REKRUTACJA TVO SP.Z O.O.

1. OBECNIE POSZUKUJEMY NA STANOWISKO…

2. KLAUZULA INFORMACYJNA W PROCESIE REKRUTACJI TVO SP. Z O.O.

Obecnie poszukujemy pracowników na stanowisko:

Specjalista ds. Obsługi Klienta

Miejsce pracy: Gdynia

Opis stanowiska:


Twoim głównym zadaniem będzie:

obsługa połączeń przychodzących i wychodzących, a w tym:

 • przyjmowanie zamówień od klientów;
 • kampanie sprzedażowe;
 • obsługa posprzedażowa;
 • obsługa ratalna.

Jeśli z łatwością nawiązujesz kontakt z ludźmi, masz w sobie duże pokłady życzliwości i cierpliwości oraz znasz podstawy obsługi komputera - zapraszamy do nas :)

Oferujemy:

 • atrakcyjną stawkę godzinową;
 • pełne przeszkolenie produktowe oraz sprzedażowe;
 • doszkolenia rozwijające Twoje umiejętności;
 • program wdrożenia pracownika, zapewniający dodatkową opiekę przełożonego i innych doświadczonych osób w pierwszych dniach pracy;
 • prosty i przejrzysty system prowizyjny - ile sprzedasz, taką dostaniesz dodatkową prowizję doliczaną do podstawy;
 • możliwość awansu w związku z dynamicznym rozwojem firmy;
 • pracę od poniedziałku do piątku, elastyczny grafik między godzinami 8:00 a 20:00 (możliwość robienia od 90 godzin miesięcznie);
 • możliwość łączenia pracy ze studiami lub innymi Twoimi zajęciami;
 • pracę biurowa na przemian z pracą zdalną;
 • przemiłą atmosferę w zespole :).

Jeżeli myślisz, że jesteś odpowiednią osobą, prześlij do nas jak najszybciej swoją aplikację na adres rekrutacje.cc@tvo.pl, załączając zgodę o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez TVO Sp.z o.o., których zakres wykracza poza dane wskazane w kodeksie pracy lub innych przepisach prawa poprzez swoje aktywne działania w postaci przesłania CV.


Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji TVO Sp. z o.o.

Szanując prawo do prywatności osób, których dane dotyczą, TVO sp. z o.o.  zapewnia zgodności procesu przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami prawa. Poniżej zostały przedstawione zasady przetwarzania danych osobowych w TVO sp. z o.o.

  1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest TVO sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-303) przy ulicy Kieleckiej 5.
  2. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@tvo.pl
  3. Cele i podstawy przetwarzania: Dane osobowe w procesie rekrutacji przetwarzane są na podstawie:

    • art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w zakresie wskazanym w kodeksie pracy lub gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
    • art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie wykraczającym poza zakres wskazany w kodeksie pracy lub innych przepisach prawa. Kandydat wyraża zgodę poprzez swoje aktywne działanie, tj. przesłanie CV. Zgoda może być w każdej chwili wycofana; Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  4. Okres przechowywania danych: Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania rekrutacji, a po jej zakończeniu oferty osób niewybranych zostaną komisyjnie zniszczone.
  5. Odbiorcy danych: Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom usług publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.

  6. Prawa osób, których dane dotyczą: Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Nadto przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, o których mowa w pkt. 3 b – jednakże wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa. Powyższe żądania można przesłać na adresy wskazane w pkt 1.
  7. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG co może powodować przekazanie danych poza obszar EOG. Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium których będą przetwarzane dane osobowe, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. Natomiast w przypadku ich przetwarzania na terytorium państw, wobec których Komisja Europejska nie stwierdziła zapewnienia odpowiedniego stopienia ochrony danych osobowych (zgodnego ze standardami EOG), w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami danych osobowych. Umowy, o których mowa powyżej oparte są o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia danych jest zgodny zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. W związku z powyższym osoba, której dane dotyczą może zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.
  8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na proces rekrutacji.