1
W trakcie sk艂adania Zam贸wienia na stronie internetowej www.tvokazje.pl lub w ramach telesprzeda偶y prowadzonej przez konsultant贸w Call Center, dla wybranych Produkt贸w Klient ma mo偶liwo艣膰 zakupu gwarancji dotycz膮cej danego Produktu na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie na dodatkowy okres (ponad okres gwarancji jako艣ci wynikaj膮cy z dokumentu gwarancyjnego), kt贸ry 艂膮cznie z wy偶ej wskazan膮 gwarancj膮 jako艣ci wynosi 36 albo 60 miesi臋cy (dalej zwany 鈥濭warancj膮 Rozszerzon膮鈥).
2
Niniejsza Gwarancja Rozszerzona nie stanowi gwarancji jako艣ci w rozumieniu Kodeksu cywilnego udzielanej przez sp贸艂k臋 pod firm膮 TVO sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 z siedzib膮 w Gdyni (81-303) przy ulicy Kieleckiej 5, wpisan膮 do rejestru przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego prowadzonego przez S膮d Rejonowy Gda艅sk-P贸艂noc w Gda艅sku, Wydzia艂 VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego, pod numerem KRS 0000508462, NIP 9581665816, REGON 222079828 (dalej zwan膮 鈥濻przedaj膮c膮鈥), a stanowi samodzielne zobowi膮zanie Sprzedaj膮cej udzielane na warunkach podanych w niniejszym Regulaminie
3
Gwarancja Rozszerzona nie wy艂膮cza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnie艅 nabywcy wynikaj膮cych z r臋kojmi za wady rzeczy sprzedajnej okre艣lone w Kodeksie cywilnym.
4
Gwarancj臋 Rozszerzon膮 Klient mo偶e zakupi膰 wy艂膮cznie w momencie zakupu wybranego Produktu, kt贸rego ona dotyczy.
5
Zakup Gwarancji Rozszerzonej jest dobrowolny. Cena Gwarancji Rozszerzonej jest okre艣lana dla ka偶dego Produktu odr臋bnie.
6
Sprzedaj膮ca, zgodnie z o艣wiadczeniem woli Klienta, udziela Gwarancji Rozszerzonej na 艂膮czny okres (艂膮cznie z gwarancj膮 jako艣ci) 36 albo 60 miesi臋cy od daty dor臋czenia Produktu Klientowi.
7
W okresie trwania Gwarancji Rozszerzonej Sprzedaj膮ca zobowi膮zuje si臋 do bezp艂atnego usuni臋cia okre艣lonej w punkcie 9 niniejszego Regulaminu wady fizycznej Produktu, je偶eli wada ta ujawni si臋 w okresie obowi膮zywania Gwarancji Rozszerzonej i zostanie zg艂oszona Sprzedaj膮cej przez Klienta na FORMULARZU ZG艁OSZENIA REKLAMACYJNEGO, kt贸ry nale偶y wys艂a膰 Sprzedaj膮cej lub dostarczy膰 osobi艣cie najp贸藕niej ostatniego dnia obowi膮zywania Gwarancji Rozszerzonej na adres:
TVO Sp. z o.o.
Centrum Logistyczne IPS
ul. Inwestor贸w 13
39-300 Mielec
8
Sprzedaj膮ca w pierwszej kolejno艣ci podejmuje dzia艂ania zmierzaj膮ce do naprawy Produktu. Klientowi przys艂uguje 偶膮danie dostarczenia Produktu wolnego od wad, je偶eli w okresie obowi膮zywania Gwarancji Rozszerzonej dokonane zosta艂y co najmniej dwie jego naprawy, a Produkt nadal posiada wad臋 fizyczn膮.
