Oświadczenie o odstąpieniu od umowy
Wypełnij online
1
W okresie 30 dni od dnia doręczenia Produktu, Klient, który jest Konsumentem, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne pisemne oświadczenie zgodnie z ust.2 niniejszego paragrafu. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot Produktu powinien nastąpić, nie później niż w terminie 30 dni od dnia odstąpienia od umowy, a produkt powinien być nienaruszony i nieużywany. Koszt przesyłki zwracanego Produktu ponosi Klient.
2
Prawo odstąpienia od umowy Klient, który jest Konsumentem może wykonać poprzez przesłanie załączonego do niniejszego dokumentu, wypełnionego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, bądź złożyć jakiekolwiek inne pisemne jednoznaczne oświadczenie, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.
3
Zwracany produkt w ramach ustawowego prawa odstąpienia od umowy powinien być przesłany na koszt Klienta na adres:

TVO sp. z o.o.

Centrum Logistyczne IPS

ul. Inwestorów 13

39-300 Mielec

4
Zwrot zapłaty za Produkt i kosztów dostawy Produktu poniesionych przez Klienta, który jest Konsumentem przy zakupie nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, a w wypadku jego niewskazania, zwrot nastąpi w formie przekazu pocztowego na adres Klienta podany przy składaniu Zamówienia. Jeżeli Konsumentowi nie zostanie zaproponowane, że TV Okazje sam odbierze rzecz od Konsumenta, TV Okazje może wstrzymać́ się̨ ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Konsument ponosi odpowiedzialność́ za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
5
Prawo odstąpienia od umowy w okresie 30 dni od doręczenia Produktu nie przysługuje Klientowi, który jest Konsumentem w odniesieniu do umów:
 • świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę̨ za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę̨ utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań́ na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą̨ wystąpić́ przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić́ ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są̨ rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają̨ nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są̨ napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić́ dopiero po upływie 30 dni i których wartość́ zależy od wahań́ na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w której konsument wyraźnie zadał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument zadał, lub dostarcza rzeczy inne niż̇ części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • w której przedmiotem świadczenia są̨ nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę̨;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż̇ do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień́ lub okres świadczenia usługi;
 • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się̨ za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę̨ o utracie prawa odstąpienia od umowy.
6
Powyższe postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku Klientów nieposiadających statusu Konsumenta ani osoby, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zakazane jest dostarczanie treści niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności treści naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich oraz treści naruszających ogólnie przyjęte normy społeczne, jak również zakazane jest dostarczanie treści powodujących zakłócenie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy
Wypełnij online
§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1
Reklamacje, dotyczące niezgodności Produktu z umową proszę składać do działu Serwisu i Reklamacji pod adresem: TVO ul. Centrum Logistyczne IPS, ul. Inwestorów 13, 39-300 Mielec z użyciem formularza reklamacji.
2
TV Okazje zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania
3
Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy właściwym terenowo Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
FORMULARZ REKLAMACJI
§3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I GWARANCJE
1
TVO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (81-303) przy ulicy Kieleckiej 5, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000508462, NIP 9581665816, REGON 222079828 zwana dalej Gwarantem udziela gwarancji na towar zakupiony w sklepie internetowym Gwaranta. Gwarancja udzielana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie na zasadach i warunkach określonych w niniejszej karcie gwarancyjnej
2
Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy. Jeśli w okresie gwarancyjnym (liczonym od daty doręczenia) rzecz zostanie uznana za wadliwą z powodu defektu zastosowanych materiałów lub nieprawidłowego wykonania, Gwarant dokona bezpłatnej naprawy lub wymiany rzeczy wadliwej lub jej uszkodzonych części.
3
Okres gwarancji liczony jest od daty doręczenia rzeczy i wynosi 12 miesięcy, z zastrzeżeniem pkt.4.
4
Gwarant udziela gwarancji na wszelkiego typu akumulatory na okres 6 miesięcy.
5
Gwarancja będzie respektowana wyłącznie z ważnym dowodem zakupu albo rachunkiem, oryginałem karty gwarancyjnej bez zmian naniesionych przez osoby nieupoważnione, oraz z reklamowaną rzeczą dostarczoną przez klienta we własnym zakresie w okresie gwarancyjnym. W przypadku oddania, bądź wysyłki wadliwej rzeczy do naprawy, prosimy załączyć sporządzony w formie pisemnej dokładny opis objawów wadliwego działania rzeczy z uwzględnieniem środowiska pracy i sposobu, w jaki się ujawniają.
6
Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w możliwie najkrótszym czasie określonym indywidualnie z klientem, przy czym klient zostanie powiadomiony o ustosunkowaniu się Gwaranta do zgłoszonych przez klienta roszczeń w ciągu 14 dni od otrzymania rzeczy wadliwej.
7
Datę naprawy gwarancyjnej Gwarant poświadcza na karcie gwarancyjnej.
8
Aby uniknąć zniszczenia lub utraty/wymazania nośników informacji lub akcesoriów, należy usunąć je przed oddaniem produktu do naprawy gwarancyjnej.
9
Uszkodzone i wymienione części lub urządzenia stają się własnością Gwaranta.
10
Jeżeli towar będzie nosił cechy użytkowania w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, Klientowi zostanie potrącona część ceny.
11
W sytuacji, gdy towar będzie zniszczony i nie będzie się nadawał do dalszej sprzedaży może dojść do potrącenia całości ceny. Szkoda odniesiona przez przedsiębiorcę na skutek działania Konsumenta będzie określana indywidualnie, po rozważeniu okoliczności każdego przypadku.
ZGŁOSZENIE GWARANCYJNE:
Naprawy gwarancyjne wykonywane są wyłącznie przez TVO Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni. W przypadku stwierdzenia wady rzeczy wraz z wymienionymi wyżej dokumentami należy przekazać lub przesłać na adres wysyłki:
TVO Sp. z o.o.
Centrum Logistyczne IPS
ul. Inwestorów 13
39-300 Mielec

INFORMACJE O NAPRAWACH:
Tel. +48 58 880 83 31
Czynne od: Pn-PT: 8:00 - 20:00
e-mail: serwis@tvokazje.pl
§4 Koszty dostawy
1
Koszty dostawy:
 • Przesyłka Fedex (przedpłata) 12,90 zł
 • Przesyłka Fedex (przedpłata) 0 zł (w przypadku zamówienia na produkty powyżej 150 zł brutto)
 • Przesyłka Fedex (pobranie) 19,90 zł
 • Przesyłka Poczta Polska Kurier48 (przedpłata) 12,90 zł
 • Przesyłka Poczta Polska Kurier48  (przedpłata) 0 zł (w przypadku zamówienia na produkty powyżej 150 zł brutto)
 • Przesyłka Poczta Polska Kurier48  (pobranie) 19,90 zł
 • Przesyłka do Punktów odbioru Poczty Polskiej (przedpłata) – 12,90 zł (w przypadku zamówienia za kwotę powyżej 150 zł koszt wysyłki wynosi 0 zł)
 • Przesyłka Inpost Paczkomaty (przedpłata) 12,90 zł (w przypadku zamówienia za kwotę powyżej 150 zł koszt wysyłki wynosi 0 zł)

W przypadku wysyłek zagranicznych koszty dostawy mogą ulec zmianie.

DARMOWA DOSTAWA:

Klient nie ponosi kosztów wysyłki pod warunkiem dokonania zakupu na kwotę co najmniej 150 zł brutto (przedpłata). Gwarancja nie jest traktowana jako produkt lecz jako dodatkowa usługa.