Rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przep艂ywu takich danych. Nowe przepisy obowi膮zuj膮 od 25 maja 2018 r. i kompleksowo reguluj膮 zasady ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej, przynosz膮c nowe rozwi膮zania i obowi膮zki administratora danych.
   1
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTA TVO SP. Z. O.O.
1
Administrator danych

TVO sp. z o.o. w zwi膮zku z zawieranymi umowami z kontrahentami staje si臋 administratorem danych os贸b wskazanych przez kontrahenta w komparycji i os贸b do kontaktu/realizacji umowy.
2
Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

TVO sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 z siedzib膮 w Gdyni (81-303) przy ulicy Kieleckiej 5 (dalej: TVO) przywi膮zuj臋 znacz膮 uwag臋 do ochrony danych osobowych, dlatego te偶 zdecydowa艂a si臋 na wyznaczenie Inspektora ochrony danych, z kt贸rym mo偶na skontaktowa膰 si臋 poczt膮 elektroniczn膮 pod adresem e-mail: iod@tvo.pl. TVO zach臋ca do kontaktu za po艣rednictwem poczty elektronicznej. Dane Inspektora Ochrony Danych znajduj膮 si臋 na stronie WWW pod adresem https://www.tvokazje.pl/kontakt
3
Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

TVO przetwarza dane os贸b, o kt贸rych mowa powy偶ej w zakresie imienia i nazwiska, stanowiska, numeru telefonu i adresu e-mail. Dane te TVO uzyska艂a od kontrahenta. TVO przetwarza ww. dane w uzasadnionym celu administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. lit f RODO. Dane osobowe b臋d膮 przetwarzane jedynie w celu realizacji umowy zawartej pomi臋dzy kontrahentem i TVO, ewentualnie w celu obrony przed roszczeniami prawnymi lub ich dochodzenia.

TVO nie wykorzystuje system贸w profiluj膮cych ani system贸w prowadz膮cych do zautomatyzowanego podejmowania jakichkolwiek decyzji dotycz膮cych danych osobowych.

TVO b臋dzie przetwarza膰 dane przez okres do 6 lat od wykonania lub rozwi膮zania umowy lub odwo艂ania osoby jako osoby realizuj膮cej Umow臋. Po tym czasie dane zostan膮 usuni臋te.
4
Odbiorcy danych

Dane osobowe mog膮 by膰 przekazywane uprawnionym organom, w tym US, celem wykonania ci膮偶膮cych na TVO obowi膮zk贸w. Dost臋p do danych, na podstawie stosownych um贸w, mog膮 mie膰 r贸wnie偶 podmioty i ich upowa偶nieni pracownicy dostarczaj膮cy rozwi膮zania teleinformatyczne, w tym Grupa Kapita艂owa Cyfrowy Polsat S.A., do kt贸rej nale偶y TVO, jak r贸wnie偶 dane mog膮 zosta膰 udost臋pnione podmiotom 艣wiadcz膮cym us艂ugi pocztowe oraz kurierskie, prawne i audytowe.
5
Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Dane osobowe co do zasady nie b臋d膮 przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Maj膮c jednak na uwadze us艂ugi 艣wiadczone przez podwykonawc贸w Administratora przy realizacji wsparcia dla us艂ug teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator mo偶e zleca膰 wykonanie okre艣lonych czynno艣ci b膮d藕 zada艅 informatycznych uznanym podwykonawcom dzia艂aj膮cym poza EOG co mo偶e powodowa膰 przekazanie danych poza obszar EOG. Poszczeg贸lne kraje spoza EOG, na terytorium kt贸rych b臋d膮 przetwarzane dane osobowe, zgodnie z decyzj膮 Komisji Europejskiej zapewniaj膮 odpowiedni stopie艅 ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG.

Natomiast w przypadku ich przetwarzania na terytorium pa艅stw, wobec kt贸rych Komisja Europejska nie stwierdzi艂a zapewnienia odpowiedniego stopienia ochrony danych osobowych (zgodnego ze standardami EOG), w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami danych osobowych. Umowy, o kt贸rych mowa powy偶ej oparte s膮 o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisj臋 Europejsk膮 zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopi臋 standardowych klauzul umownych, o kt贸rych mowa powy偶ej mo偶na uzyska膰 od Inspektora Ochrony Danych. Zastosowany przez Administratora spos贸b zabezpieczenia danych jest zgodny zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. W zwi膮zku z powy偶szym mo偶na za偶膮da膰 dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyska膰 kopi臋 tych zabezpiecze艅 oraz informacj臋 o miejscu ich udost臋pnienia.
6
Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych

Osoba, kt贸rej dane s膮 przetwarzane przez administratora ma prawo 偶膮dania dost臋pu do danych, ich sprostowania, czyli poprawienia, usuni臋cia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a tak偶e prawo do przeniesienia danych i do cofni臋cia zgody na ich przetwarzanie w sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa艂oby si臋 na podstawie zgody. Wi臋cej informacji o prawach os贸b, kt贸rych dane dotycz膮 dost臋pne s膮 w art. 12-23 RODO, kt贸rego tekst mo偶na znale藕膰 pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Nadto, przys艂uguje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Wi臋cej informacji: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi
   2
KLAUZULA INFORMACYJNA W PROCESIE REKRUTACJI TVO SP. Z O.O.
1
Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decyduj膮cym o celach i 艣rodkach przetwarzania danych osobowych jest TVO sp. z o.o. z siedzib膮 w Gdyni (81-303) przy ulicy Kieleckiej 5.
2
Cele i podstawy przetwarzania

Dane osobowe w procesie rekrutacji przetwarzane s膮 na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO 鈥 w zakresie wskazanym w kodeksie pracy lub gdy jest to niezb臋dne do zrealizowania uprawnienia lub spe艂nienia obowi膮zku wynikaj膮cego z przepisu prawa;
b) art. 6 ust. 1 lit. a RODO 鈥 w zakresie wykraczaj膮cym poza zakres wskazany w kodeksie pracy lub innych przepisach prawa. Kandydat wyra偶a zgod臋 poprzez swoje aktywne dzia艂anie, tj. przes艂anie CV. Zgoda mo偶e by膰 w ka偶dej chwili wycofana; Je偶eli w dokumentach zawarte s膮 dane, o kt贸rych mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna b臋dzie Pa艅stwa zgoda na ich przetwarzanie, kt贸ra mo偶e zosta膰 odwo艂ana w dowolnym czasie.
3
Okres przechowywania danych

Dane osobowe b臋d膮 przetwarzane przez czas trwania rekrutacji, a po jej zako艅czeniu oferty os贸b niewybranych zostan膮 komisyjnie zniszczone.
4
Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mog膮 zosta膰 przekazane dostawcom us艂ug publikacji og艂osze艅 o prac臋, dostawcom system贸w do zarz膮dzania rekrutacjami, dostawcom us艂ug IT takich jak hosting oraz dostawcom system贸w informatycznych
5
Prawa os贸b, kt贸rych dane dotycz膮

Przys艂uguje Pani/Panu prawo 偶膮dania dost臋pu do danych osobowych dotycz膮cych Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usuni臋cia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a tak偶e prawo do przenoszenia danych. Nadto przys艂uguje Pani/Panu prawo do cofni臋cia wyra偶onej zgody na przetwarzanie danych, o kt贸rych mowa w pkt. 3 b 鈥 jednak偶e wycofanie zgody nie b臋dzie mia艂o wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania danych osobowych, kt贸re dokonano na podstawie wyra偶onej zgody przed jej cofni臋ciem. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych na adres Urz臋du Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 鈥 193 Warszawa. Powy偶sze 偶膮dania mo偶na przes艂a膰 na adresy wskazane w pkt 1.
6
Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Dane osobowe co do zasady nie b臋d膮 przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Maj膮c jednak na uwadze us艂ugi 艣wiadczone przez podwykonawc贸w Administratora przy realizacji wsparcia dla us艂ug teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator mo偶e zleca膰 wykonanie okre艣lonych czynno艣ci b膮d藕 zada艅 informatycznych uznanym podwykonawcom dzia艂aj膮cym poza EOG co mo偶e powodowa膰 przekazanie danych poza obszar EOG. Poszczeg贸lne kraje spoza EOG, na terytorium kt贸rych b臋d膮 przetwarzane dane osobowe, zgodnie z decyzj膮 Komisji Europejskiej zapewniaj膮 odpowiedni stopie艅 ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. Natomiast w przypadku ich przetwarzania na terytorium pa艅stw, wobec kt贸rych Komisja Europejska nie stwierdzi艂a zapewnienia odpowiedniego stopienia ochrony danych osobowych (zgodnego ze standardami EOG), w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami danych osobowych. Umowy, o kt贸rych mowa powy偶ej oparte s膮 o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisj臋 Europejsk膮 zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopi臋 standardowych klauzul umownych, o kt贸rych mowa powy偶ej mo偶na uzyska膰 od Inspektora Ochrony Danych. Zastosowany przez Administratora spos贸b zabezpieczenia danych jest zgodny zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. W zwi膮zku z powy偶szym osoba, kt贸rej dane dotycz膮 mo偶e za偶膮da膰 dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyska膰 kopi臋 tych zabezpiecze艅 oraz informacj臋 o miejscu ich udost臋pnienia.
   3
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA WSKAZANEGO PRZEZ KLIENTA ODBIORCY TOWARU ZAKUPIONEGO W TVO SP. Z O.O.
1
Administrator danych