9
Odpowiedzialno艣膰 z tytu艂u Gwarancji Rozszerzonej obejmuje tylko wady fizyczne powsta艂e z przyczyn tkwi膮cych w Produkcie. Wada fizyczna Produktu wyst臋puje, je偶eli Produkt:
a) nie ma w艂a艣ciwo艣ci, kt贸re rzecz tego rodzaju powinna mie膰 ze wzgl臋du na cel w umowie oznaczony albo wynikaj膮cy z okoliczno艣ci lub przeznaczenia;
b) zosta艂 wydany Klientowi w stanie niezupe艂nym.
10
Klient w terminie 7 (s艂ownie: siedmiu) dni od dnia zg艂oszenia Sprzedaj膮cej w spos贸b okre艣lony w punkcie 7 niniejszego Regulaminu wyst膮pienia wady fizycznej wy艣le Produkt za po艣rednictwem Poczty Polskiej op艂acaj膮c koszt przesy艂ki lub dostarczy Produkt osobi艣cie 鈥 na adres wskazany w punkcie 7 niniejszego Regulaminu. Koszt przesy艂ki po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji zostanie zwr贸cony Klientowi przekazem pocztowym lub na rachunek bankowy wskazany przez Klienta. W przypadku gdy Klient dokona wysy艂ki za po艣rednictwem innego dor臋czyciela (kuriera), Sprzedaj膮ca zwraca koszt wysy艂ki wy艂膮cznie do wysoko艣ci wynikaj膮cej z cennika Poczty Polskiej.
11
Klient jest obowi膮zany dostarczy膰 Produkt w opakowaniu fabrycznym lub innym gwarantuj膮cym bezpieczne jego dostarczenie. Ponadto do obowi膮zk贸w Klienta nale偶y przedstawienie dowod贸w wskazuj膮cych na wyst膮pienie wady fizycznej, je偶eli te dowody Klient posiada
12
Sprzedaj膮ca zobowi膮zuje si臋 wykona膰 obowi膮zki wynikaj膮ce z niniejszej Gwarancji Rozszerzonej w terminie 14 (s艂ownie: czternastu) dni od dnia dostarczenia Produktu.
13
Niebezpiecze艅stwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu od dnia jego wydania Sprzedaj膮cej do dnia jego odebrania przez Klienta ponosi Sprzedaj膮ca.
14
Sprzedaj膮ca wykonuj膮c czynno艣ci w ramach Gwarancji Rozszerzonej realizuje przesy艂ki pocztowe jedynie w granicach geograficznych Rzeczypospolitej Polskiej. Klient w Formularzu Zg艂oszenia Reklamacyjnego jest obowi膮zany poda膰 adres na terytorium Polski.
10
Zakresem Gwarancji Rozszerzonej nie s膮 obj臋te wady:
a) powsta艂e w trakcie wadliwej instalacji Produktu;
b) powsta艂e wskutek niew艂a艣ciwego pod艂膮czenia Produktu do sieci elektrycznej, gazowej lub wodno-kanalizacyjnej;
c) b臋d膮ce nast臋pstwem jakichkolwiek zak艂贸ce艅 funkcjonowania sieci elektrycznej, gazowej lub wodno-kanalizacyjnej, klimatyzacyjnej, wentylacyjnej, telekomunikacyjnej, odgromowej, internetowej, alarmowej;
d) powsta艂e wskutek u偶ytkowania Produktu w spos贸b niezgodny z instrukcj膮 obs艂ugi;
e) powsta艂e na skutek uszkodze艅 fizycznych Produktu, takich jak mi臋dzy innymi: od艂amanie, ukruszenie b膮d藕 zgniecenie 鈥 niezale偶nie od przyczyny;
f) powsta艂e wskutek niezgodnych z zaleceniami producenta test贸w b膮d藕 konserwacji;
g) powsta艂e wskutek u偶ywania dodatkowego wyposa偶enia innego ni偶 zalecane przez producenta;
h) b臋d膮ce nast臋pstwem napraw dokonywanych przez osoby do tego nieupowa偶nione;
i) b臋d膮ce nast臋pstwem zwyk艂ego zu偶ycia Produktu, to jest miedzy innymi: rdzy, korozji, oksydacji, przetarcia materia艂u, przetarcia szycia;
j) spowodowane przez wilgo膰, ple艣艅, obecno艣膰 grzyba, utlenianie, obecno艣膰 kurzu, dzia艂anie promieni s艂onecznych, skrajne temperatury, susz臋, a tak偶e b臋d膮ce nast臋pstwem nieprawid艂owej wentylacji;
