Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. (RODO) informujemy, że TVO Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni jest administratorem Pana/Pani danych osobowych. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych następuje w sposób zgodny z prawem, gwarantujący ich należyte bezpieczeństwo. W ramach strony internetowej używana jest technologia plików „cookies”, która w szczególności jest wykorzystywana w celu analizowania ruchu na stronie, a także do personalizowania treści, które mogą być do Pana/Pani kierowane. Jeśli Pan/Pani nie wyraża na to zgody, można wyłączyć obsługę cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Nie zmieniając ustawień, akceptują Państwo zapisywanie plików „cookies” przez przeglądarkę. Więcej informacji na ten temat w: Polityce prywatności i Polityce plików cookies.

SPIS TREŚCI

I  REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

II  POLITYKA PRYWATNOŚCI

III  POLITYKA PLIKÓW COOKIES

IV GWARANCJA

I REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.tvokazje.pl.

Sprzedającym, zwanym również Usługodawcą, jest TVO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni 81-366 przy ul. Batorego 28-32, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000508462, NIP 9581665816, REGON 222079828.

Kontakt z Usługodawcą jest możliwy pod następującym numerem telefonu: 58 880 83 30, lub pod następującym adresem e-mail: kontakt@tvokazje.pl

§1 Definicje

Klient: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje zamówienia w Sklepie Internetowym.

Konsument: Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w sklepie internetowym www.tvokazje.pl w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto: strona w Sklepie Internetowym, na której Klient po zalogowaniu może składać zamówienia na Produkty, przeglądać historię dotychczasowych zamówień, ma dostęp do swoich danych osobowych i może je modyfikować.

Regulamin: niniejszy regulamin określający zasady sprzedaży Produktów w Sklepie Internetowym przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

Sklep Internetowy: serwis i sklep internetowy prowadzony przez TVO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, działający pod adresem www.tvokazje.pl.

Sprzedający/Usługodawca/Sprzedający: TV Okazje jako podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w Regulaminie.

Produkty: towary, które można zamawiać za pośrednictwem Sklepu Internetowego zgodnie z Regulaminem.

Umowa Sprzedaży: umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy - Kodeks cywilny zawarta pomiędzy Usługodawcą/Sprzedającym a Klientem z wykorzystaniem Sklepu Internetowego.

Zamówienie: oświadczenie woli Klienta określające rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

TV Okazje: TVO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni 81-366 przy ul. Batorego 28-32, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000508462, NIP 9581665816, REGON 222079828.

§2 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego.

2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptowanie jego postanowień.

3. TV Okazje świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi:

- Umożliwianie nabywania Produktów znajdujących się w Sklepie Internetowym,

- Udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w Sklepie Internetowym,

- Dostarczanie informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną.

4. Wszystkie Produkty oferowane przez Sklep Internetowy są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

5. Korzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego wymaga spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta następujących minimalnych wymagań technicznych: przeglądarka internetowa Internet Explorer (ver. 10), Google Chrome (ver. 14) oraz Mozilla Firefox (ver. 11) lub nowszej z włączoną obsługą aplikacji JavaScript. Minimalna rozdzielczość ekranu 320 x 240 (4:3) pikseli.

6. Podczas korzystania ze Sklepu Internetowego Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności treści naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, oraz treści naruszających ogólnie przyjęte normy społeczne, jak również Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści powodujących zakłócenie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych.

7. Sprzedający dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego były na najwyższym poziomie, jednakże Sprzedający nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego.

8. Sprzedający wykorzystuje pliki Cookies w celach określonych w Polityce Plików Cookies. Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu Cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu Internetowego nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików Cookies, powinien w dowolnym momencie zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki właściwą opcję dotyczącą odrzucania plików Cookies. Szczegółowe regulacje dotyczące wykorzystywania plików Cookies znajdują się w Polityce Cookies.

9. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego TV Okazje w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu, znaki towarowe Sprzedającego oraz producentów Produktów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedającemu lub podmiotom, z którymi Sprzedający zawarł stosowne umowy.

10. Klient ma dostęp do Regulaminu nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.tvokazje.pl. Sprzedający udostępnia niniejszy regulamin w formacie PDF umożliwiającym jego zapisanie na trwałym nośniku na urządzeniu Klienta.

11. Strona internetowa www.tvokazje.pl jest administrowana i redagowana przez TVO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni 81-366 przy ul. Batorego 28-32, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000508462, NIP 9581665816, REGON 222079828.

12. Rejestracja na stronie www.tvokazje.pl jest bezpłatna.

13. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie usługi elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym). Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów ze skutkiem natychmiastowym, poprzez złożenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy na adres e-mail: kontakt@tvokazje.pl, albo w formie pisemnej na adres: TVO sp. z o.o., ul. Batorego 28-32, 81-366 Gdynia. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta z ważnych przyczyn, do których w szczególności należy naruszenie przez Klienta któregokolwiek z postanowień ust. 6 niniejszego paragrafu z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, przesyłając Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na adres e-mail Klienta. Realizacja zamówień Produktów złożonych do chwili rozwiązania umowy podlega postanowieniom niniejszego Regulaminu. W przypadku wystąpienia wyżej wskazanego przypadku określonego w ust. 6, TV Okazje ma prawo – niezależnie od wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną – do zablokowania możliwości korzystania z Konta Klientowi, który dostarcza treści niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności treści naruszające dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, oraz treści naruszające ogólnie przyjęte normy społeczne, jak również treści powodujące zakłócenie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych.

14. Korzystanie z funkcjonalności strony www.tvokazje.pl jest dobrowolne.

§3 Składanie zamówień

1. TV Okazje prowadzi w Sklepie Internetowym sprzedaż detaliczną Produktów przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość. Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową www.tvokazje.pl. Katalog Produktów znajduje się na stronie www.tvokazje.pl. Produkty można również zamówić:

- przez całą dobę przy pomocy poczty elektronicznej, wysyłając e-mail na adres kontakt@tvokazje.pl lub dzwoniąc na numer 58 880 83 30

- zamawianie Produktów w Sklepie Internetowym składa się z pięciu głównych etapów:

1. Wybór Produktów,

2. Wybór opcji dostawy,

3. Złożenie Zamówienia,

4. Potwierdzenie złożenia Zamówienia i przyjęcie Zamówienia do realizacji,

5. Płatność.

2. Wszystkie ceny Produktów w Sklepie Internetowym są cenami brutto podanymi w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług VAT w stawce obowiązującej w momencie składania Zamówienia. Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy. Koszty dostawy są wskazane w trakcie wybierania Produktów i dodane do ceny Produktów podczas składania Zamówienia. Przed zatwierdzeniem Zamówienia Klient może również samodzielnie sprawdzić koszty dostawy na stronie www.tvokazje.pl w zakładce „Zwroty, reklamacje i koszt dostawy”. Całkowita wartość Zamówienia jest prezentowana w sposób wyraźny i jednoznaczny bezpośrednio przed złożeniem przez Klienta Zamówienia.