W zwi膮zku, 偶e klient TVO sp. z o.o. podczas dokonywania zakup贸w w TV Okazje wskaza艂 innego odbiorc臋 zakupionego towaru, TVO sp. z o.o. sta艂a si臋 administratorem danych osoby wskazanej przez klienta.
2
Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

TVO sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 z siedzib膮 w Gdyni (81-303) przy ulicy Kieleckiej 5 (dalej: TVO) przywi膮zuj臋 znacz膮 uwag臋 do ochrony danych osobowych, dlatego te偶 zdecydowa艂a si臋 na wyznaczenie Inspektora ochrony danych, z kt贸rym mo偶na skontaktowa膰 si臋 poczt膮 elektroniczn膮 pod adresem e-mail: iod@tvo.pl. TVO zach臋ca do kontaktu za po艣rednictwem poczty elektronicznej. Dane Inspektora Ochrony Danych znajduj膮 si臋 na stronie WWW pod adresem https://www.tvokazje.pl/kontakt
3
Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

TVO przetwarza dane os贸b, o kt贸rych mowa powy偶ej w zakresie imienia i nazwiska, adresu, pod kt贸ry ma zosta膰 dostarczony towar oraz numeru telefonu. Dane te TVO uzyska艂a od klienta, kt贸ry zakupi艂 towar w TV Okazje. TVO przetwarza ww. dane w uzasadnionym celu administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. lit f RODO. Dane osobowe b臋d膮 przetwarzane jedynie w celu dostawy towaru, ewentualnie w celu obrony przed roszczeniami prawnymi.

TVO nie wykorzystuje system贸w profiluj膮cych ani system贸w prowadz膮cych do zautomatyzowanego podejmowania jakichkolwiek decyzji dotycz膮cych danych osobowych.

TVO b臋dzie przetwarza膰 dane do czasu przedawnienia ewentualnych roszcze艅, tj. do 3 lat.
4
Odbiorcy danych

Dost臋p do danych, na podstawie stosownych um贸w, mog膮 mie膰 podmioty i ich upowa偶nieni pracownicy dostarczaj膮cy rozwi膮zania teleinformatyczne, w tym Grupa Kapita艂owa Cyfrowy Polsat S.A., do kt贸rej nale偶y TVO, jak r贸wnie偶 dane mog膮 zosta膰 udost臋pnione podmiotom 艣wiadcz膮cym us艂ugi pocztowe oraz kurierskie, prawne i audytowe. Dane osobowe mog膮 by膰 przekazywane uprawnionym organom, w tym US, celem wykonania ci膮偶膮cych na TVO obowi膮zk贸w.
5
Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Dane osobowe co do zasady nie b臋d膮 przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Maj膮c jednak na uwadze us艂ugi 艣wiadczone przez podwykonawc贸w Administratora przy realizacji wsparcia dla us艂ug teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator mo偶e zleca膰 wykonanie okre艣lonych czynno艣ci b膮d藕 zada艅 informatycznych uznanym podwykonawcom dzia艂aj膮cym poza EOG co mo偶e powodowa膰 przekazanie danych poza obszar EOG. Poszczeg贸lne kraje spoza EOG, na terytorium kt贸rych b臋d膮 przetwarzane dane osobowe, zgodnie z decyzj膮 Komisji Europejskiej zapewniaj膮 odpowiedni stopie艅 ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG.

Natomiast w przypadku ich przetwarzania na terytorium pa艅stw, wobec kt贸rych Komisja Europejska nie stwierdzi艂a zapewnienia odpowiedniego stopienia ochrony danych osobowych (zgodnego ze standardami EOG), w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami danych osobowych. Umowy, o kt贸rych mowa powy偶ej oparte s膮 o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisj臋 Europejsk膮 zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopi臋 standardowych klauzul umownych, o kt贸rych mowa powy偶ej mo偶na uzyska膰 od Inspektora Ochrony Danych. Zastosowany przez Administratora spos贸b zabezpieczenia danych jest zgodny zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. W zwi膮zku z powy偶szym mo偶na za偶膮da膰 dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyska膰 kopi臋 tych zabezpiecze艅 oraz informacj臋 o miejscu ich udost臋pnienia.
6
Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych

