniesienia sprzeciwu.

Prowadzenie kontroli dostępu dla osób przebywający na terenie administratora jest jego uzasadnionym celem, a w przypadku pracowników wynika z przepisu prawa (art. 222 KP).
Prowadzenie rekrutacji art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO
Do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażonej zgody na dalsze procesy rekrutacyjne nie dłużej niż rok.
-
Zarządzanie zasobami ludzkimi – pracownikami i współpracownikami art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz f RODO
art. 9 ust. 2 lit. b RODO
Zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązującymi do archiwizowania dokumentów z zakresu prawa pracy. 10-letni okres przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika jest stosowany dla wszystkich pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 2019 r. W przypadku pracowników zatrudnionych w okresie po dniu 31 grudnia 1998 r. a przed dniem 1 stycznia 2019 r. dokumentacja związana ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracownika będą przechowywane przez okres 50 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, chyba że pracodawca złoży oświadczenie o zamiarze przekazania za wszystkich zatrudnionych w tym okresie pracowników i zleceniobiorców raportów informacyjnych, a także raporty te faktycznie złoży. Jeśli okres przechowywania wybranych dokumentów będzie krótszy administrator będzie przestrzegał tego krótszego terminu. W przypadku umów cywilnoprawnych umowy te będą przechowywane do czasu upływu terminów przedawnienia wynikających z nich roszczeń.
Wizerunek administrator wykorzystuje jedynie na podstawie zgody pracownika/ współpracownika na jego rozpowszechnianie lub na podstawie umowy.
Prowadzenie formularza kontaktowego na stronie www art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Okres przechowywania danych związany jest z przedmiotem zapytania z wykorzystaniem formularza kontaktowego.
Udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności
Prowadzenia działań analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb użytkowników usługi, ogólnej optymalizacji produktów administratora, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o użytkownikach, itp.) art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Przez czas trwania umowy, jak również po jej zakończeniu do czasu wskazanego w celach powyżej.
Posiadanie działań analitycznych.
Badanie satysfakcji użytkowników poprzez określanie jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia użytkowników z produktów i usług administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Przez okres obowiązywania Umowy lub złożenia sprzeciwu.
Prowadzenie badania satysfakcji.
Przetwarzanie danych w ramach profilu TV Okazje na portalu społecznościowym Facebook Art. 6 ust. 1 lit. f RODO Dane są współadministrowane przez TVO i Facebook Prowadzenie bieżącej korespondencji przy wykorzystaniu narzędzi dosmaczonych przez Facebook, w tym Messenger oraz prowadzenie innych działań marketingowych.
Pliki cookies
Dostosowanie treści stron internetowych do potrzeb użytkowników, optymalizacja korzystania z serwisów internetowych.
Nadto obsługa stron internetowych, wizyty użytkownika strony, analiza aktywności na stronach internetowych, marketing.
art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Dane osobowe będą przetwarzane przez okresy wskazane w Polityce plików cookies lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych. Wyrażenie sprzeciwu może nastąpić jedynie poprzez zmianę ustawień przeglądarki użytkownika końcowego, która uniemożliwi gromadzenie informacji z wykorzystaniem plików cookies.
Prawnie uzasadniony interes administratora jakim jest obsługa stron internetowych
Jeżeli terminy właściwe dla dochodzenia ewentualnych roszczeń są krótsze niż okresy przechowywania dokumentów rozliczeniowych dla celów podatkowych, dokumenty te będziemy przechowywać przez czas niezbędny dla celów podatkowo-rozliczeniowych, a więc przez 5 lat od czasu zakończenia roku, w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy.
§ 5
Odbiorcy danych
W związku z prowadzoną działalnością TVO będzie ujawniać Państwa dane osobowe następującym podmiotom:
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
 • instytucjom finansowym (banki, instytucje płatnicze) lub ubezpieczeniowym;
 • innym podmiotom powiązanym kapitałowo z TVO,
 • podmiotom świadczącym usługi IT;
 • podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, prawne,
 • firmom reklamowym, w tym organizującym konkursy,
 • organom państwowym, w tym instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy.
§ 6
Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych
Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez TVO przysługuje prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych
 • sprostowania swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przenoszenia swoich danych osobowych.
W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych lub na kanał komunikacji w celach marketingowych zgoda zawsze może być wycofana. Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 RODO.

