§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem https://tvokazje.pl, dalej jako „Sklep Internetowy”.
 2. Sprzedającym, zwanym również Usługodawcą, jest TVO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni 81-366 przy ul. Batorego 28-32, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000508462, NIP 9581665816, REGON 222079828. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy pod następującym numerem telefonu: 58 880 83 30, lub pod następującym adresem
  e-mail: kontakt@tvokazje.pl
 3. Korzystanie z usługi biuletynu informacyjnego (Newsletter), w tym zawarcie umowy, wymaga posiadania przez Klienta następujących urządzeń końcowych i systemu teleinformatycznego: laptopa, komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu, dostępu do poczty elektronicznej, przeglądarki internetowej i aktywnego adresu poczty elektronicznej.

§2 PRZEDMIOT USŁUGI NEWSLETTER

 1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Usługodawcę na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości zawierających informacje dotyczące oferty (w tym promocji) Sklepu Internetowego.
 2. Korzystanie z usługi Newsletter jest możliwe po udostępnieniu co najmniej swojego adresu poczty elektronicznej w odpowiednim polu w Serwisie lub zaznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru w celu otrzymywania informacji handlowych.
 3. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter.
 4. Poszczególne wiadomości wysyłane w ramach usługi Newsletter stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody Usługodawcy może stanowić naruszenie prawa.
 5. Usługa Newsletter jest bezpłatna i zawarta na czas nieoznaczony.

§3 WARUNKI KORZYSTANIA

 1. Z usługi Newsletter może korzystać każdy Klient, który na Stronie Internetowej na dedykowanym banerze lub w części dotyczącej Newsletter poda swój adres poczty elektronicznej, a następnie kliknie przycisk „Zapisz się”. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie podanego adresu poczty elektronicznej do Usługodawcy oraz uruchomienie świadczenia usługi Newsletter.
 2. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy. Wypowiedzenie umowy o korzystanie z tej usługi następuje poprzez kliknięcia na dole strony ostatniego otrzymanego od TVOKAZJE Newsletteru w link „ANULUJ SUBSKRYPCJĘ”
 3. Usługodawca może zawiesić bądź zakończyć świadczenie usługi Newsletter po uprzednim poinformowaniu Klientów na podane przez nich adresy poczty elektronicznej.
 4. Usługodawca ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu poczty elektronicznej podanego przez Klienta.

§4 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usługi Newsletter.
 2. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale konieczne do świadczenia usługi Newsletter.
 3. Usługodawca umożliwia Klientom korzystanie z usługi Newsletter w sposób anonimowy w sytuacji, gdy podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej nie pozwala na identyfikację Klienta, a Klient nie podał Usługodawcy innych danych osobowych.
 4. Usługodawca zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym żądania wydania ich kopii, żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych oraz rezygnacji z usługi Newsletter, przenoszenia swoich danych osobowych, na przykład do innego administratora, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane osobowe przechowywane są do czasu wycofania zgody na otrzymywanie usługi Newsletter, a po tym okresie na podstawie uzasadnionego interesu administratora (na przykład obrona przed roszczeniami).
 6. Dane osobowe dotyczące Klienta są chronione przez Usługodawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia, utraty lub nieuprawnionej modyfikacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
 7. Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych, w tym informacje o prawach osoby, której dane dotyczą dostępne jest w Polityce Prywatności.

§5 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Usługobiorca może zgłaszać zastrzeżenia związane z usługą Newsletter w formie reklamacji.
 2. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
 3. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter należy składać na adres poczty elektronicznej kontakt@tvokazje.pl, lub pisemnie na adres Usługodawcy wskazany w § 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
 4. W reklamacji prosimy podać dane osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko, dane kontaktowe), a także opis przyczyny uzasadniającej reklamację.

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 czerwca 2019 roku.
 2. Prawem właściwym jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.