Osoba, kt贸rej dane s膮 przetwarzane przez administratora ma prawo 偶膮dania dost臋pu do danych, ich sprostowania, czyli poprawienia, usuni臋cia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a tak偶e prawo do przeniesienia danych i do cofni臋cia zgody na ich przetwarzanie w sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa艂oby si臋 na podstawie zgody. Wi臋cej informacji o prawach os贸b, kt贸rych dane dotycz膮 dost臋pne s膮 w art. 12-23 RODO, kt贸rego tekst mo偶na znale藕膰 pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Nadto, przys艂uguje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Wi臋cej informacji: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi
   4
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTA TVO B臉D膭CEGO OSOB膭 FIZYCZN膭 PROWADZ膭C膭 DZIA艁ALNO艢膯 GOSPODARCZ膭 ORAZ JEGO PRACOWNIK脫W I WSP脫艁PRACOWNIK脫W
1
Administrator danych

W zwi膮zku z zawarciem umowy administratorem danych os贸b wskazanych w komparycji i os贸b wskazanych do kontaktu/ realizacji umowy jest TVO sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 z siedzib膮 w Gdyni (81-303) przy ulicy Kieleckiej 5 (dalej: TVO).
2
Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

TVO przywi膮zuj臋 znacz膮 uwag臋 do ochrony danych osobowych, dlatego te偶 zdecydowa艂a si臋 na wyznaczenie Inspektora ochrony danych, z kt贸rym mo偶na skontaktowa膰 si臋 poczt膮 elektroniczn膮 pod adresem e-mail: iod@tvo.pl. TVO zach臋ca do kontaktu za po艣rednictwem poczty elektronicznej.
3
Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

TVO przetwarza dane osobowe osoby prowadz膮cej dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 b臋d膮cej stron膮 umowy w celu jej realizacji (art. 6 ust. 1 lit b RODO), w celach podatkowych (art. 6 ust. 1 lit c RODO) oraz w celu dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami prawnymi (art. 6 ust. 1 lit f RODO). TVO m贸g艂 otrzyma膰 r贸wnie偶 dane pracownik贸w/ wsp贸艂pracownik贸w osoby prowadz膮cej dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 wskazanych w tre艣ci umowy lub w zwi膮zku z jej realizacj膮 od osoby, z kt贸rym zawar艂 umow臋. Dane pracownika/ wsp贸艂pracownika (takie jak: imi臋 i nazwisko, stanowisko, numer telefon, adres e-mail) TVO przetwarza w uzasadnionym calu administratora, tj. art. 6 ust. lit f RODO. Dane te b臋d膮 przetwarzane jedynie w celu realizacji umowy zawartej pomi臋dzy stronami umowy, ewentualnie w celu obrony przed roszczeniami prawnymi lub ich dochodzenia.

TVO nie wykorzystuje system贸w profiluj膮cych ani system贸w prowadz膮cych do zautomatyzowanego podejmowania jakichkolwiek decyzji dotycz膮cych danych osobowych. TVO b臋dzie przetwarza膰 dane przez okres do 6 lat od wykonania lub rozwi膮zania umowy lub odwo艂ania osoby jako osoby realizuj膮cej Umow臋. Po tym czasie dane zostan膮 usuni臋te.

4
Odbiorcy danych

Dane osobowe mog膮 by膰 przekazywane uprawnionym organom, w tym US, celem wykonania ci膮偶膮cych na TVO obowi膮zk贸w. Dost臋p do danych, na podstawie stosownych um贸w, mog膮 mie膰 r贸wnie偶 podmioty i ich upowa偶nieni pracownicy dostarczaj膮cy rozwi膮zania teleinformatyczne, w tym Grupa Kapita艂owa Cyfrowy Polsat S.A., do kt贸rej nale偶y TVO, jak r贸wnie偶 dane mog膮 zosta膰 udost臋pnione podmiotom 艣wiadcz膮cym us艂ugi pocztowe oraz kurierskie, prawne i audytowe.
5
Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Dane osobowe b臋d膮 przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej: EOG).
6
Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych

Osoba, kt贸rej dane s膮 przetwarzane przez administratora ma prawo 偶膮dania dost臋pu do danych, ich sprostowania, czyli poprawienia, usuni臋cia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ich przeniesienia. Wi臋cej informacji o prawach os贸b, kt贸rych dane dotycz膮 dost臋pne s膮 w art. 12-23 RODO, kt贸rego tekst mo偶na znale藕膰 pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/

Nadto, przys艂uguje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Wi臋cej informacji: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi

   5
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTA TVO SP. Z O.O.
   6
Wyznaczenie Inspektora Danych Osobowych
Administrator wyznaczy艂 Inspektora Ochrony Danych (IOD), odpowiedzialnego za zapewnienie przestrzegania przepis贸w RODO

Inspektor Ochrony Danych TVO Sp. z o.o.
Sylwia Stochmia艂ek-Os臋kowska
iod@tvo.pl
TVO Sp. z o.o. ul. Kielecka 5 81-303 Gdynia