Treść do potwierdzenia
§ 1
Postanowienia ogólne
1
Organizatorem Klubu TV Okazje, zwanego dalej „Klubem”, jest TVO spółka pod firmą TVO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (81-303) przy ulicy Kieleckiej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000508462, NIP 9581665816, REGON 222079828, zwana dalej „Organizatorem”.
2
Do Klubu może przystąpić dowolna osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, która w okresie działalności Klubu spełni warunki uczestnictwa w Klubie opisane w niniejszym Regulaminie, zwana dalej „Uczestnikiem”.
3
Klub działa od dnia 7 września 2020 roku, bezterminowo, do odwołania. Data rozpoczęcia działania Klubu jest tożsama z datą rozpoczęcia obowiązywania niniejszego Regulaminu.
4
Klub funkcjonuje i działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Z ofert promocyjnych Klubu można skorzystać także zamawiając towary znajdujące się w ofercie Organizatora poza obszar Rzeczpospolitej Polskiej, jednak w takim przypadku konieczne jest poniesienie stosownej opłaty za przesyłkę podanej indywidualnie do danego zamówienia (kwota opłaty zależy od rodzaju i gabarytów zamawianego towaru oraz państwa, do którego zostanie on wysyłany). Wycena kosztów wysyłki poza obszar Rzeczypospolitej Polskiej następuje w wyniku zgłoszenia Uczestnika lub potencjalnego Uczestnika na adres e-mail: kontakt@tvokazje.pl.
§ 2
Warunki i zasady przystąpienia do Klubu
1
Warunkiem przystąpienia do Klubu jest zakupienie Karty Klubowicza, zwanej dalej „Kartą”, dostępnej na stronie internetowej www.tvokazje.pl lub poprzez kontakt telefoniczny z Obsługą Klienta Organizatora pod numerem 58 779 59 21 lub 800706988.
2
Koszt zakupu Karty wynosi 99,90 zł, płatne jednorazowo. Podczas zakupu Karty Uczestnik może wybrać dodatkowo jeden z trzech produktów promocyjnych. Cena produktu promocyjnego wynosi 1 zł.
3
Od ceny wskazanej w § 2 pkt 2 istnieją odstępstwa w postaci ofert promocyjnego zakupu Karty. Okresowe oferty promocyjne są dostępne na stronie www.tvokazje.pl.
4
W przypadku zakupu Karty osobno w ramach zamówienia zawierającego jedynie Kartę oraz produkt promocyjny za 1 zł, koszt wysyłki jest zgodny z Cennikiem dostępnym w Regulaminie dostępnym na stronie www.tvokazje.pl.
5
Karta posiada Indywidualny Numer Uczestnika, zwany dalej „Numerem Karty”, przypisany do danego Uczestnika. Numer Karty służy do założenia opcjonalnego Internetowego Konta Klubowicza na stronie klubtvokazje.pl. Uczestnik może również zostać poproszony o podanie Numeru Karty w trakcie kontaktu telefonicznego z Obsługą Klienta Organizatora.
6
W przypadku wybrania „wirtualnej” karty klubowicza w terminie 14 dni uczestnik otrzymuje na podany numer telefonu kontaktowego bezpłatną powitalną wiadomość tekstową SMS, zawierającą Numer Karty oraz kod jednorazowy pozwalający na zarejestrowanie Internetowego Konta Klubowicza.
7
W przypadku wybrania „fizycznej” karty klubowicza, karta zostaje wysłana do Uczestnika listownie w terminie 14 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia na Kartę. W momencie nadania przesyłki z zamówieniem zawierającym Kartę, Uczestnik otrzymuje na podany numer telefonu kontaktowego bezpłatną powitalną wiadomość tekstową SMS, zawierającą Numer Karty oraz kod jednorazowy pozwalający na zarejestrowanie Internetowego Konta Klubowicza.