3. W celu realizacji Zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających jego realizację, tj. prawidłowo podaje dane kontaktowe, w tym adres, na który Sprzedawca wyśle zakupiony Produkt/Produkty (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeżeli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia. W przypadku anulowania Zamówienia, jeśli zapłata za przedmiot Zamówienia została dokonana z góry, Sprzedający zwróci Klientowi zapłaconą kwotę zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

4. Złożenie przez Klienta Zamówienia drogą telefoniczną wiąże się z koniecznością poniesienia przez niego kosztów połączenia telefonicznego. Opłaty te nie są pobierane przez Sprzedającego, ale przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego, z którego usług korzysta Klient. Koszt połączenia naliczany jest według taryf operatora usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta Klient.

§ 4 Kupony rabatowe i ich wykorzystywanie

1. Kupony rabatowe to bony z kodami uprawniającymi do zniżki, które nie są w sprzedaży, są wydawane w ramach prowadzonych kampanii marketingowych i mają określony okres ważności.

2. Jeden kupon rabatowy można wykorzystać tylko w ramach jednego zamówienia, w określonym czasie i tylko przy zakupie Produktów nieprzecenionych lub wyłącznie Produktów wskazanych przez Sprzedającego. Kupony rabatowe nie łączą się z innymi kuponami i akcjami promocyjnymi prowadzonymi przez TVO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W przypadku chęci zakupu kilku Produktów, przecenionych i nieprzecenionych (lub wskazanych przez Sprzedającego jak wyżej), kupon rabatowy obniża cenę wyłącznie Produktów nieprzecenionych/wskazanych przez Sprzedającego. Kupony rabatowe mogą być powiązane z minimalną wartością zakupu.

2. Kupon rabatowy uprawnia do obniżenia ceny Produktu/Produktów nieprzecenionych wskazanych przez Sprzedającego jak wyżej maksymalnie o 99% wartości poszczególnego Produktu. Kupon rabatowy nie może zostać wypłacony gotówką. Kupon nie jest oprocentowany.

3. Zwrot kuponu rabatowego nie przysługuje, kiedy Produkt/Produkty zostaną całkowicie lub częściowo zwrócone.

4. Kupony rabatowe mogą zostać wykorzystane jedynie przed zakończeniem składania danego zamówienia. Wykorzystanie późniejsze nie jest możliwe.

5. Postanowienia § 4 w powyższej treści obowiązują od dnia 3 października 2018 r.

§ 5 Realizacja Zamówień

1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi poprzez złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym oraz potwierdzenia jego przyjęcia przez TV Okazje.

2. Klient składa Zamówienie, dokonując wyboru Produktu i umieszczając je w „koszyku”.

3. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia otrzyma on automatyczną odpowiedź ze Sklepu Internetowego potwierdzającą złożenie Zamówienia na wskazany adres e-mail.

4. Potwierdzając przyjęcie Zamówienia TV Okazje podaje Klientowi numer, przedmiot i wartość zamówienia, w tym koszty dostawy.

5. Płatności w Sklepie Internetowym można dokonać:

- gotówką przy odbiorze Produktu (dalej zwane „za pobraniem”),

- przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego nr 55 1240 1040 1111 0010 6343 8928,

- za pośrednictwem elektronicznego systemu realizacji transakcji płatniczych on-line PayU: szybkim przelewem, kartą kredytową i płatniczą (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro).

6. W przypadku wyboru formy płatności przelewem, płatność powinna być dokonana w ciągu 7 dni roboczych na konto bankowe wskazane w wiadomości e-mail potwierdzającej złożone Zamówienie. W przypadku wyboru formy płatności kartą płatniczą bądź kredytową, karty obciążane są w ciągu 24 godzin od złożenia Zamówienia.

7. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

8. Produkt jest wysyłany po otrzymaniu zapłaty, a w przypadku płatności dokonywanej kartą płatniczą termin dostawy liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.

9. Jednakże po wyborze przez Klienta opcji płatności „za pobraniem” należność za Zamówienie należy uiścić podczas odbioru Produktu po dostarczeniu przez firmę kurierską.

10. Sprzedający nie stosuje domyślnych opcji z ukrytymi płatnościami.

11. Dostawa Produktu odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej.

12. Koszty dostawy zależą od wartości zamówienia oraz wagi i wymiarów paczki. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w Zamówieniu sposób.

13. Aktualny cennik zawierający informacje o kosztach dostawy dostępny jest w zakładce „Koszt i czas dostawy”.

14. Wszelkie płatności między stronami następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich.

15. Rezygnacja z realizacji lub modyfikacja Zamówienia jest możliwa do momentu wysyłki towaru.

16. Wprowadzenie zmian w Zamówieniu możliwe jest poprzez kontakt ze Sprzedającym kontakt@tvokazje.pl (np. z działem obsługi klienta telefonicznie 58 880 83 30, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej kontakt@tvokazje.pl).

17. Na każdy sprzedany Produkt wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT.

18. Realizacja Zamówienia następuje najpóźniej w terminie 30 dni po złożeniu przez Klienta Zamówienia i uzyskaniu potwierdzenia złożenia Zamówienia zgodnie z ust. 3.

19. Jeżeli Sprzedający nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że Produkt nie jest dostępny, niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od zawarcia umowy zawiadamia o tym Klienta oraz zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

20. W przypadku przejściowej niemożności realizacji Zamówienia w terminie określonym w niniejszym Regulaminie z uwagi na czasowy: brak zamówionego Produktu lub zamówionej ilości Produktu, Sprzedający telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej powiadomi niezwłocznie Kupującego o tej okoliczności proponując inny termin realizacji Zamówienia. Klient jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji Zamówienia. Sprzedający w takim przypadku zwróci Klientowi całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

§6 Odstąpienie od umowy

1. W okresie 14 dni od dnia doręczenia Produktu, Klient, który jest Konsumentem, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne pisemne oświadczenie zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot Produktu powinien nastąpić, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, a produkt powinien być nienaruszony i nieużywany. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

2. Prawo odstąpienia od umowy Klient, który jest Konsumentem może wykonać poprzez przesłanie załączonego do niniejszego Regulaminu, wypełnionego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, bądź złożyć jakiekolwiek inne pisemne jednoznaczne oświadczenie, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.

3. Zwracany produkt w ramach ustawowego prawa odstąpienia od umowy powinien być przesłany na koszt Klienta na adres:

TVO Sp. z o.o.

