Regulamin Klubu TV Okazje

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Klubu TV Okazje, zwanego dalej „Klubem”, jest TVO spółka pod firmą TVO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (81-303) przy ulicy Kieleckiej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000508462, NIP 9581665816, REGON 222079828, zwana dalej „Organizatorem”.

 2. Do Klubu może przystąpić dowolna osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, która w okresie działalności Klubu spełni warunki uczestnictwa w Klubie opisane w niniejszym Regulaminie, zwana dalej „Uczestnikiem”.

 3. Klub działa od dnia 7 września 2020 roku, bezterminowo, do odwołania. Data rozpoczęcia działania Klubu jest tożsama z datą rozpoczęcia obowiązywania niniejszego Regulaminu.

 4. Klub funkcjonuje i działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Z ofert promocyjnych Klubu można skorzystać także zamawiając towary znajdujące się w ofercie Organizatora poza obszar Rzeczpospolitej Polskiej, jednak w takim przypadku konieczne jest poniesienie stosownej opłaty za przesyłkę podanej indywidualnie do danego zamówienia (kwota opłaty zależy od rodzaju i gabarytów zamawianego towaru oraz państwa, do którego zostanie on wysyłany). Wycena kosztów wysyłki poza obszar Rzeczypospolitej Polskiej następuje w wyniku zgłoszenia Uczestnika lub potencjalnego Uczestnika na adres e-mail: kontakt@tvokazje.pl.

§ 2. Warunki i zasady przystąpienia do Klubu

 1. Warunkiem przystąpienia do Klubu jest zakupienie Karty Klubowicza, zwanej dalej „Kartą”, dostępnej na stronie internetowej www.tvokazje.pl lub poprzez kontakt telefoniczny z Obsługą Klienta Organizatora pod numerem 58 779 59 21 lub 800706988.

 2. Koszt zakupu Karty wynosi 99,90 zł, płatne jednorazowo. Podczas zakupu Karty Uczestnik może wybrać dodatkowo jeden z trzech produktów promocyjnych. Cena produktu promocyjnego wynosi 1 zł.

 3. Od ceny wskazanej w § 2 pkt 2 istnieją odstępstwa w postaci ofert promocyjnego zakupu Karty. Okresowe oferty promocyjne są dostępne na stronie www.tvokazje.pl.

 4. W przypadku zakupu Karty osobno w ramach zamówienia zawierającego jedynie Kartę oraz produkt promocyjny za 1 zł, koszt wysyłki jest zgodny z Cennikiem dostępnym w Regulaminie dostępnym na stronie www.tvokazje.pl.

 5. Karta posiada Indywidualny Numer Uczestnika, zwany dalej „Numerem Karty”, przypisany do danego Uczestnika. Numer Karty służy do założenia opcjonalnego Internetowego Konta Klubowicza na stronie klubtvokazje.pl. Uczestnik może również zostać poproszony o podanie Numeru Karty w trakcie kontaktu telefonicznego z Obsługą Klienta Organizatora.

 6. Karta zostaje wysłana do Uczestnika listownie w terminie 14 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia na Kartę. W momencie nadania przesyłki z zamówieniem zawierającym Kartę, Uczestnik otrzymuje na podany numer telefonu kontaktowego bezpłatną powitalną wiadomość tekstową SMS, zawierającą Numer Karty oraz kod jednorazowy pozwalający na zarejestrowanie Internetowego Konta Klubowicza.

 7. Od momentu otrzymania wiadomości tekstowej SMS wskazanej w § 2 pkt 6 Uczestnik nabywa pełne prawa do korzystania z ofert aktualnie obowiązujących w ramach Klubu, w szczególności ofert wskazanych w § 3.

 8. W przypadku zakupu Karty za pobraniem i braku odebrania przesyłki (opłacenia zamówienia), Numer Karty, kod jednorazowy oraz Internetowe Konto Klubowicza wskazane w § 2 pkt 6 zostaną deaktywowane w ciągu 14 dni od momentu nadania przesyłki zawierającej Kartę.

 9. Z Karty korzystać może Uczestnik. Wszystkie zmiany teleadresowe Uczestnik winien zgłaszać niezwłocznie Organizatorowi.

 10. W przypadku braku aktywnego użytkowania Karty w postaci logowania do Internetowego Konta Klubowicza na stronie klubtvokazje.pl lub dokonywania zakupów z użyciem Numeru Karty, Uczestnik zostanie wykreślony z uczestnictwa w Klubie po upływie dwóch lat od ostatniej zarejestrowanej aktywności.

 11. Karta stanowi poświadczenie uczestnictwa w Klubie TV Okazje, nie jest kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą. Za zgromadzone w ramach korzystania z Klubu punkty i promocje, opisane w § 3, nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.

§ 3. Benefity i promocje

 1. W ramach korzystania z Karty Uczestnik nabywa prawo do skorzystania z następujących ofert promocyjnych:

  1. „100 dni na zwrot” – Uczestnik ma prawo zwrócić produkt zakupiony w ramach Klubu w ciągu 100 dni od odebrania zamówienia. Skorzystanie z oferty wiąże się z poniesieniem opłaty za jednostkową aktywację w wysokości 0,01 zł dla zamówienia objętego ofertą promocyjną. Skorzystanie z oferty połączone jest ze zniżką w wysokości 0,01 zł na wskazany przez system informatyczny Organizatora produkt z zamówienia, do którego dodawana jest niniejsza oferta promocyjna. Zwracany produkt nie może nosić śladów użytkowania, nie może zostać rozpakowany lub być uszkodzony. Promocja nie wyłącza prawa Uczestnika do ustawowego zwrotu w przeciągu 14 dni. W przypadku zatwierdzonego zwrotu środki pieniężne zostają zwrócone Uczestnikowi w przeciągu 14 dni od momentu odebrania zwrotu. Zwrot środków obejmuje również zwrot opłaty za aktywację w wysokości 0,01 zł dla danego zamówienia. Wykorzystane w ramach zwracanego zamówienia oferty promocyjne nie zostają zwrócone Uczestnikowi i nie ma możliwości ich ponownego wykorzystania. Koszt przesyłki zwrotnej ponosi Uczestnik.

