Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych. Nowe przepisy obowiązują od 25 maja 2018 r. i kompleksowo regulują zasady ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej, przynosząc nowe rozwiązania i obowiązki administratora danych.
   1
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTA TVO SP. Z. O.O.
1
Administrator danych

TVO sp. z o.o. w związku z zawieranymi umowami z kontrahentami staje się administratorem danych osób wskazanych przez kontrahenta w komparycji i osób do kontaktu/realizacji umowy.
2
Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

TVO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (81-303) przy ulicy Kieleckiej 5 (dalej: TVO) przywiązuję znaczą uwagę do ochrony danych osobowych, dlatego też zdecydowała się na wyznaczenie Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: iod@tvo.pl. TVO zachęca do kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dane Inspektora Ochrony Danych znajdują się na stronie WWW pod adresem https://www.tvokazje.pl/kontakt
3
Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

TVO przetwarza dane osób, o których mowa powyżej w zakresie imienia i nazwiska, stanowiska, numeru telefonu i adresu e-mail. Dane te TVO uzyskała od kontrahenta. TVO przetwarza ww. dane w uzasadnionym celu administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. lit f RODO. Dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy kontrahentem i TVO, ewentualnie w celu obrony przed roszczeniami prawnymi lub ich dochodzenia.

TVO nie wykorzystuje systemów profilujących ani systemów prowadzących do zautomatyzowanego podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących danych osobowych.

TVO będzie przetwarzać dane przez okres do 6 lat od wykonania lub rozwiązania umowy lub odwołania osoby jako osoby realizującej Umowę. Po tym czasie dane zostaną usunięte.
4
Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom, w tym US, celem wykonania ciążących na TVO obowiązków. Dostęp do danych, na podstawie stosownych umów, mogą mieć również podmioty i ich upoważnieni pracownicy dostarczający rozwiązania teleinformatyczne, w tym Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat S.A., do której należy TVO, jak również dane mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym usługi pocztowe oraz kurierskie, prawne i audytowe.
5
Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG co może powodować przekazanie danych poza obszar EOG. Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium których będą przetwarzane dane osobowe, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG.

Natomiast w przypadku ich przetwarzania na terytorium państw, wobec których Komisja Europejska nie stwierdziła zapewnienia odpowiedniego stopienia ochrony danych osobowych (zgodnego ze standardami EOG), w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami danych osobowych. Umowy, o których mowa powyżej oparte są o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia danych jest zgodny zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. W związku z powyższym można zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.
6
Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych

Osoba, której dane są przetwarzane przez administratora ma prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, czyli poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych i do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w sytuacji, gdy przetwarzanie odbywałoby się na podstawie zgody. Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 RODO, którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Nadto przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji: https://uodo.gov.pl/pl/83/155
   2
KLAUZULA INFORMACYJNA W PROCESIE REKRUTACJI TVO SP. Z O.O.
1
Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest TVO sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-303) przy ulicy Kieleckiej 5.
2
Cele i podstawy przetwarzania

Dane osobowe w procesie rekrutacji przetwarzane są na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w zakresie wskazanym w kodeksie pracy lub gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
b) art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie wykraczającym poza zakres wskazany w kodeksie pracy lub innych przepisach prawa. Kandydat wyraża zgodę poprzez swoje aktywne działanie, tj. przesłanie CV. Zgoda może być w każdej chwili wycofana; Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
3
Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania rekrutacji, a po jej zakończeniu oferty osób niewybranych zostaną komisyjnie zniszczone.
4
Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom usług publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych
5
Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Nadto przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, o których mowa w pkt. 3 b – jednakże wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa. Więcej informacji: https://uodo.gov.pl/pl/83/155 Powyższe żądania można przesłać na adresy wskazane w pkt 1.
6
Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG co może powodować przekazanie danych poza obszar EOG. Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium których będą przetwarzane dane osobowe, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. Natomiast w przypadku ich przetwarzania na terytorium państw, wobec których Komisja Europejska nie stwierdziła zapewnienia odpowiedniego stopienia ochrony danych osobowych (zgodnego ze standardami EOG), w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami danych osobowych. Umowy, o których mowa powyżej oparte są o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia danych jest zgodny zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. W związku z powyższym osoba, której dane dotyczą może zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.
   3
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA WSKAZANEGO PRZEZ KLIENTA ODBIORCY TOWARU ZAKUPIONEGO W TVO SP. Z O.O.
1
Administrator danych

W związku, że klient TVO sp. z o.o. podczas dokonywania zakupów w TV Okazje wskazał innego odbiorcę zakupionego towaru, TVO sp. z o.o. stała się administratorem danych osoby wskazanej przez klienta.
2
Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

TVO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (81-303) przy ulicy Kieleckiej 5 (dalej: TVO) przywiązuję znaczą uwagę do ochrony danych osobowych, dlatego też zdecydowała się na wyznaczenie Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: iod@tvo.pl. TVO zachęca do kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dane Inspektora Ochrony Danych znajdują się na stronie WWW pod adresem https://www.tvokazje.pl/kontakt
3
Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

TVO przetwarza dane osób, o których mowa powyżej w zakresie imienia i nazwiska, adresu, pod który ma zostać dostarczony towar oraz numeru telefonu. Dane te TVO uzyskała od klienta, który zakupił towar w TV Okazje. TVO przetwarza ww. dane w uzasadnionym celu administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. lit f RODO. Dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu dostawy towaru, ewentualnie w celu obrony przed roszczeniami prawnymi.

