Regulamin promocji „Wałek fitness za 1 gr”

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji „Wałek fitness za 1 gr” obejmującej możliwość zakupu wybranego wałka fitness za 1 gr, po spełnieniu warunków zawartych w niniejszym Regulaminie (dalej jako „Promocja”), jest spółka pod firmą TVO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (81-303) przy ulicy Kieleckiej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000508462, NIP 9581665816, REGON 222079828 (dalej jako „Organizator”).

§ 2

Zasady promocji

 1. Promocja dotyczy zakupów dokonanych w sklepie internetowym Organizatora prowadzonym pod adresem www.tvokazje.pl oraz w drodze telesprzedaży prowadzonej poprzez dział call center Organizatora.
 2. Promocja obejmuje osobę (dalej jako „Uczestnik”), która zakupi bieżnię elektryczną LOOP08. Przy zakupie wyżej wymienionego produktu (dalej jako „Główny produkt”). Uczestnik uzyskuje prawo do zakupu dodatkowego produktu, to jest Wałka fitness (model 838331 lub model 838333) za 1 gr (dalej jako „Dodatkowy produkt”).
 3. Promocja obowiązuje od godziny 11:00 dnia 28 kwietnia 2021 roku do końca dnia 31 maja 2021 roku lub do wyczerpania zapasów (dalej jako „Okres Promocji”).
 4. Dodatkowy produkt musi być umieszczony w Koszyku.
 5. Rabat na Dodatkowy produkt zostanie naliczony automatycznie po umieszczeniu Dodatkowego produktu w Koszyku (dalej jako „Rabat”). Rabatem jest objęta tylko jedna sztuka Dodatkowego produktu.
 6. Umowa winna zostać zawarta w Okresie Promocji.
 7. W ramach jednej umowy Uczestnik ma możliwość skorzystania z Promocji jednorazowo, co nie wyklucza skorzystania przez Uczestnika w Okresie Promocji z Promocji również w ramach kolejnych, odrębnych zamówień.
 8. W przypadku odstąpienia przez Uczestnika od umowy sprzedaży, Uczestnik jest zobowiązany do odstąpienia od umowy co do Głównego produktu i Dodatkowego produktu, a w konsekwencji do łącznego zwrotu Głównego produktu i Dodatkowego produktu, którego nabycie w ramach Promocji było możliwe jedynie dzięki dokonaniu zakupu Głównego produktu.
 9. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania jakiegokolwiek ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w miejsce Rabatu.
 10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
 11. Promocja nie obejmuje kosztów dostawy. Opłata za dostawę do Uczestnika zakupionych w ramach Promocji produktów, o których mowa w ustępie 3 zdanie drugie powyżej, jest zgodna z cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej www.tvokazje.pl w zakładce „Zwroty, Reklamacje i Koszty Dostawy”.
 12. Promocja nie obejmuje kosztów zakupu gwarancji rozszerzonej.
 13. Udział w Promocji wymaga przestrzegania warunków opisanych w niniejszym Regulaminie.

§ 3

Reklamacje

 1. Reklamacje co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane przez Uczestnika na adres siedziby Organizatora, telefonicznie: pod numerem (+48) 58 880 83 31, lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: serwis@tvo.pl – z dopiskiem Promocja „Wałek fitness za 1 gr”. W treści Reklamacji należy wskazać imię i nazwisko, adres zamieszkania Uczestnika, oraz opisać przyczynę złożenia Reklamacji.
 2. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 3. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu w przedmiocie reklamacji pisemnie za pośrednictwem poczty lub pocztą elektroniczną.
 4. Powyższe postanowienia i procedura reklamacyjna przyjęta przez Organizatora nie naruszają uprawnień przyznanych Uczestnikowi na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 4

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.tvokazje.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych przyczyn:
  1. zmiany przepisów prawa regulujących sprzedaż towarów lub świadczenie usług drogą elektroniczną wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie o świadczenie usług lub umowie sprzedaży zawieranej pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem;
  2. przedłużenia okresu trwania Promocji;
  3. konieczności dostosowania działalności Organizatora do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z decyzji właściwego organu administracji publicznej lub orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Organizatora, wpływających na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie sprzedaży zawieranej pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem;
  4. zmiany sposobu świadczenia usług w ramach telesprzedaży przez Organizatora spowodowanej wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi, zmiany zakresu lub zasad świadczenia przez Organizatora usług świadczonych w ramach telesprzedaży, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Organizatora dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem i oferowanych Uczestnikowi;
  5. połączenia, podziału albo przekształcenia Organizatora lub zmiany innych danych identyfikacyjnych Organizatora określonych w Regulaminie.
 3. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki umowy sprzedaży zawartej przez Organizatora i Uczestnika przed zmianą Regulaminu.
 4. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu na stronie internetowej www.tvokazje.pl.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy obowiązującego prawa, w tym Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.