Centrum Logistyczne IPS 

ul. Inwestorów 13

39-300 Mielec


4. Zwrot zapłaty za Produkt i kosztów dostawy Produktu poniesionych przez Klienta, który jest Konsumentem przy zakupie nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, a w wypadku jego niewskazania, zwrot nastąpi w formie przekazu pocztowego na adres Klienta podany przy składaniu Zamówienia. Jeżeli Konsumentowi nie zostanie zaproponowane, że TV Okazje sam odbierze rzecz od Konsumenta, TV Okazje może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi   wcześniej. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

5. Prawo odstąpienia od umowy w okresie 14 dni od doręczenia Produktu nie przysługuje Klientowi, który jest Konsumentem w odniesieniu do umów:

• świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed   rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

• w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

• w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

• w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

• w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

• w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

• dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

• zawartej w drodze aukcji publicznej;

• świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

• dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

6. W przypadku Klientów nieposiadających statusu konsumenta zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

§7 Procedura reklamacji i warunki korzystania z gwarancji

1. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, jego autoryzowanych przedstawicieli, importera lub Sprzedającego. Uprawnienia wynikające z gwarancji należy wykonywać zgodnie z zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej warunkami gwarancji określonymi przez producentów Produktów, ich autoryzowanych przedstawicieli lub Sprzedającego. Wszelkie roszczenia gwarancyjne mogą być zgłaszane gwarantom we wskazanej w karcie gwarancyjnej sieci serwisowej bądź za pośrednictwem Działu Obsługi TV Okazje lub osobiście w serwisie z Sprzedającego pod adresem: Centrum Logistyczne IPS, ul. Inwestorów 13, 39-300 Mielec. Sprzedający udziela gwarancji na terenie Rzeczypospolitej Polski wyłącznie na zasadach i warunkach określonych w dołączonej do Produktu oraz dostępnej na stronie internetowej www.tvokazje.pl w zakładce: „Zwroty i Reklamacje” karcie gwarancyjnej.

2. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. Sprzedający ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

3. Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). W przypadku stwierdzenia wady Produktu Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 lat od daty doręczenia Produktu i jednego roku od daty stwierdzenia wady Produktu.

4. W sytuacji wystąpienia wady Klient może złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi i zażądać:

a. naprawy Produktu,

b. wymiany Produktu na wolny od wad,

c. obniżenia ceny Produktu,

d. odstąpienia od Umowy, o ile wada jest istotna.

5. Wybór żądania zależy od Klienta. Sprzedający jest uprawniony pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale może to się odbyć z uwzględnieniem okoliczności takich jak:

a. łatwość i szybkość wymiany Produktu na nowy,

b. charakter wady – istotna czy nie istotna,

c. to, czy Produkt był wcześniej reklamowany.

6. Jeżeli Klient żąda wymiany Produktu lub jego naprawy, Sprzedający może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że rozwiązanie wskazane przez Klienta byłaby niemożliwa do zrealizowania dla Sprzedającego albo w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym (Klientem) jest przedsiębiorca, Sprzedający może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

7. W przypadku stwierdzenia wady Klient powinien odesłać reklamowany Produkt wraz z informacją o przyczynie reklamacji na adres:

TVO Sp. z o.o.

Centrum Logistyczne IPS 

ul. Inwestorów 13

39-300 Mielec


Wzór zgłoszenia reklamacji znajduje się na stronie www.tvokazje.pl w zakładce: „Zwroty i Reklamacje”. Formularz stanowi jedynie przykład, z którego, chcąc złożyć reklamację, Klient nie musi korzystać, ani się nim kierować. Wskazane jest jednak aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Sprzedającemu dowód zakupu Produktu. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód. Koszty poniesione przez Klienta związane z odesłaniem reklamowanego Produktu zostaną zwrócone przez Sprzedającego.

8. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedający w rozsądnym czasie wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sprzedający zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

9. Klient nabywający Produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedającemu za nabycie danego Produktu.

10. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez Klienta uprawnień z gwarancji bieg terminu na wykonanie uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Sprzedającego o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy od Gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

11. TV Okazje podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu Internetowego. Zgłoszona przez Klienta reklamacja dotycząca nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego powinna zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji konta Klienta lub w formularzu zamówienia oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres, który jest inny niż adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji konta Klienta lub w formularzu zamówienia, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie czternastu dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Sprzedającego. O sposobie rozpatrzenia   reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

§8 Dane osobowe

1. Dane osobowe podane przez Klienta w procesie rejestracji lub składania Zamówienia dla celów realizacji umowy sprzedaży są przetwarzane przez TVO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni 81-366 przy ul. Batorego 28-32, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000508462, NIP 9581665816, REGON 222079828, która jest administratorem danych osobowych. Dane osobowe są chronione zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celach marketingowych, w tym w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.

2. Klienci Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, ich przenoszenia, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie ich przetwarzania niezgodnie z prawem, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

3. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej www.tvokazje.pl, w części poświęconej Polityce prywatności.

§9 Zmiana Regulaminu

1. TV Okazje zastrzega prawo zmiany postanowień Regulaminu m.in. w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość, jak również w przypadku zmiany oferty Sklepu Internetowego dotyczącej usług lub zmiany oferty Sprzedającego zamieszczanej na stronie Sklepu Internetowego, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do oferty. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedającego na stronie www.tvokazje.pl. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo powiadomieni przez Sprzedającego o zmianie Regulaminu, poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej, wskazanej przez nich w formularzu rejestracyjnym nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie wiązać Klienta, który zarejestrował Konto w Sklepie Internetowym, o ile w przypadku braku   akceptacji zmian Regulaminu Klient nie oświadczy Sprzedającemu w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu – o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta w sposób wskazany w § 2 ust. 13 niniejszego Regulaminu.

2. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.

§10 Postanowienia końcowe

1. Uznanie poszczególnych postanowień Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych jego postanowień. W miejscu nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego postanowienia.

2. Informacje o Produktach prezentowanych na stronie internetowej www.tvokazje.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

3. Umowa Sprzedaży może być zawarta wyłącznie w języku polskim.

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta , ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

5. Spory wynikające ze stosowania Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów miedzy Sklepem Internetowym a Klientami będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości miejscowej i rzeczowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.

6. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy właściwym terenowo Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji

Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich” (Strona główna > Konsumenci > Instytucje Konsumenckie > Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich).

7. Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Klient kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny ma możliwość zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju w ilości odpowiadającej liczbie zakupionego Produktu Sprzedającemu na adres: Centrum Logistyczne IPS, ul. Inwestorów 13, 39-300 Mielec. Koszty przesyłki zużytego sprzętu ponosi Klient.

8. Regulamin w niniejszej wersji wchodzi w życie z dniem 3 października 2018 roku.

ZAŁĄCZNIK nr 1 - WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

II POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO www.tvokazje.pl


§1 Informacje ogólne.

1. Niniejsza Polityka prywatności Sklepu Internetowego www.tvokazje.pl jest skierowana do użytkowników Sklepu internetowego i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych, prawa i obowiązki użytkownika oraz zabezpieczenie danych osobowych. Brak akceptacji przez użytkownika niniejszej Polityki prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z usług Sklepu internetowego, w tym składania zamówień. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z zawarciem i realizacją umowy Stron.

2. Regulamin Sklepu internetowego jest dostępny w zakładce: Regulamin Sklepu Internetowego.

3. Polityka prywatności stanowi integralną część Regulaminu Sklepu internetowego, a znajdujące się w Regulaminie definicje mają odpowiednie zastosowanie do niniejszej Polityki prywatności.