8
Od momentu otrzymania wiadomości tekstowej SMS wskazanej w § 2 pkt 6 Uczestnik nabywa pełne prawa do korzystania z ofert aktualnie obowiązujących w ramach Klubu, w szczególności ofert wskazanych w § 3.
9
W przypadku zakupu Karty za pobraniem i braku odebrania przesyłki (opłacenia zamówienia), Numer Karty, kod jednorazowy oraz Internetowe Konto Klubowicza wskazane w § 2 pkt 6 zostaną deaktywowane w ciągu 14 dni od momentu nadania przesyłki zawierającej Kartę.
10
Z Karty korzystać może Uczestnik. Wszystkie zmiany teleadresowe Uczestnik winien zgłaszać niezwłocznie Organizatorowi.
11
W przypadku braku aktywnego użytkowania Karty w postaci logowania do Internetowego Konta Klubowicza na stronie klubtvokazje.pl lub dokonywania zakupów z użyciem Numeru Karty, Uczestnik zostanie wykreślony z uczestnictwa w Klubie po upływie dwóch lat od ostatniej zarejestrowanej aktywności.
12
Karta stanowi poświadczenie uczestnictwa w Klubie TV Okazje, nie jest kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą. Za zgromadzone w ramach korzystania z Klubu punkty i promocje, opisane w § 3, nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.
§ 3
Benefity i promocje
1
W ramach korzystania z Karty Uczestnik nabywa prawo do skorzystania z następujących ofert promocyjnych:
 1. „100 dni na zwrot” – Uczestnik ma prawo zwrócić produkt zakupiony w ramach Klubu w ciągu 100 dni od odebrania zamówienia. Skorzystanie z oferty wiąże się z poniesieniem opłaty za jednostkową aktywację w wysokości 0,01 zł dla zamówienia objętego ofertą promocyjną. Skorzystanie z oferty połączone jest ze zniżką w wysokości 0,01 zł na wskazany przez system informatyczny Organizatora produkt z zamówienia, do którego dodawana jest niniejsza oferta promocyjna. Zwracany produkt nie może nosić śladów użytkowania, nie może zostać rozpakowany lub być uszkodzony. Promocja nie wyłącza prawa Uczestnika do ustawowego zwrotu w przeciągu 14 dni. W przypadku zatwierdzonego zwrotu środki pieniężne zostają zwrócone Uczestnikowi w przeciągu 14 dni od momentu odebrania zwrotu. Zwrot środków obejmuje również zwrot opłaty za aktywację w wysokości 0,01 zł dla danego zamówienia. Wykorzystane w ramach zwracanego zamówienia oferty promocyjne nie zostają zwrócone Uczestnikowi i nie ma możliwości ich ponownego wykorzystania. Koszt przesyłki zwrotnej ponosi Uczestnik.
 2. „Zawsze darmowa wysyłka powyżej 199,90 zł” – Cena wysyłki za zamówienia złożone za pośrednictwem Klubu TV Okazje, których łączna wartość przekroczy 199,90 zł będzie wynosiła 0 zł.
 3. „Specjalne ceny” – Uczestnik otrzymuje dostęp do specjalnych cen promocyjnych na wybrane produkty. Lista produktów i ceny specjalne będą dostępne na stronie tvokazje.pl po zalogowaniu się do swojego konta.
 4. „3 bony” – Uczestnik otrzymuje trzy elektroniczne bony promocyjne, każdy o wartości 20 zł brutto. Bony mogą zostać wykorzystane na zamówienia składane w ramach Klubu TV Okazje. Dla jednego zamówienia może zostać wykorzystany tylko jeden bon.