TVO nie wykorzystuje systemów profilujących ani systemów prowadzących do zautomatyzowanego podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących danych osobowych.

TVO będzie przetwarzać dane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń, tj. do 3 lat.
4
Odbiorcy danych

Dostęp do danych, na podstawie stosownych umów, mogą mieć podmioty i ich upoważnieni pracownicy dostarczający rozwiązania teleinformatyczne, w tym Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat S.A., do której należy TVO, jak również dane mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym usługi pocztowe oraz kurierskie, prawne i audytowe. Dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom, w tym US, celem wykonania ciążących na TVO obowiązków.
5
Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG co może powodować przekazanie danych poza obszar EOG. Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium których będą przetwarzane dane osobowe, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG.

Natomiast w przypadku ich przetwarzania na terytorium państw, wobec których Komisja Europejska nie stwierdziła zapewnienia odpowiedniego stopienia ochrony danych osobowych (zgodnego ze standardami EOG), w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami danych osobowych. Umowy, o których mowa powyżej oparte są o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia danych jest zgodny zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. W związku z powyższym można zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.
6
Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych

Osoba, której dane są przetwarzane przez administratora ma prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, czyli poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych i do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w sytuacji, gdy przetwarzanie odbywałoby się na podstawie zgody. Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 RODO, którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Nadto przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji: https://uodo.gov.pl/pl/83/155
   4
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTA TVO BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ PROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ JEGO PRACOWNIKÓW I WSPÓŁPRACOWNIKÓW
1
Administrator danych

W związku z zawarciem umowy administratorem danych osób wskazanych w komparycji i osób wskazanych do kontaktu/ realizacji umowy jest TVO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (81-303) przy ulicy Kieleckiej 5 (dalej: TVO).
2
Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

TVO przywiązuję znaczą uwagę do ochrony danych osobowych, dlatego też zdecydowała się na wyznaczenie Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: iod@tvo.pl. TVO zachęca do kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3
Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

TVO przetwarza dane osobowe osoby prowadzącej działalność gospodarczą będącej stroną umowy w celu jej realizacji (art. 6 ust. 1 lit b RODO), w celach podatkowych (art. 6 ust. 1 lit c RODO) oraz w celu dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami prawnymi (art. 6 ust. 1 lit f RODO). TVO mógł otrzymać również dane pracowników/ współpracowników osoby prowadzącej działalność gospodarczą wskazanych w treści umowy lub w związku z jej realizacją od osoby, z którym zawarł umowę. Dane pracownika/ współpracownika (takie jak: imię i nazwisko, stanowisko, numer telefon, adres e-mail) TVO przetwarza w uzasadnionym calu administratora, tj. art. 6 ust. lit f RODO. Dane te będą przetwarzane jedynie w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy stronami umowy, ewentualnie w celu obrony przed roszczeniami prawnymi lub ich dochodzenia.

TVO nie wykorzystuje systemów profilujących ani systemów prowadzących do zautomatyzowanego podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących danych osobowych. TVO będzie przetwarzać dane przez okres do 6 lat od wykonania lub rozwiązania umowy lub odwołania osoby jako osoby realizującej Umowę. Po tym czasie dane zostaną usunięte.

4
Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom, w tym US, celem wykonania ciążących na TVO obowiązków. Dostęp do danych, na podstawie stosownych umów, mogą mieć również podmioty i ich upoważnieni pracownicy dostarczający rozwiązania teleinformatyczne, w tym Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat S.A., do której należy TVO, jak również dane mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym usługi pocztowe oraz kurierskie, prawne i audytowe.
5
Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Dane osobowe będą przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej: EOG).
6
Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych

Osoba, której dane są przetwarzane przez administratora ma prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, czyli poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ich przeniesienia. Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 RODO, którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/

Nadto przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji: https://uodo.gov.pl/pl/83/155

   5
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTA TVO SP. Z O.O.
   6
Wyznaczenie Inspektora Danych Osobowych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), odpowiedzialnego za zapewnienie przestrzegania przepisów RODO

Inspektor Ochrony Danych TVO Sp. z o.o.
Sylwia Stochmiałek-Osękowska
iod@tvo.pl
TVO Sp. z o.o. ul. Kielecka 5 81-303 Gdynia