k) polegaj膮ce na deformacji lub odbarwieniu element贸w z tworzyw sztucznych;
l) powsta艂e wskutek samodzielnego zmodyfikowania Produktu;
m) gdy dosz艂o do utraty lub zagini臋cia Produktu, tak偶e wskutek kradzie偶y b膮d藕 zagubienia Produktu;
n) polegaj膮ce na utracie danych lub oprogramowania Produktu;
o) polegaj膮ce na utracie lub uszkodzeniu jedynie baterii Produktu;
p) polegaj膮ce na utracie lub uszkodzeniu akcesori贸w dodatkowych nieb臋d膮cych na wyposa偶eniu zestawu oryginalnego Produktu, mi臋dzy innymi takich jak: zestaw s艂uchawkowy, modem, antena, kable, 艂adowarka, dodatkowe baterie;
q) spowodowane dzia艂aniem ognia i nast臋puj膮cych 偶ywio艂贸w i zjawisk pogodowych: trz臋sienia ziemi, powodzi, huraganu, tr膮by powietrznej, nag艂ej zmiany temperatury;
r) powsta艂e wskutek oddzia艂ywania deszczu, 艣niegu, gradu lub wiatru w nast臋pstwie pozostawienia Produktu poza zamkni臋tym pomieszczeniem, chyba 偶e zgodnie z przeznaczeniem oraz opisem b膮d藕 instrukcj膮 obs艂ugi Produktu uzasadnione i dopuszczalne jest u偶ywanie go w takich warunkach;
s) powsta艂e w nast臋pstwie pozostawienia Produktu w miejscu podwy偶szonego ryzyka, takim jak miedzy innymi: pod艂oga i parapet okienny w s膮siedztwie otwartego okna, chyba 偶e zgodnie z przeznaczeniem oraz opisem b膮d藕 instrukcj膮 obs艂ugi Produktu uzasadnione jest posadowienie go w takim miejscu;
t) powsta艂e w wyniku zalania spowodowanego u偶ytkowaniem lub pozostawieniem Produktu w miejscach o du偶ej wilgotno艣ci, takich jak miedzy innymi: 艂azienki, sauny, baseny, fontanny lub bezpo艣rednio s膮siaduj膮cych ze zbiornikami wodnymi, o ile wada powsta艂a wskutek pozostawienia lub u偶ywania w wy偶ej wymienionych miejscach lub urz膮dzeniach, w tym gdy kontakt z wod膮 b膮d藕 par膮 wodn膮 powsta艂 w wyniku dzia艂ania u偶ytkownika lub osoby trzeciej. Niniejsze wy艂膮czenie, za wyj膮tkiem kontaktu z wod膮, nie dotyczy Produktu, kt贸ry zosta艂 przystosowany przez producenta do pracy w miejscach lub urz膮dzeniach o du偶ej wilgotno艣ci;
u) powsta艂e w wyniku nieszcz臋艣liwego wypadku, tak偶e w przypadku, gdy Klient nie jest w stanie poda膰 okoliczno艣ci wypadku;
v) spowodowane przez insekty lub gryzonie; w) powsta艂e wskutek dzia艂a艅 wojennych, stanu wojennego, stanu wyj膮tkowego, zamieszek, wybuchu nuklearnego, strajk贸w, lokaut贸w oraz akt贸w terroryzmu i sabota偶u, a tak偶e konfiskaty, nacjonalizacji, przetrzymywania lub zarekwirowania mienia przez w艂adze;
x) powsta艂e wskutek dzia艂ania energii j膮drowej lub ska偶enia radioaktywnego;
y) za kt贸re, na mocy przepis贸w prawa lub postanowie艅 umowy (miedzy innymi gwarancja jako艣ci, r臋kojmia) jest odpowiedzialny producent, sprzedawca lub punkt naprawczy;
z) obj臋te szczeg贸艂owymi w艂膮czeniami producenta okre艣lonymi w instrukcji obs艂ugi lub karcie gwarancyjnej Produktu;
16
W razie sygnalizowania przez kt贸rekolwiek urz膮dzenie ostrzegawczo-sygnalizacyjne lub kontrolno-pomiarowe wyst膮pienia jakichkolwiek usterek lub nieprawid艂owo艣ci, Klient zobowi膮zany jest do natychmiastowego zatrzymania pracy Produktu oraz post臋powania zgodnego z zaleceniami zawartymi w instrukcji obs艂ugi lub karcie gwarancyjnej Produktu
17
Zabronione jest dokonywanie w Produkcie jakichkolwiek zmian.