4. Administratorem danych osobowych użytkowników zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej: „RODO” jest TVO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (81-366), przy ul. Batorego 28-32 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000508462, REGON: 222079828, NIP: 9581665816.

5. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt na adres e-mail: iod@tvo.pl

6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

- Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

- Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. "ciasteczka").

- Poprzez gromadzenie logów serwera www przez administratora sklepu

7. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz niezautomatyzowany.

8. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, w stosunku do których Komisji Europejskiej stwierdziła, iż spełniają odpowiedni stopień ochrony lub spełniających odpowiedni poziom ochrony danych osobowych określony w RODO.

9. Użytkownikowi służy prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna on, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO

§2 Cel zbierania danych osobowych.

1. Wszelkie dane osobowe podane przez użytkownika będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji zamówienia oraz korzystania z indywidualnego konta użytkownika zgodnie z treścią Regulaminu Sklepu internetowego, w tym do zapewnienia kontaktu pomiędzy użytkownikiem a Administratorem, a także w celach określonych w ust. 4 poniżej.

2. W zależności od udzielenia przez użytkownika w sposób wyraźny uprzedniej zgody podane dane osobowe, w tym w szczególności adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego może posłużyć do przesyłania przez Administratora bezpłatnych wiadomości zawierających informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Administrator ma także możliwość gromadzenia danych statystycznych w celu poznania częstotliwości oraz sposobu korzystania przez użytkowników z jego strony internetowej. Powyższe informacje będą przechowywane przez Administratora i wykorzystywane jedynie dla celów wewnętrznych, w szczególności dla sporządzenia analiz rynku.

4. Dane podane przez użytkownika Administrator wykorzystuje do:

• świadczenia usług i zapewnienia stosownej obsługi Użytkownika,

• realizacji Zamówienia, zawarcia oraz wykonania Umowy Sprzedaży, lub umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar,

• przyjmowania i rozpatrywania zastrzeżeń oraz zapytań Użytkowników,

• wsparcia, realizacji procesów płatności,

• dostosowania, pomiaru i ulepszania usług Sklepu Internetowego,

• prowadzenia działań marketingowych przez Administratora oraz zaufane podmioty trzecie, których lista jest dostępna pod adresem ... i która będzie aktualizowana na bieżąco przez Administratora.

§3 Informacje w formularzach.

1. Administrator zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

2. Administrator może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

3. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, w tym w szczególności w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.

4. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Administrator w tym zakresie współpracuje.

§4 Informacja o plikach cookies.

Wszelkie informacje dotyczące zasad korzystania z plików cookies dostępne są na naszej stronie w zakładce: Polityka Plików Cookies.

 

§5 Logi serwera.

1. Administrator zbiera informacje dotyczące korzystania ze Sklepu internetowego przez jego użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te Administrator wykorzystuje w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną WWW. Adres IP jest wykorzystywany przez Administratora nadto w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających witrynę.

2. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

3. Na podstawie uzyskanych w podany wyżej sposób informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim, współpracującym z Administratorem. Obejmują one informacje o oglądalności serwisu i nie zawierają danych osobowych danego użytkownika Sklepu Internetowego.

4. Administrator nadto informuje, że może zostać zobowiązany do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika Sklepu Internetowego na żądanie uprawnionych do tego - w oparciu obowiązujące przepisy prawne - organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

§6 Prawa Użytkownika

1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, ich sprostowania, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w przypadkach gdy jest to prawnie możliwe, złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie ich przetwarzania niezgodnie z prawem, - w sytuacjach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach..

2. Z chwilą zaakceptowania przez użytkownika zamówienia zmianie nie podlegają dane użyte w celu złożenia zamówienia, w tym wystawienia dokumentu księgowego.

3. Zmianie nie podlegają dane zbierane automatycznie.

4. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych użytkownik może dokonywać po zarejestrowaniu się, a następnie zalogowaniu w Sklepie internetowym przy użyciu Hasła oraz Loginu. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika, jeżeli jest to niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

5. Użytkownik w zakresie danych osobowych i celów, dla których wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych, posiada prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego przesłania pisemnie na adres Administratora danych lub na jego adres mailowy iod@tvo.pl lub złożenia za potwierdzeniem w miejscu działalności Administratora danych.

§7 Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych.

Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z RODO i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednio do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą lub uszkodzeniem.

§8 Udostępnienie danych.

1. Administrator nie udostępnia danych osobowych użytkownika osobom trzecim za wyjątkiem tych, którym powierzy przetwarzanie danych osobowych w celu i zakresie realizacji zamówień, dostarczenia usług, przyjmowania i rozpatrywania zastrzeżeń oraz zapytań użytkowników, wsparcia i realizacji procesów płatności, prowadzenia działań marketingowych, chyba, że użytkownik wyrazi wyraźną zgodę na udostępnienie danych innym osobom trzecim lub w przypadku, gdy obowiązek takiego udostępnienia wynika z przepisów prawa.

2. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

3. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłącznie za zgodą tej osoby.

4. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom nadzoru oraz organom ścigania i organom wymiaru sprawiedliwości lub innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa, gdy zachodzą ku temu okoliczności uzasadnione przepisami prawa.

5. Administrator oraz podmiot trzeci zbierający dane użytkownika w celu skorzystania z infolinii lub podmiot trzeci realizujący płatności za zamówienie, przekazuje dane użytkownika innym podmiotom, świadczącym usługi na rzecz Sklepu Internetowego, na rzecz użytkownika lub biorącym udział w procesie realizacji zamówienia bądź reklamacji na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych, w zakresie niezbędnym do wykonania wskazanych czynności. Oznacza to, że dane osobowe są powierzane m.in. kurierom, ubezpieczycielom, instytucjom finansowym, podmiotom trzecim z którymi użytkownik zawiera umowy świadczenia usług, w tym PayU S.A. oraz Poczcie Polskiej S.A.

 

§9 Postanowienia końcowe.

1. Polityka prywatności w niniejszej wersji wchodzi z życiem z dniem 3 października 2018 r.

2. Administrator będzie informował o zmianach Polityki prywatności, które mogą wynikać ze zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość, lub świadczenia przez administratora nowych usług. Administrator powiadomi użytkownika o każdorazowej zmianie Polityki prywatności, w formie informacji zamieszczanej na stronie www.tvokazje.pl.

 

III POLITYKA PLIKÓW COOKIES

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w sposób dostosowany do Państwa indywidualnych potrzeb i preferencji, w celu emisji jak najbardziej indywidualnie przygotowanej reklamy. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym, w szczególności w komputerze. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies przy pomocy ustawień przeglądarki internetowej lub urządzenia końcowego, z których Państwo korzystacie.