Nadto osobie, której dane są przetwarzane przez TVO przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. https://uodo.gov.pl/pl/83/155
§ 7
Czy musisz podawać swoje dane osobowe?
Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez TVO z wymogów prawa. W pozostałym zakresie w szczególności w celu przetwarzania przez TVO danych w celach marketingowych podanie danych nie jest konieczne.
§ 8
Przekazywanie danych do państw trzecich
Dane osobowe są przetwarzane co do zasady na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG co może powodować przekazanie Pani/Pana danych poza obszar EOG.

Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium których będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG.

Natomiast w przypadku ich przetwarzania na terytorium Państw, wobec których Komisja Europejska nie stwierdziła zapewnienia odpowiedniego stopienia ochrony danych osobowych (zgodnego ze standardami EOG), w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Pani/Pana danych osobowych. Umowy, o których mowa powyżej oparte są o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Pani/Pana danych jest zgodny zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. W związku z powyższym może Pani/Pan mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.

Nadto, mogą zdarzyć się sytuacje, że podstawowe dane służbowe pracownika/ współpracownika TVO (takie jak: imię i nazwisko, stanowisko, numer telefonu służbowego oraz adres e-mail) mogą zostać przekazane do państw trzecich. Niezbędność przekazania danych do państw trzecich uwarunkowana jest wykonaniem umowy pomiędzy TVO a pracownikiem/ współpracownikiem, którego dane osobowe są przekazywane. Przekazanie do państwa trzeciego danych osobowych pracownika/ współpracownika, dotyczy tych osób którzy będą wykonywać czynności na rzecz kontrahenta lub potencjalnego kontrahenta z państwa trzeciego.
§ 9
Przekazywanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, lub mogłyby powodować inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów, kontrahentów oraz ich pracowników/współpracowników.
POLITYKA PLIKÓW COOKIES
Pliki cookies („Ciasteczka”) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Twoim komputerze lub innym urządzeniu, podczas gdy odwiedzasz strony WWW w sieci Internet.
§ 1
Cel, dla którego pliki cookies są wykorzystywane
Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
§ 2
Do czego TVO używa plików cookies
TVO stosuje pliki cookies, aby:
 • dostosowywać treści naszych stron do potrzeb użytkowników;
 • optymalizować korzystanie z serwisów internetowych i aplikacji;
 • zbierać dane na temat użycia strony internetowej, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób osoby odwiedzające z niej korzystają, co pozwala ulepszać jej strukturę, nawigację oraz zawartość;
 • wyświetlać informacje w taki sposób, by uniknąć wielokrotnej prezentacji tych samych treści temu samemu użytkownikowi oraz by prezentować treści w sposób uwzględniający zainteresowania użytkownika;
 • docierać do użytkownika z treściami reklamowymi emitowanymi poprzez partnerskie systemy poza stronami i aplikacjami należącymi do TVO.
 • wspierać Użytkowników i zagwarantować im bezpieczeństwo podczas przeglądania stron dzięki wykorzystaniu mechanizmów zapobiegających nadużyciom w serwisach oraz możliwość szybkiego kontaktu za pomocą funkcji live chat.
§ 3
Jakich plików cookies używa TVO
Stosujemy dwa rodzaj plików:
 • sesyjne - pliki cookie pozwalające zapamiętać dokonane wybory. Pozostają one w urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 • stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:
 • niezbędne do działania usługi i aplikacji - umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
 • pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
 • wydajnościowe - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;
 • funkcjonalne - umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.;
 • reklamowe - umożliwiające dostarczanie treści reklamowych bardziej dostosowanych do zainteresowań;
 • statystyczne - służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.
§ 4
W jaki sposób zmienić ustawienia przeglądarki dotyczące plików cookies
Zazwyczaj oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym, czyli tym z którego faktycznie korzystasz. Tym samy, poprzez ustawienia oprogramowania wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w wyżej wskazanym zakresie i celach. Zgodę można w każdej chwili wycofać poprzez zmianę ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że wyżej wymienione informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w urządzeniu końcowym.

Z poziomu przeglądarki internetowej z której Użytkownik korzysta możliwe jest samodzielne zarządzanie plikami cookies, czyli czynności typu:
 • zaakceptowanie obsługi cookies, co pozwala na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
 • zarządzanie plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych witryn;
 • określanie ustawień dla różnych typów plików cookies, na przykład akceptowania plików stałych albo sesyjnych itp.;
 • blokowania lub usuwania cookies.


