O艣wiadczenie o odst膮pieniu od umowy
Wype艂nij online
1
W okresie 30 dni od dnia dor臋czenia Produktu, Klient, kt贸ry jest Konsumentem, ma prawo do odst膮pienia od umowy bez podania przyczyny, sk艂adaj膮c stosowne pisemne o艣wiadczenie zgodnie z ust.2 niniejszego paragrafu. W razie odst膮pienia od umowy, umowa jest uwa偶ana za niezawart膮, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowi膮za艅. To, co strony 艣wiadczy艂y, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot Produktu powinien nast膮pi膰, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 30 dni od dnia odst膮pienia od umowy, a produkt powinien by膰 nienaruszony i nieu偶ywany. Koszt przesy艂ki zwracanego Produktu ponosi Klient.
2
Prawo odst膮pienia od umowy Klient, kt贸ry jest Konsumentem mo偶e wykona膰 poprzez przes艂anie za艂膮czonego do niniejszego dokumentu, wype艂nionego o艣wiadczenia o odst膮pieniu od umowy, b膮d藕 z艂o偶y膰 jakiekolwiek inne pisemne jednoznaczne o艣wiadczenie, w kt贸rym informuje o swojej decyzji o odst膮pieniu od umowy.
3
Zwracany produkt w ramach ustawowego prawa odst膮pienia od umowy powinien by膰 przes艂any na koszt Klienta na adres:

TVO sp. z o.o.