Niniejsza polityka dotyczy plików cookies i odnosi się do strony internetowej www.tvokazje.pl, której właścicielem jest TVO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni 81-366 przy ul. Batorego 28-32, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000508462, NIP 9581665816, REGON 222079828:

1. Przez pliki cookies (z jęz. ang. „ciasteczka”) należy rozumieć dane informatyczne (przeważnie pliki tekstowe) ściągane i przechowywane na komputerze (lub innym urządzeniu), służące do rejestrowania odwiedzin i do korzystania z witryn. Pliki te pozwalają rozpoznać komputer (lub inne urządzenie) użytkownika i odpowiednio wyświetlić witrynę, dostosowują ją jednocześnie do preferencji danego użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę witryny ich pochodzenia, czas przechowywania ich na komputerze (lub innym urządzeniu) oraz unikalny numer.

2. Pliki Cookies wykorzystywane są przede wszystkim w celu dostosowania zawartości witryn do preferencji użytkownika oraz usprawnienia korzystania z witryn. Pozwalają one na identyfikację komputera (lub innego urządzenia) użytkownika witryny i odpowiednio ją wyświetlić, pod kątem preferencji danego użytkownika. Ponadto pliki cookies mogą służyć do opracowywania statystyk danej witryny (celem identyfikacji preferencji użytkowników), utrzymywania sesji użytkowników witryn (jeżeli do korzystania z witryny konieczne jest zalogowanie się) oraz przekazywania użytkownikom treści reklamowych pod kątem ich zindywidualizowanych preferencji.

3. W ramach witryn mogą być wykorzystywane różne rodzaje plików cookies, a w szczególności:

3a/ pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach witryn;

3b/pliki cookies służące zapewnieniu bezpieczeństwa użytkownikom witryn oraz jego administratorowi;

3c /pliki cookies służące do opracowywania statystyk danej witryny;

3d/ pliki cookies umożliwiające zachowanie ustawień i personalizację interfejsu użytkownika witryny,

3e/ pliki cookies umożliwiające przesyłanie użytkownikom treści reklamowych pod kątem ich zindywidualizowanych preferencji.

4. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Dane pozostają zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

5. Przeważnie oprogramowanie służące do przeglądania witryn (tzw. przeglądarki stron „WWW”) domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na komputerze (lub innym urządzeniu). Ustawienia te mogą zostać zmienione przez użytkownika. Oprogramowanie może albo blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach oprogramowania albo informować o ich każdorazowym przesłaniu na komputer (lub inne urządzenie końcowe) użytkownika. Szczegółowe informacje w/w zakresie dostępne są standardowo w ustawieniach oprogramowania.

6. Wyłączenie stosowania plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach witryn (np.wymagających zalogowania się). Wyłączenie stosowania plików cookies nie powoduje braku możliwości wyświetlania treści zamieszczanych na witrynach.

7. W przypadku zmiany obowiązującej Polityki cookies, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższych postanowień.


IV GWARANCJA


1.    W trakcie składania Zamówienia Produktów, dla wybranych Produktów, Klient ma możliwość zakupu gwarancji dotyczącej Produktu na warunkach opisanych w niniejszym regulaminie (dalej zwanej: Gwarancją Rozszerzoną) na dodatkowy (ponad okres gwarancji jakości wynikający z dokumentu gwarancyjnego) okres, który łącznie z wyżej wskazaną gwarancją jakości wynosi 36 miesięcy albo 60 miesięcy, o czym informowany jest przez konsultantów Call Center TVO Sp. z o.o. w ramach sprzedaży teleshoppingowej lub za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.
2.    Niniejsza Gwarancja Rozszerzona nie stanowi gwarancji jakości w rozumieniu Kodeksu cywilnego udzielanej przez TVO sp. z o.o., a stanowi samodzielne zobowiązanie TVO Sp. z o.o. udzielane na warunkach podanych w niniejszym dokumencie. Gwarancja Rozszerzona również nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień nabywcy wynikających z rękojmi za wady określone w Kodeksie cywilnym.
3.    Zakupu Gwarancji Rozszerzonej należy dokonać razem z zakupem Produktów.
4.    Zakup Gwarancji Rozszerzonej jest dobrowolny.
5.    Cena Gwarancji Rozszerzonej jest określana dla każdego Produktu odrębnie.
6.    TVO Sp. z o.o., zgodnie z oświadczeniem woli Klienta, udziela Gwarancji Rozszerzonej na łączny okres (łącznie z gwarancją jakości) 36 albo 60 miesięcy od daty wydania Produktu.    
7.    W okresie trwania Gwarancji Rozszerzonej TVO Sp. z o.o. zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia określonych w pkt. 9 wad fizycznych Produktów, jeżeli wady ujawnią się w okresie trwania Gwarancji Rozszerzonej i zostaną zgłoszone TVO Sp. z o.o. przez Klienta na formularzu dostępnym pod tym linkiem, który należy odesłać wraz z Produktem lub dostarczyć osobiście na adres:

TVO Sp. z o.o.
Centrum Logistyczne IPS
ul. Inwestorów 13
39-300 Mielec

najpóźniej ostatniego dnia obowiązywania Gwarancji Rozszerzonej.

8.    TVO Sp. z o.o. w pierwszej kolejności podejmuje działania zmierzającego do naprawy Produktu, zaś Klientowi przysługuje żądanie dostarczenia Produktu wolnego od wad, jeżeli w okresie obowiązywania Gwarancji Rozszerzonej dokonane zostały co najmniej dwie jego naprawy, a Produkt nadal posiada wadę fizyczną.
9.    Odpowiedzialność z tytułu Gwarancji Rozszerzonej obejmuje tylko wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w Produkcie. Wada fizyczna Produktu występuje jeżeli:
1)  Produkt nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel
w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
2)  Produkt został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.