  2. „Zawsze darmowa wysyłka powyżej 199,90 zł” – Cena wysyłki za zamówienia złożone za pośrednictwem Klubu TV Okazje, których łączna wartość przekroczy 199,90 zł będzie wynosiła 0 zł.

  3. „Specjalne ceny” – Uczestnik otrzymuje dostęp do specjalnych cen promocyjnych na wybrane produkty. Lista produktów i ceny specjalne będą dostępne na stronie tvokazje.pl po zalogowaniu się do swojego konta.

  4. „3 bony” – Uczestnik otrzymuje trzy elektroniczne bony promocyjne, każdy o wartości 20 zł brutto. Bony mogą zostać wykorzystane na zamówienia składane w ramach Klubu TV Okazje. Dla jednego zamówienia może zostać wykorzystany tylko jeden bon.

  5. „Zbieraj punkty” – Uczestnik otrzymuje punkty, gromadzone w ramach Karty, za składanie zamówień. Zamówienia muszą być realizowane w ramach Karty, tzn. poprzez Internetowe Konto Klubowicza lub poprzez telefoniczne biuro obsługi pod numerem 58 779 59 21 lub 800706988. Uczestnik otrzyma punkty za interakcje w ramach następującej matrycy:

Rodzaj interakcji

Opis

Liczba punktów za jedną interakcję

Dopuszczalna ilość

Za zamówienia

Za złożenie zamówienia w ramach Internetowego Konta Klubowicza lub Biurze Obsługi Klienta. Punkty zostają przyznane po 7 dniach od złożenia zamówienia

Każda złotówka za zakupione produkty przeliczana jest na 1 pkt. Każda złotówka za usługę dodatkowej, rozszerzonej gwarancji (jeśli jest dostępna dla danego produktu) przeliczana jest na 2 pkt. Za złożenie zamówienia, w którym wybrana zostaje przedpłata, doliczanych jest dodatkowych 20 pkt.

Nieograniczona

  1. W ramach oferty promocyjnej „Zbieraj punkty” Uczestnik może wymienić zebrane punkty na określone benefity. Aktualnie aktywne benefity dostępne są po zalogowaniu do swojego Internetowego Konta Klubowicza na stronie klubtvokazje.pl lub w telefonicznym Biurze Obsługi Klienta pod numerem 58 779 59 21 lub 800706988.

  2. „Prezent na urodziny” – Uczestnik, który poda swoją datę urodzin oraz wyrazi zgodę na marketingowy kontakt telefoniczny dotyczący ofert handlowych, otrzyma na 14 dni przed datą określoną jako data urodzin bon o wartości 25 zł brutto ważny do dnia urodzin. Ponadto Uczestnik otrzyma opcjonalnie wiadomość SMS informującą o możliwości skorzystania z bonu do dnia swoich urodzin.

 1. Oferty promocyjne z pkt 1a, 1b, 1c oraz 1e łączą się ze sobą oraz z maksymalnie jedną ofertą promocyjną 1d lub 1g lub 1h.

 2. Warunkiem skorzystania z ofert promocyjnych jest zakup co najmniej jednego produktu. W przypadku wykorzystania bonów lub cen promocyjnych wskazanych w punkcie 1, wartość danego bonu zostanie odjęta od kwoty zakupionego produktu. W przypadku większej ilości produktów, wartość bonu zostanie rozbita proporcjonalnie na wszystkie produkty w zamówieniu. Łączna cena za produkt po uwzględnieniu ofert promocyjnych nie może być mniejsza na 1 grosz.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży wykorzystane oferty promocyjne nie są zwracane Uczestnikowi, ani nie przysługuje za nie żaden ekwiwalent pieniężny.

§ 4. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.tvokazje.pl.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Przyczynami wprowadzenia zmian w Regulaminie mogą być między innymi:

 1. konieczność dostosowania działalności Organizatora do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z decyzji właściwego organu administracji publicznej lub orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Organizatora, wpływających na wzajemne prawa i obowiązki pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem;

 2. zmiana zakresu lub sposobu świadczenia usług przez Organizatora spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi;

 3. wprowadzenie nowych, modyfikacja lub wycofanie przez Organizatora dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem i oferowanych Uczestnikowi;

 4. połączenie, podział albo przekształcenie Organizatora lub zmiana innych danych identyfikacyjnych Organizatora określonych w Regulaminie;

 5. inne ważne potrzeby Organizatora.

 1. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu na stronie internetowej www.tvokazje.pl.

 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy obowiązującego prawa, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1145, z późn. zm.).

 3. Reklamacje dotyczące Klubu mogą być zgłaszane przez Uczestnika na adres siedziby Organizatora, telefonicznie: pod numerem (+48) 58 880 83 31 lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: kontakt@tvokazje.pl – z dopiskiem „Klub TV Okazje”. W treści Reklamacji należy wskazać imię i nazwisko, adres zamieszkania Uczestnika, oraz opisać przyczynę złożenia reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu w przedmiocie reklamacji pisemnie za pośrednictwem poczty lub pocztą elektroniczną.