Centrum Logistyczne IPS

ul. Inwestor贸w 13

39-300 Mielec

4
Zwrot zap艂aty za Produkt i koszt贸w dostawy Produktu poniesionych przez Klienta, kt贸ry jest Konsumentem przy zakupie nast膮pi niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od otrzymania o艣wiadczenia o odst膮pieniu od umowy, na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, a w wypadku jego niewskazania, zwrot nast膮pi w formie przekazu pocztowego na adres Klienta podany przy sk艂adaniu Zam贸wienia. Je偶eli Konsumentowi nie zostanie zaproponowane, 偶e TV Okazje sam odbierze rzecz od Konsumenta, TV Okazje mo偶e wstrzyma膰虂 si臋台 ze zwrotem p艂atno艣ci otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odes艂ania, w zale偶no艣ci od tego, kt贸re zdarzenie nast膮pi wcze艣niej. Konsument ponosi odpowiedzialno艣膰虂 za zmniejszenie warto艣ci rzeczy b臋d膮ce wynikiem korzystania z niej w spos贸b wykraczaj膮cy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
5
Prawo odst膮pienia od umowy w okresie 30 dni od dor臋czenia Produktu nie przys艂uguje Klientowi, kt贸ry jest Konsumentem w odniesieniu do um贸w:
 • 艣wiadczenie us艂ug, je偶eli przedsi臋biorca wykona艂 w pe艂ni us艂ug臋台 za wyra藕na台 zgoda台 konsumenta, kt贸ry zosta艂 poinformowany przed rozpocz臋ciem 艣wiadczenia, 偶e po spe艂nieniu 艣wiadczenia przez przedsi臋biorc臋台 utraci prawo odst膮pienia od umowy;
 • w kt贸rej cena lub wynagrodzenie zale偶y od waha艅虂 na rynku finansowym, nad kt贸rymi przedsi臋biorca nie sprawuje kontroli, i kt贸re mog膮台 wyst膮pi膰虂 przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy;
 • w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed艂ug specyfikacji konsumenta lub s艂u偶膮ca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz ulegaj膮ca szybkiemu zepsuciu lub maj膮ca kr贸tki termin przydatno艣ci do u偶ycia;
 • w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz dostarczana w zapiecz臋towanym opakowaniu, kt贸rej po otwarciu opakowania nie mo偶na zwr贸ci膰虂 ze wzgl臋du na ochrone台 zdrowia lub ze wzgl臋d贸w higienicznych, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu;
 • w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮台 rzeczy, kt贸re po dostarczeniu, ze wzgl臋du na sw贸j charakter, zostaj膮台 nieroz艂膮cznie po艂膮czone z innymi rzeczami;
 • w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮台 napoje alkoholowe, kt贸rych cena zosta艂a uzgodniona przy zawarciu umowy sprzeda偶y, a kt贸rych dostarczenie mo偶e nast膮pi膰虂 dopiero po up艂ywie 30 dni i kt贸rych warto艣膰虂 zale偶y od waha艅虂 na rynku, nad kt贸rymi przedsi臋biorca nie ma kontroli;
 • w kt贸rej konsument wyra藕nie zada艂, aby przedsi臋biorca do niego przyjecha艂 w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; je偶eli przedsi臋biorca 艣wiadczy dodatkowo inne us艂ugi niz虈 te, kt贸rych wykonania konsument zada艂, lub dostarcza rzeczy inne ni偶虈 cz臋艣ci zamienne niezb臋dne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odst膮pienia od umowy przys艂uguje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych us艂ug lub rzeczy;
 • w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮台 nagrania d藕wi臋kowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecz臋towanym opakowaniu, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu;
 • dostarczanie dziennik贸w, periodyk贸w lub czasopism, z wyj膮tkiem umowy o prenumerat臋台;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • 艣wiadczenie us艂ug w zakresie zakwaterowania, innych ni偶虈 do cel贸w mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochod贸w, gastronomii, us艂ug zwi膮zanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, je偶eli w umowie oznaczono dzie艅虂 lub okres 艣wiadczenia us艂ugi;
 • dostarczanie tre艣ci cyfrowych, kt贸re nie s膮 zapisane na no艣niku materialnym, je偶eli spe艂nianie 艣wiadczenia rozpocz臋艂o si臋台 za wyra藕na台 zgoda台 konsumenta przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsi臋biorc臋台 o utracie prawa odst膮pienia od umowy.
6
Powy偶sze postanowienia dotycz膮ce Konsumenta stosuje si臋 r贸wnie偶 do osoby fizycznej zawieraj膮cej umow臋 bezpo艣rednio zwi膮zan膮 z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮, gdy z tre艣ci tej umowy wynika, 偶e nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikaj膮cego w szczeg贸lno艣ci z przedmiotu wykonywanej przez ni膮 dzia艂alno艣ci gospodarczej, udost臋pnionego na podstawie przepis贸w o Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej. W przypadku Klient贸w nieposiadaj膮cych statusu Konsumenta ani osoby, o kt贸rej mowa w zdaniu poprzedzaj膮cym, zasady i terminy odst膮pienia od umowy reguluj膮 przepisy Kodeksu cywilnego.
Klient przyjmuje do wiadomo艣ci i akceptuje, 偶e zakazane jest dostarczanie tre艣ci niezgodnych z powszechnie obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa, w szczeg贸lno艣ci tre艣ci naruszaj膮cych dobra osobiste i inne prawa os贸b trzecich oraz tre艣ci naruszaj膮cych og贸lnie przyj臋te normy spo艂eczne, jak r贸wnie偶 zakazane jest dostarczanie tre艣ci powoduj膮cych zak艂贸cenie pracy lub przeci膮偶enie system贸w teleinformatycznych.
O艣wiadczenie o odst膮pieniu od umowy
Wype艂nij online
Korzysta艂e艣 z wysy艂ki Poczty Polskiej? Wygeneruj list przewozowy w systemie:
搂2 POSTANOWIENIA OG脫LNE
1
Reklamacje, dotycz膮ce niezgodno艣ci Produktu z umow膮 prosz臋 sk艂ada膰 do dzia艂u Serwisu i Reklamacji pod adresem: TVO ul. Centrum Logistyczne IPS, ul. Inwestor贸w 13, 39-300 Mielec z u偶yciem formularza reklamacji.
2
TV Okazje zobowi膮zuje si臋 do rozpatrzenia ka偶dej reklamacji w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania
3
Klient b臋d膮cy konsumentem ma mo偶liwo艣膰 skorzystania z pozas膮dowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅 przed Sta艂ym Polubownym S膮dem Konsumenckim przy w艂a艣ciwym terenowo Wojew贸dzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dost臋pu do ww. trybu i procedur rozstrzygania spor贸w, znajduj膮 si臋 pod nast臋puj膮cym adresem: www.uokik.gov.pl, w zak艂adce 鈥濺ozstrzyganie spor贸w konsumenckich鈥.
FORMULARZ REKLAMACJI
搂3 SK艁ADANIE ZAM脫WIE艃 I GWARANCJE
1
TVO sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 z siedzib膮 w Gdyni (81-303) przy ulicy Kieleckiej 5, wpisana do Rejestru Przedsi臋biorc贸w prowadzonego przez S膮d Rejonowy Gda艅sk-P贸艂noc w Gda艅sku, VIII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod nr KRS 0000508462, NIP 9581665816, REGON 222079828 zwana dalej Gwarantem udziela gwarancji na towar zakupiony w sklepie internetowym Gwaranta. Gwarancja udzielana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wy艂膮cznie na zasadach i warunkach okre艣lonych w niniejszej karcie gwarancyjnej
2
Odpowiedzialno艣膰 z tytu艂u gwarancji obejmuje wy艂膮cznie wady powsta艂e z przyczyn tkwi膮cych w sprzedanej rzeczy. Je艣li w okresie gwarancyjnym (liczonym od daty dor臋czenia) rzecz zostanie uznana za wadliw膮 z powodu defektu zastosowanych materia艂贸w lub nieprawid艂owego wykonania, Gwarant dokona bezp艂atnej naprawy lub wymiany rzeczy wadliwej lub jej uszkodzonych cz臋艣ci.
3
Okres gwarancji liczony jest od daty dor臋czenia rzeczy i wynosi 12 miesi臋cy, z zastrze偶eniem pkt.4.
4
Gwarant udziela gwarancji na wszelkiego typu akumulatory na okres 6 miesi臋cy.
5
Gwarancja b臋dzie respektowana wy艂膮cznie z wa偶nym dowodem zakupu albo rachunkiem, orygina艂em karty gwarancyjnej bez zmian naniesionych przez osoby nieupowa偶nione, oraz z reklamowan膮 rzecz膮 dostarczon膮 przez klienta we w艂asnym zakresie w okresie gwarancyjnym. W przypadku oddania, b膮d藕 wysy艂ki wadliwej rzeczy do naprawy, prosimy za艂膮czy膰 sporz膮dzony w formie pisemnej dok艂adny opis objaw贸w wadliwego dzia艂ania rzeczy z uwzgl臋dnieniem 艣rodowiska pracy i sposobu, w jaki si臋 ujawniaj膮.
6
Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w mo偶liwie najkr贸tszym czasie okre艣lonym indywidualnie z klientem, przy czym klient zostanie powiadomiony o ustosunkowaniu si臋 Gwaranta do zg艂oszonych przez klienta roszcze艅 w ci膮gu 14 dni od otrzymania rzeczy wadliwej.
7
Dat臋 naprawy gwarancyjnej Gwarant po艣wiadcza na karcie gwarancyjnej.
8
Aby unikn膮膰 zniszczenia lub utraty/wymazania no艣nik贸w informacji lub akcesori贸w, nale偶y usun膮膰 je przed oddaniem produktu do naprawy gwarancyjnej.
9
Uszkodzone i wymienione cz臋艣ci lub urz膮dzenia staj膮 si臋 w艂asno艣ci膮 Gwaranta.
10
Je偶eli towar b臋dzie nosi艂 cechy u偶ytkowania w spos贸b wykraczaj膮cy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, Klientowi zostanie potr膮cona cz臋艣膰 ceny.
11
W sytuacji, gdy towar b臋dzie zniszczony i nie b臋dzie si臋 nadawa艂 do dalszej sprzeda偶y mo偶e doj艣膰 do potr膮cenia ca艂o艣ci ceny. Szkoda odniesiona przez przedsi臋biorc臋 na skutek dzia艂ania Konsumenta b臋dzie okre艣lana indywidualnie, po rozwa偶eniu okoliczno艣ci ka偶dego przypadku.
ZG艁OSZENIE GWARANCYJNE:
Naprawy gwarancyjne wykonywane s膮 wy艂膮cznie przez TVO Sp. z o.o. z siedzib膮 w Gdyni. W przypadku stwierdzenia wady rzeczy wraz z wymienionymi wy偶ej dokumentami nale偶y przekaza膰 lub przes艂a膰 na adres wysy艂ki:
TVO Sp. z o.o.
Centrum Logistyczne IPS
ul. Inwestor贸w 13
39-300 Mielec