Aby poznać szczegóły dotyczące zarządzania plikami cookies w Twoim oprogramowaniu, wybierz link odpowiedni link:
Internet Explorer
Microsoft Edge
Google Chrome
Safari
Mozilla Firefox
Opera
Urządzenia mobilne:
Android
iOS (Safari)

Informujemy, że ograniczenie bądź wyłączenie stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na uniemożliwienie korzystania z niektórych funkcjonalności strony.

Nazwa Cookie

Czas trwania

Opis działania

tvo_cookie_ue

365 dni

blokuje wyświetlanie komunikatu dot. plików cookie

pshowconversion

24h

do synchronizacji narzędzi Google

lsc_private

do zakończenia sesji

plik potrzebne do działania Litespeed

PrestaShop

480 h

plik potrzebne do działania Prestashop

_aou → audience ORB

365 dni

plik ustawiony przez narzędzia zewnętrzne, tj. AudienceORB

__cfduid

30 dni

plik ustawiony przez narzędzia zewnętrzne, tj. Cloudflare

_fbp

90 dni

plik ustawiony przez narzędzia zewnętrzne, tj. Facebook

_gcl_au

30 dni

plik ustawiony przez narzędzia zewnętrzne, tj. Google Adsense

_ga

730 dni

plik ustawiony przez narzędzia zewnętrzne, tj. Google Analytics

_gat_UA*, _gat_gtag_UA_*

1 godzina

plik ustawiony przez narzędzia zewnętrzne, tj. Google Analytics

_gid

24 godziny

plik ustawiony przez narzędzia zewnętrzne, tj. Google Analytics

gaVisitorUuid, _ga_*, _gat

365 dni

plik ustawiony przez narzędzia zewnętrzne, tj. Google Analytics

_hjFirstSeen

do zakończenia sesji

plik ustawiony przez narzędzia zewnętrzne, tj. Hotjar

_hjid

365 dni

plik ustawiony przez narzędzia zewnętrzne, tj. Hotjar

_hjIncludedInSessionSample, _hjIncludedInPageviewSample, _hjAbsoluteSessionInProgress

30 minut

plik ustawiony przez narzędzia zewnętrzne, tj. Hotjar

_pk_ref..dd8c

uknown

pliki ustawione przez PrestaShop do działania sklepu

_pk_ses..dd8c

uknown

pliki ustawione przez PrestaShop do działania sklepu

pkbottombar

uknown

pliki ustawione przez PrestaShop do działania sklepu

PHPSESSID

do zakończenia sesji

potrzebny do działania strony opartej na PHP

§ 5
Korzystanie z Google Analytics
Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej udostępnianej przez Google Inc. (poniżej: Google). Google Analytics używa plików cookie. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jednak ze względu na aktywację anonimizacji IP na tych stronach, Twój adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, do sporządzania raportów na temat aktywności na stronie internetowej i do świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronach internetowych i korzystaniem z Internetu, dla operatora strony. Adres IP udostępniony przez Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi posiadanymi przez Google.

Celem przetwarzania danych jest ocena wykorzystania strony internetowej i kompilacja raportów dotyczących działań na stronie internetowej. Na podstawie korzystania ze strony internetowej i Internetu zapewnione zostaną inne powiązane usługi. Przetwarzanie opiera się na uzasadnionym interesie operatora strony.

Google Analytics zbiera dane dotyczące adresów IP, lokalizacji sieci, daty wizyty, systemu operacyjnego, typu przeglądarki. Możesz uniemożliwić przechowywanie plików cookie za pomocą odpowiedniego ustawienia oprogramowania przeglądarki; należy jednak pamiętać, że jeśli to zrobisz, możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny w najszerszym możliwym zakresie.

Ponadto możesz uniemożliwić gromadzenie przez Google danych generowanych przez pliki cookie i danych związanych z korzystaniem z witryny (w tym adres IP), a także przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl (Browser Add On), aby wyłączyć Google Analytics.
§ 6
Korzystanie z Google Ads
Nasza strona korzysta z Google Conversion Tracking. Jeśli dotarłeś do naszej strony za pośrednictwem reklamy wysłanej przez Google, Google Ads ustawi plik cookie na Twoim komputerze. Śledzący plik cookie jest wykorzystywany, gdy użytkownik kliknie reklamę obsługiwaną przez Google. Przedmiotowe pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do identyfikacji osobistej. Jeśli użytkownik odwiedzi niektóre strony w naszej witrynie i plik cookie nie wygasł, my i Google możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę. Każdy klient Google Ads otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być śledzone przez witryny reklamodawców Ads. Informacje zebrane przy użyciu pliku cookie do przekierowania służą do generowania statystyk przekierowań dla reklamodawców Ads, którzy wykorzystują taką funkcjonalność. Klienci są informowani jedynie o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli reklamę i zostali przekierowani na stronę. Nie otrzymują jednak informacji, które identyfikują użytkowników.