10.    W razie zaistnienia wad Klient dostarczy w terminie wskazanym w pkt. 16 ppkt 2) Produkt osobiście na adres wskazany w pkt 7 powyżej albo za pośrednictwem Poczty Polskiej opłacając koszt przesyłki na adres wskazany w pkt 7 powyżej, a koszt przesyłki po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji zostanie Klientowi zwrócony przekazem pocztowym lub na wskazany przez Klienta rachunek bankowy. W przypadku gdy Klient dokona wysyłki za pośrednictwem innego doręczyciela/kuriera TVO Sp. z o.o. zwraca wyłącznie koszt wysyłki do wysokości wynikającej z cennika Poczty Polskiej.
11.    TVO Sp. z o.o. zobowiązuje się wykonać obowiązki wynikające z niniejszej Gwarancji Rozszerzonej w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Produktu.
12.    Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu od dnia jego wydania TVO Sp. z o.o. do dnia jego odebrania przez nabywcę ponosi TVO Sp. z o.o..
13.    TVO Sp. z o.o. wykonując czynności w ramach Gwarancji Rozszerzonej realizuje przesyłki pocztowe, paczki itp. jedynie w granicach geograficznych Rzeczypospolitej Polskiej (Klient w formularzu, o którym mowa w pkt 7 powyżej podaje swój adres na terytorium Polski).
14.    Zakresem Gwarancji Rozszerzonej nie są objęte szkody:
1) powstałe wskutek kradzieży lub zgubienia,
2) polegające na utracie danych lub oprogramowania Produktu,
3) polegające na utracie lub uszkodzeniu jedynie baterii Produktu,
4) polegające na utracie lub uszkodzeniu akcesoriów dodatkowych nie będących na wyposażeniu zestawu oryginalnego, takich jak: zestaw słuchawkowy, modem, antena, kable, ładowarka, dodatkowe baterie, etc,
5) spowodowane działaniem ognia i następujących żywiołów: trzęsienie ziemi, nagła zmiana temperatury, powódź, huragan,
6) powstałe wskutek niewłaściwego podłączenia Produktu do sieci elektrycznej, gazowej lub wodno-kanalizacyjnej,
7) będące następstwem jakichkolwiek zakłóceń funkcjonowania sieci elektrycznej, gazowej lub wodno-kanalizacyjnej, klimatyzacyjnej, wentylacyjnej, telekomunikacyjnej, odgromowej, internetowej, alarmowej,
8) powstałe w trakcie wadliwej instalacji Produktu,
9) powstałe wskutek użytkowania Produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
10) powstałe wskutek niezgodnych z zaleceniami producenta testów bądź konserwacji,
11) powstałe wskutek używania dodatkowego wyposażenia innego niż zalecane przez producenta,
12) powstałe wskutek samodzielnego zmodyfikowania Produktu,
13) powstałe wskutek działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, zamieszek, wybuchu nuklearnego, strajków, lokautów oraz aktów terroryzmu i sabotażu, a także konfiskaty, nacjonalizacji, przetrzymywania lub zarekwirowania mienia przez władze,
14) powstałe wskutek działania energii jądrowej lub skażenia radioaktywnego,
15) będące następstwem zwykłego zużycia Produktu, np.:  rdzy, korozji, oksydacji, przetarcia materiału, przetarcia szycia, itp.
16) spowodowane przez insekty lub gryzonie,
17) będące następstwem napraw dokonywanych przez osoby do tego nieupoważnione,
18) za które, na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy (np. gwarancja jakości, rękojmia) jest odpowiedzialny producent, sprzedawca lub punkt naprawczy,
19) spowodowane przez wilgoć, pleśń, obecność grzyba, utlenianie, obecność kurzu, działanie promieni słonecznych, bądź     skrajnych temperatur, a także szkody związane z suszą, bądź będące następstwem nieprawidłowej wentylacji,
20) deformacji lub odbarwień elementów z tworzyw sztucznych,
21) powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku, także w przypadku, gdy Klient nie jest w stanie podać okoliczności wypadku,
22) gdy doszło do utraty lub zaginięcia Produktu, niezależnie od okoliczności,
23) objęte szczegółowymi włączeniami producenta określonymi w instrukcji użytkowania Produktu lub w karcie gwarancyjnej Produktu,
24) powstałe wskutek oddziaływania: deszczu, śniegu, gradu lub wiatru w następstwie pozostawienia Produktu poza zamkniętym pomieszczeniem, chyba że zgodnie z przeznaczeniem oraz opisem/instrukcją użytkowania danego Produktu uzasadnione jest używanie go w takich warunkach
25) powstałe w następstwie pozostawienia Produktu w miejscu podwyższonego ryzyka takim jak: podłoga i parapet okienny w  sąsiedztwie otwartego okna, itp., chyba że zgodnie z przeznaczeniem danego Produktu uzasadnione jest posadowienie go w takim miejscu.
26) powstałe w wyniku zalania spowodowanego użytkowaniem lub pozostawieniem Produktu w miejscach/pomieszczeniach o dużej  wilgotności takich jak: łazienki, sauny, baseny, fontanny lub bezpośrednio sąsiadujących ze zbiornikami wodnymi, o ile szkoda powstała wskutek pozostawienia lub używania w www pomieszczeniach lub urządzeniach, w tym gdy kontakt z wodą/parą wodną etc. powstał w wyniku działania użytkownika lub osoby trzeciej. Niniejsze wyłączenie, za wyjątkiem kontaktu z wodą, nie dotyczy Produktu, który  został przystosowany przez producenta do pracy w miejscach / pomieszczeniach o dużej wilgotności,
27) powstałe na skutek uszkodzeń fizycznych Produktu, takich jak: odłamanie, ukruszenie, zgniecienie itp. – niezależnie od przyczyny,
15.    W razie sygnalizowania przez którekolwiek urządzenie ostrzegawczo-sygnalizacyjne lub kontrolno-pomiarowe wystąpienia jakichkolwiek usterek lub nieprawidłowości Klient zobowiązany jest do natychmiastowego zatrzymania pracy Produktu oraz postępowania zgodnego z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi lub  karcie gwarancyjnej Produktu.
16.    Ponadto do obowiązków Klienta należy:
1) niedokonywanie w Produkcie żadnych zmian,
2) dostarczenie w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia szkody Produktu, który doznał szkody, w opakowaniu fabrycznym lub innym gwarantującym bezpieczne dostarczenie do wskazanego przez TVO Sp. z o.o. punktu naprawczego,
3) jeżeli takowe istnieją - przedstawienie posiadanych dowodów dotyczących zaistnienia szkody.
17.    W przypadku szkody całkowitej (nie objętej wyłączeniami z zakresu Gwarancji Rozszerzonej) Produkt nie jest naprawiany, a TVO Sp. z o.o. wymienia Produkt na nowy.
18.    TVO Sp. z o.o. pokrywa wyłącznie koszty naprawy, ustalone na dzień wystąpienia szkody, niezbędne do przywrócenia prawidłowego działania Produktu.
19.    Koszty wymiany materiałów eksploatacyjnych takich jak m.in.: oleje, filtry oraz płyny, pokrywane są ̨wyłącznie w przypadku, gdy ich wymiana (w całości lub w części) jest niezbędna z powodu uszkodzenia elementu Produktu objętego Gwarancją Rozszerzoną.
20.     Koszty naprawy lub wymiany obudowy Produktu w ramach Gwarancji Rozszerzonej pokrywane są wyłącznie w przypadku, gdy ich uszkodzenie  nastąpiło w wyniku awarii elementu Produktu objętego Gwarancją Rozszerzoną.
21.    Wysokość kosztów naprawy Produktu nie może być́ wyższa niż̇ wartość Produktu, która stanowi maksymalny limit odpowiedzialności TVO Sp. z o.o. w ramach Gwarancji Rozszerzonej.
22.    Jeżeli osoba występująca z roszczeniem nie zgadza się̨ z  ustaleniami TVO Sp. z o.o., co do odmowy zaspokojenia roszczenia może zgłosić́ na piśmie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez TVO Sp. z o.o.. na adres:

TVO Sp. z o.o.
Dział Reklamacji
Centrum Logistyczne IPS
ul. Inwestorów 13
39-300 Mielec

23.    Po rozpatrzeniu wniosku, stanowisko TVO Sp. z o.o. przesyłane jest zgłaszającemu wniosek w terminie 30 dni pisemnie na adres wskazany w treści wniosku.
24.    Wystąpienie jednej szkody podczas trwania Gwarancji Rozszerzonej, pociągające za sobą wymianę Produktu na nowy, nie powoduje przedłużenia okresu Gwarancji  Rozszerzonej.  
25.    Gwarancję Rozszerzoną, Klient może zakupić wyłącznie w momencie zakupu wybranego Produktu, którego ona dotyczy.