INFORMACJE O NAPRAWACH:
Tel. +48 58 880 83 31
Czynne od: Pn-PT: 8:00 - 20:00
e-mail: serwis@tvokazje.pl
搂4 Koszty dostawy
1
Koszty dostawy:
 • Przesy艂ka Fedex (przedp艂ata) 12,90 z艂
 • Przesy艂ka Fedex (przedp艂ata) 0 z艂 (w przypadku zam贸wienia na produkty powy偶ej 100,00 brutto)
 • Przesy艂ka Fedex (pobranie) 0 z艂 (w przypadku zam贸wienia na produkty powy偶ej 299,90 brutto)
 • Przesy艂ka Fedex (pobranie) 19,90 z艂 (w przypadku zam贸wienia na produkty poni偶ej kwoty 299,90 brutto)
 • Przesy艂ka Poczta Polska Kurier48 (przedp艂ata) 12,90 z艂
 • Przesy艂ka Poczta Polska Kurier48聽 (przedp艂ata) 0 z艂 (w przypadku zam贸wienia na produkty powy偶ej 100,00 brutto)
 • Przesy艂ka Poczta Polska Kurier48聽 (pobranie) 0 z艂 (w przypadku zam贸wienia na produkty powy偶ej 299,90 brutto)
 • Przesy艂ka Poczta Polska Kurier48聽 (pobranie) 19,90 z艂 (w przypadku zam贸wienia na produkty poni偶ej kwoty 299,90 brutto)
 • Przesy艂ka do Punkt贸w odbioru Poczty Polskiej (przedp艂ata) 鈥 12,90 z艂 (w przypadku zam贸wienia za kwot臋 powy偶ej 100,00 z艂 koszt wysy艂ki wynosi 0 z艂)
 • Przesy艂ka Inpost Paczkomaty (przedp艂ata) 12,90 z艂 (w przypadku zam贸wienia za kwot臋 powy偶ej 100,00 z艂 koszt wysy艂ki wynosi 0 z艂)

W przypadku wysy艂ek zagranicznych koszty dostawy mog膮 ulec zmianie.

DARMOWA DOSTAWA:

Klient nie ponosi koszt贸w wysy艂ki pod warunkiem dokonania zakupu na kwot臋 co najmniej 100,00 z艂 brutto. Gwarancja nie jest traktowana jako produkt lecz jako dodatkowa us艂uga.