Jeśli nie chcesz, aby weryfikowano Twój ruch na stronie, zmień ustawienia przeglądarki np. poprzez blokowanie plików cookie z domeny „googleleadservices.com”.

Pamiętaj, że nie możesz zrezygnować z wykorzystania plików cookie, jeśli chcesz nadal rejestrować dane pomiarowe. Jeśli usunąłeś wszystkie pliki cookie w przeglądarce, musisz ponownie ustawić odpowiedni plik cookie.
§ 7
Pomiar zmian za pomocą piksela Facebooka
Za Twoją zgodą używamy „piksela akcji użytkownika” zwanego „pikselem Facebooka”, tj. usługi dostarczanej przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”) na naszej stronie internetowej. Z jej pomocą możemy śledzić działania użytkowników po obejrzeniu lub kliknięciu przez nich reklamy na Facebooku. Pozwala nam to śledzić skuteczność reklamy na Facebooku, co wykorzystujemy do celów statystycznych i badań rynku. Dane zebrane w ten sposób są dla nas anonimowe, tzn. nie widzimy danych osobowych poszczególnych użytkowników. Dane te są jednak przechowywane i przetwarzane przez Facebook, o czym informujemy zgodnie z naszą wiedzą. Facebook może łączyć te dane z kontem na Facebooku, a także wykorzystywać do własnych celów reklamowych, zgodnie z polityką prywatności Facebooka. Możesz uniemożliwić Facebookowi i jego podmiotom stowarzyszonym możliwość wyświetlania reklam na Facebooku i poza nim.

Zgoda ta może być wyrażona wyłącznie przez użytkowników w wieku powyżej 13 lat. Jeśli jesteś młodszy, prosimy o zwrócenie się do opiekunów o jej wyrażenie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak Facebook gwarantuje zgodność z europejskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych, kliknij tutaj.
§ 8
Korzystanie z Google Tag Manager
Te „cookies” pozwalają nam analizować sposób, w jaki korzystasz z naszej strony poprzez przypisanie do Twojego urządzenia generowanego automatycznie unikatowego numeru identyfikacyjnego, który pozwala nam rozpoznać twoje urządzenie podczas następnej wizyty.
§ 9
Korzystanie z Hotjar
Narzędzie, dzięki któremu możemy lepiej zoptymalizować naszą stronę internetową dla Twojej wygody, ponieważ wiemy m.in. jak poruszasz kursorem i co dokładnie oglądasz na naszej stronie internetowej.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak Hotjar Ltd gwarantuje zgodność z europejskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych, kliknij tutaj.
§ 10
Korzystanie z MailerLite
MailerLite to kompleksowe narzędzie do marketingu, w tym narzędzie do email marketingu i zarządzania kampaniami online. Pomaga tworzyć targetowane listy subskrybentów, wysyłać newslettery, video emaile i kampanie follow-up. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak MailerLite, Inc. gwarantuje zgodność z europejskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych, kliknij tutaj.
§ 11
Korzystanie z webePartners
Narzędzie, dzięki któremu możemy zapraszać partnerów do promocji produktów dzięki sieci afiliacyjnej. Afiliacja daje możliwości wplatania treści sponsorowanych w artykułach typowo contentowych.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak webePartners sp. z o.o. gwarantuje zgodność z europejskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych, kliknij tutaj.
§ 12
Korzystanie z chatbota Smartsupp
Jest to chat, który umożliwia użytkownikowi kontakt z obsługą klienta, a także odpowiada na pytania najczęściej pojawiające się pytania w zapytaniach elektronicznyc, dzięki czemu przyspiesza proces odpowiedzi.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak Smartsupp.com, s.r.o. gwarantuje zgodność z europejskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych, kliknij tutaj.
§ 13
Postanowienia końcowe
1
Polityka prywatności w niniejszej wersji wchodzi z życiem z dniem 23 września 2020 roku.
2
Administrator będzie informował o zmianach Polityki prywatności, które mogą wynikać ze zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość, jak również do świadczenia przez Administratora nowych usług. Administrator powiadomi użytkownika o każdorazowej zmianie Polityki prywatności w formie informacji zamieszczonej na Stronie Internetowej.
3
Pytania związane z Polityką prywatności prosimy kierować na adres poczty elektronicznej: kontakt@tvo.pl.