Regulamin promocji „2 zestawy Jeggings w cenie 1 zestawu z ulotką”
 


Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji „2 zestawy Jeggings w cenie 1 zestawu z ulotką“ obejmującej możliwość zakupu w ramach jednej transakcji umownej dwóch zestawów (jeden zestaw to 3 szt.)  produktu Jeggings w cenie odpowiadającej cenie jednego zestawu  tj. łącznie za kwotę 79,90 zł przez osoby, które powołają się na ulotkę Organizatora dotyczącą możliwości zakupu 2 zestawów Jeggings w cenie jednego zestawu (zwanej dalej: „Promocją”) jest TVO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, adres: ul. Batorego 28-32, Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000508462, REGON: 222079828, NIP: 9581665816 (zwana dalej: „Organizatorem“).

 2. Promocja przeprowadzana jest wyłącznie w ramach telesprzedaży prowadzonej przez Organizatora.

 3. Promocja rozpoczyna się w dniu 10 grudnia 2018 roku i trwa do dnia 13 stycznia 2019 r. albo do wyczerpania zapasów produktu Jeggings („Okres Promocji”). Organizator poinformuje o wyczerpaniu zapasów produktu Jeggings dostępnych w Promocji lub o zakończeniu Promocji poprzez zamieszczenie informacji na stronach www.tvokazje.pl.

 4. Uczestnik ma możliwość odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy bez podawania przyczyny, przy czym umowa zakup dwóch zestawów produktu Jeggings, co oznacza, że odstąpić można jedynie od całego zakupu (umowy).

 5. Opłata za dostawę do Uczestnika zakupionego w ramach Promocji produktów zakupionych w ramach Promocji jest standardowa, tj. zgodna z cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej www.tvokazje.pl w zakładce „Zwroty, Reklamacje i Koszty Dostawy”.

 6. W Promocji mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, będące konsumentami w rozumieniu art.221 Kodeksu cywilnego, które w Okresie Promocji zawrą umowę sprzedaży produktu  w ramach telesprzedaży TV Okazje (program telewizyjny TV Okazje lub pasma telesprzedażowego TV Okazje w innych programach telewizyjnych – zakup poprzez kontakt z call-center) – stając się uczestnikami Promocji (dalej: „Uczestnik”).

Zasady promocji

 1. Umowa sprzedaży dwóch zestawów produktu Jeggings pomiędzy Uczestnikiem                     a Organizatorem, powinna zostać zawarta w Okresie Promocji tj. od dnia 10 grudnia 2018 r. do dnia 13 stycznia 2019 r. albo do wyczerpania zapasów produktu Jeggings, o czym Organizator poinformuje na stronie internetowej www.tvokazje.pl. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest powołanie się na ulotkę Organizatora dotyczącą możliwości zakupu 2 zestawów Jeggings w cenie jednego zestawu.

 2. Uczestnicy Promocji, którzy w Okresie Promocji zawarli umowę sprzedaży produktu Jeggings na zasadach określonych w ust. 1 powyżej zakupują w ramach jednej transakcji umownej dwa zestawy (jeden zestaw to 3 szt.)  produktu Jeggings w cenie odpowiadającej cenie jednego zestawu  tj. łącznie za kwotę 79,90 zł

 3. W ramach jednej umowy sprzedaży, w sposób określony w ust. 2, Uczestnik ma możliwość skorzystania z zakupu dwóch zestawów produktu Jeggings w cenie promocyjnej, co nie wyklucza skorzystania w Okresie Promocji przez daną osobę z możliwości zakupu (w ramach kolejnych transakcji) dowolnej liczby dwóch zestawów produktu Jeggings w cenie promocyjnej.

 4. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania jakiegokolwiek ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w miejsce promocyjnej ceny zakupu dwóch zestawów produktu Jeggings.

 5. Udział w Promocji wymaga przestrzegania warunków opisanych w Regulaminie i nie łączy się z innymi promocjami Organizatora.

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Organizator informuje, że dane osobowe Uczestników korzystających z Promocji na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz innymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. wyłącznie w celu realizacji Promocji, w tym zawarcia umowy sprzedaży oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celach marketingowych, w tym w celu informowania  Uczestnika o nowych towarach, promocjach i usługach oferowanych przez Organizatora. Wszystkie dane osobowe Uczestników Promocji, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu będą przechowywane i zabezpieczone przez Administratora danych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych. Uczestnikom przysługuje w każdym czasie przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, ich sprostowania, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie ich przetwarzania niezgodnie z prawem - w sytuacjach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Uczestnika znajdują się na stronie internetowej www.tvokazje.pl, w części poświęconej Polityce prywatności.

 

Reklamacje

 1. Reklamacje, co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane przez Uczestników w szczególności na adres Organizatora: Centrum Logistyczne IPS, ul. Inwestorów 13, 39-300 Mielec lub telefonicznie pod numer (+48) 58 880 83 31 lub drogą elektroniczną na adres e-mail serwis@tvo.plz dopiskiem Promocja „2 zestawy Jeggings w cenie 1 zestawu z ulotką”. W treści Reklamacji należy wskazać: imię i nazwisko, dokładny adresu Uczestnika, a także opisanie przyczyny uzasadniającej złożenie Reklamacji.

 2. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

 3. Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie za pośrednictwem poczty lub pocztą elektroniczną o decyzji Organizatora w przedmiocie reklamacji.

     4.  Powyższe postanowienia i procedura reklamacyjna przyjęta przez Organizatora nie naruszają w żaden sposób uprawnień przyznanych      Uczestnikowi na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego. 

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.tvokazje.pl.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych przyczyn:

1)      zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż towarów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Organizatora wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie o świadczenie usług lub umowie sprzedaży zawieranej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem;2)      zmiana okresu trwania Promocji;3)      konieczność dostosowania działalności Organizatora do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z decyzji właściwego w zakresie działalności Organizatora organu administracji publicznej lub orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Organizatora wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie sprzedaży zawieranej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem;4)      zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną lub w ramach telesprzedaży przez Organizatora spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi, zmiana zakresu lub zasad świadczenia przez Organizatora usług świadczonych drogą elektroniczną lub w ramach telesprzedaży, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Organizatora dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem i oferowanych Uczestnikowi;5)      połączenie, podział albo przekształcenie Organizatora lub zmiana innych danych identyfikacyjnych Organizatora określonych w Regulaminie.

 1. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki zawartych przez Uczestników i Organizatora umów sprzedaży przed zmianą Regulaminu.

 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie www.tvokazje.pl.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy obowiązującego prawa, w tym Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.