18
W przypadku wyst膮pienia wady fizycznej uniemo偶liwiaj膮cej dokonanie naprawy Produktu (nieobj臋tej wy艂膮czeniami wymienionymi w punkcie 15 niniejszego Regulaminu) Sprzedaj膮ca wymienia Produkt na nowy.
19
Sprzedaj膮ca pokrywa wy艂膮cznie koszty naprawy ustalone na dzie艅 wyst膮pienia wady fizycznej, niezb臋dne do przywr贸cenia prawid艂owego dzia艂ania Produktu.
20
Koszty wymiany materia艂贸w eksploatacyjnych, takich jak miedzy innymi: oleje, filtry oraz p艂yny, pokrywane s膮 przez Sprzedaj膮c膮 wy艂膮cznie w przypadku, gdy ich wymiana (w ca艂o艣ci lub w cz臋艣ci) jest niezb臋dna z powodu wyst膮pienia wady fizycznej elementu Produktu obj臋tego Gwarancj膮 Rozszerzon膮.
21
Koszty naprawy lub wymiany obudowy Produktu w ramach Gwarancji Rozszerzonej pokrywane s膮 wy艂膮cznie w przypadku, gdy ich uszkodzenie nast膮pi艂o w wyniku wyst膮pienia wady fizycznej elementu Produktu obj臋tego Gwarancj膮 Rozszerzon膮.
22
Wysoko艣膰 koszt贸w naprawy Produktu nie mo偶e by膰 wy偶sza ni偶 warto艣膰 Produktu, kt贸ra stanowi maksymalny limit odpowiedzialno艣ci Sprzedaj膮cej w ramach Gwarancji Rozszerzonej. W takim przypadku nast膮pi wymiana Produktu na nowy.
23
Je偶eli osoba wyst臋puj膮ca z roszczeniem nie zgadza si臋 z ustaleniami Sprzedaj膮cej co do odmowy zaspokojenia roszczenia, mo偶e z艂o偶y膰 w terminie 14 (s艂ownie: czternastu) dni od dnia dor臋czenia stanowiska odmawiaj膮cego uznania reklamacji na pi艣mie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Sprzedaj膮c膮. Wniosek nale偶y wys艂a膰 na adres:
TVO Sp. z o.o.
Dzia艂 Reklamacji
ul. Inwestor贸w 13
39-300 Mielec
24
Stanowisko Sprzedaj膮cej odno艣nie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy jest przesy艂ane Klientowi w terminie 30 (s艂ownie: trzydziestu) dni pisemnie na adres wskazany we wniosku.
25
Wyst膮pienie wady fizycznej podczas trwania Gwarancji Rozszerzonej, poci膮gaj膮ce za sob膮 napraw臋 Produktu lub wymian臋 Produktu na nowy, nie powoduje przed艂u偶enia okresu obowi膮zywania Gwarancji Rozszerzonej.