 5. „Zbieraj punkty” – Uczestnik otrzymuje punkty, gromadzone w ramach Karty, za składanie zamówień. Zamówienia muszą być realizowane w ramach Karty, tzn. poprzez Internetowe Konto Klubowicza lub poprzez telefoniczne biuro obsługi pod numerem 58 779 59 21 lub 800706988. Uczestnik otrzyma punkty za interakcje w ramach następującej matrycy:
  Rodzaj intterakcji Opis Liczba punktów za jedną interakcję Dopuszczalna ilość
  Za zamówienia Za złożenie zamówienia w ramach Internetowego Konta Klubowicza lub Biurze Obsługi Klienta. Punkty zostają przyznane po 7 dniach od złożenia zamówienia Każda złotówka za zakupione produkty przeliczana jest na 1 pkt. Każda złotówka za usługę dodatkowej, rozszerzonej gwarancji (jeśli jest dostępna dla danego produktu) przeliczana jest na 2 pkt. Za złożenie zamówienia, w którym wybrana zostaje przedpłata, doliczanych jest dodatkowych 20 pkt. Nieograniczona
 6. W ramach oferty promocyjnej „Zbieraj punkty” Uczestnik może wymienić zebrane punkty na określone benefity. Aktualnie aktywne benefity dostępne są po zalogowaniu do swojego Internetowego Konta Klubowicza na stronie klubtvokazje.pl lub w telefonicznym Biurze Obsługi Klienta pod numerem 58 779 59 21 lub 800706988.
 7. „Prezent na urodziny” – Uczestnik, który poda swoją datę urodzin oraz wyrazi zgodę na marketingowy kontakt telefoniczny dotyczący ofert handlowych, otrzyma na 14 dni przed datą określoną jako data urodzin bon o wartości 25 zł brutto ważny do dnia urodzin. Ponadto Uczestnik otrzyma opcjonalnie wiadomość SMS informującą o możliwości skorzystania z bonu do dnia swoich urodzin.
2
Oferty promocyjne z pkt 1a, 1b, 1c oraz 1e łączą się ze sobą oraz z maksymalnie jedną ofertą promocyjną 1d lub 1g lub 1h.
3
Warunkiem skorzystania z ofert promocyjnych jest zakup co najmniej jednego produktu. W przypadku wykorzystania bonów lub cen promocyjnych wskazanych w punkcie 1, wartość danego bonu zostanie odjęta od kwoty zakupionego produktu. W przypadku większej ilości produktów, wartość bonu zostanie rozbita proporcjonalnie na wszystkie produkty w zamówieniu. Łączna cena za produkt po uwzględnieniu ofert promocyjnych nie może być mniejsza na 1 grosz.
4
W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży wykorzystane oferty promocyjne nie są zwracane Uczestnikowi, ani nie przysługuje za nie żaden ekwiwalent pieniężny.
§ 4
Postanowienia końcowe
1
Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.tvokazje.pl.
2
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Przyczynami wprowadzenia zmian w Regulaminie mogą być między innymi:
 1. konieczność dostosowania działalności Organizatora do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z decyzji właściwego organu administracji publicznej lub orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Organizatora, wpływających na wzajemne prawa i obowiązki pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem;
 2. zmiana zakresu lub sposobu świadczenia usług przez Organizatora spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi;
 3. wprowadzenie nowych, modyfikacja lub wycofanie przez Organizatora dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem i oferowanych Uczestnikowi;
 4. połączenie, podział albo przekształcenie Organizatora lub zmiana innych danych identyfikacyjnych Organizatora określonych w Regulaminie;
 5. inne ważne potrzeby Organizatora.
3
W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu na stronie internetowej www.tvokazje.pl.
4
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy obowiązującego prawa, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1145, z późn. zm.).
5
Reklamacje dotyczące Klubu mogą być zgłaszane przez Uczestnika na adres siedziby Organizatora, telefonicznie: pod numerem (+48) 58 880 83 31 lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: kontakt@tvokazje.pl – z dopiskiem „Klub TV Okazje”. W treści Reklamacji należy wskazać imię i nazwisko, adres zamieszkania Uczestnika, oraz opisać przyczynę złożenia reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu w przedmiocie reklamacji pisemnie za pośrednictwem poczty lub pocztą elektroniczną.