Regulamin promocji „Kampania świąteczna” 

Postanowienia ogólne 

 1. Organizatorem promocji „Kampania świąteczna” obejmującej możliwość zakupu w ramach jednej transakcji umownej dodatkowego produktu z oferty Organizatora, tj. NOŻA EDGE KNIFE, CHEF STATION albo INSTALIFE+ za 1 gr po spełnieniu warunków zawartych w niniejszym Regulaminie (zwanej dalej: „Promocją”) jest TVO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, adres: ul. Batorego 28-32, Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000508462, REGON: 222079828, NIP: 9581665816 (zwany dalej: „Organizatorem“).

 2. Promocja przeprowadzana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sklepie internetowym tvokazje.pl oraz w ramach telesprzedaży prowadzonej przez Organizatora.

 3. Promocja rozpoczyna się w dniu 19 listopada 2018 roku i trwa do dnia 16.12.2018 r.

 4. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie dla sprzedaży w ramach sklepu internetowego www.tvokazje.pl, mają zastosowanie postanowienia Regulaminu tego sklepu, przy czym również dla sprzedaży w ramach telesprzedaży obowiązuje zasada możliwości odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy bez podawania przyczyny, przy czym umowa obejmuje zakup wszystkich produktów w ramach Promocji, co oznacza, że odstąpić można jedynie od całego zakupu (umowy).

 5. Opłata za dostawę do Uczestnika zakupionego w ramach Promocji produktów zakupionych w ramach Promocji jest standardowa, tj. zgodna z cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej www.tvokazje.pl w zakładce „Zwroty, Reklamacje i Koszty Dostawy”.

 6. W Promocji mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, będące konsumentami w rozumieniu art.221 Kodeksu cywilnego, które w Okresie Promocji zawrą umowę sprzedaży produktu za pośrednictwem strony internetowej www.tvokazje.pl zgodnie z Regulaminem sklepu tvokazje.pl albo w ramach telesprzedaży TV Okazje (program telewizyjny TV Okazje oraz pasma telesprzedażowe TV Okazje w innych programach telewizyjnych – zakup poprzez kontakt z call-center) – stając się uczestnikami Promocji (dalej: „Uczestnik”).

 

Zasady promocji 

 1.  W ramach Promocji Uczestnik - pod warunkiem zakupu dodatkowego produktu z oferty Organizatora przy jednoczesnym przekroczeniu (co do co najmniej dwóch nabywanych w ramach jednej transakcji produktów) - uzyskuje prawo do zakupu w ramach jednej transakcji NOŻA EDGE KNIFE, CHEF STATION albo INSTALIFE+ za 1 gr. Obowiązują następujące progi kwotoweco do co najmniej dwóch nabywanych w ramach jednej transakcji produktów:

1)      od 150 zł - do 250 zł - w takiej sytuacji Uczestnik ma prawo do dokupienia NOŻA EDGE KNIFE o wartości 39,90 zł za cenę 1 gr;

2)       od 250 zł - do 300 zł - w takiej sytuacji Uczestnik ma prawo do dokupienia CHEF STATION lub INSTALIFE+ o wartości 59,90 za cenę 1 gr;

 1.  Każdorazowo warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest dokupienie przez Uczestnika dodatkowego produktu z oferty Organizatora przy jednoczesnym przekroczeniu przez Uczestnika jednego z 2 progów kwotowych wskazanych wyżej w ust. 1.

 2.  Transakcja o powinna zostać zawarta w Okresie Promocji tj. od dnia 19 listopada 2018 r. do dnia 16.12.2018 r.

 3.  W ramach jednej transakcji, w sposób określony w ust. 1 i 2, Uczestnik ma możliwość skorzystania z Promocji jednorazowo, co nie wyklucza skorzystania w Okresie Promocji przez daną osobę z możliwości przewidzianych warunkami Promocji również w ramach kolejnych transakcji.

 4.  Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania jakiegokolwiek ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w miejsce promocyjnej ceny zakupu dodatkowego produktu z oferty Organizatora, tj. NOŻA EDGE KNIFE, CHEF STATION albo INSTALIFE+.

 5.  Udział w Promocji wymaga przestrzegania warunków opisanych w Regulaminie i nie łączy się z innymi promocjami Organizatora.

 

Dane osobowe 

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Organizator informuje, że dane osobowe Uczestników korzystających z Promocji na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz innymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. wyłącznie w celu realizacji Promocji, w tym zawarcia umowy sprzedaży oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celach marketingowych, w tym w celu informowania  Uczestnika o nowych towarach, promocjach i usługach oferowanych przez Organizatora. Wszystkie dane osobowe Uczestników Promocji, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu będą przechowywane i zabezpieczone przez Administratora danych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych. Uczestnikom przysługuje w każdym czasie przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, ich sprostowania, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie ich przetwarzania niezgodnie z prawem - w sytuacjach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Uczestnika znajdują się na stronie internetowej www.tvokazje.pl, w części poświęconej Polityce prywatności.

 

Reklamacje 

 1. Reklamacje, co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane przez Uczestników w szczególności na adres Organizatora: Centrum Logistyczne IPS, ul. Inwestorów 13, 39-300 Mielec lub lub telefonicznie pod numer (+48) 58 880 83 31 lub drogą elektroniczną na adres e-mail serwis@tvo.pl z dopiskiem Promocja „Kampania świąteczna”. W treści Reklamacji należy wskazać: imię i nazwisko, dokładny adresu Uczestnika, a także opisanie przyczyny uzasadniającej złożenie Reklamacji.

 2. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

 3. Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie za pośrednictwem poczty lub pocztą elektroniczną o decyzji Organizatora w przedmiocie reklamacji.

 4. Powyższe postanowienia i procedura reklamacyjna przyjęta przez Organizatora nie naruszają w żaden sposób uprawnień przyznanych Uczestnikowi na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 Postanowienia końcowe 

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.tvokazje.pl.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych przyczyn:

1)      zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż towarów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Organizatora wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie o świadczenie usług lub umowie sprzedaży zawieranej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem;

2)      przedłużenie okresu trwania Promocji;

3)      konieczność dostosowania działalności Organizatora do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z decyzji właściwego w zakresie działalności Organizatora organu administracji publicznej lub orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Organizatora wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie sprzedaży zawieranej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem;

4)      zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną lub w ramach telesprzedaży przez Organizatora spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi, zmiana zakresu lub zasad świadczenia przez Organizatora usług świadczonych drogą elektroniczną lub w ramach telesprzedaży, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Organizatora dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem i oferowanych Uczestnikowi;
5)      połączenie, podział albo przekształcenie Organizatora lub zmiana innych danych identyfikacyjnych Organizatora określonych w Regulaminie.

 1. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki zawartych przez Uczestników i Organizatora umów sprzedaży przed zmianą Regulaminu.

 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie www.tvokazje.pl.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy obowiązującego prawa, w tym Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.POBIERZ WERSJĘ PDF REGULAMINUPodmiotami współpracującymi są:

banner-payu-new.jpg